Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
30-06-2015
ΑΔΩΝιΣ κγΡοΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΑΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Ψευδεπίγοαφα
δημοψηφίσματα
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Σκιαδᾶς
9 Κυβέρνησις έξήγγειλε τήν διεξαγωγή τού όγδόου
κατά σειράν δημοψηφίσματος τής νεώτερης ἰστορίας μας, σε έθνικό επίπεδο, συνεχίζοντας μία θλιβερή
καί μακρά παράδοση. Παρά τό γεγονός ότι στήν αρχαιότητα τά ψηφίσματα, οἱ αποφάσεις τού Δήμου, εξέφραζαν επιτυχώς τήν λαϊκή βούληση, δέν αίσχυσε τό ἴδιο για
τόν θεσμό στό σύγχρονο ελληνικό κράτος. Ανεξαρτήτως
τού νομικού Πλαισίου ὑπό τό ὁποῖο διεξήχθησαν κάθε
φορα τα δημοψηφίσματα, τό γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν σέ περίοδο πολιτικών ανωμαλιών, αποκαλύπτει
πώς έξυπηρέτησαν σκοπιμότητες. 'Επίσης, τα ποσοστό
επιτυχίας πού σημειώθηκαν, τα οποία πολλάκις έφθασαν
ή απερέβησαν τό 90%, αποδεικνύουν περίτρανα πώς
άπετέλεσαν ἐργαλεῖα καθεστωτικών πρακτικών.
Τό πρώτο δημοψήφισμα διεξήχθη τό 1882, όταν ή
(Ελλάς αναζητούσε βασιλέα. 'Επί 230.016 ψηφισόντων ὁ
Αλφρέδος τής Αγγλίας έλαβε 211.202 ψήφους! Παρά ταύτα
δεν ανέλαβε τα σκήπτρα τής χώρας διότι αντέδρασαν οἱ
Μεγάλες Δυνάμεις. Στό δημοψήφισμα τού 1920 ύπέρ τής
έπιστροφής τού βασιλέως Κωνσταντίνου Α' καταμετρήθηκε τό 92% τῶν ψήφων! Αλλα καί τα έπόμενα έξι δημοψηφίσματα δέν ύστέρησαν σέ ύψηλά ποσοστό επιτυχίας.
Περισσότερο αποκαλυπτικό είναι τα αποτελεσματα έπί της
ούσίας τῶν δημοψηφίσμάτων, ή ποιότητά τους καί οἱ έκαστοτε μεθοδεύσεις διεξαγωγής τους. Θα έκπλαγεί όποιος ένσκήψει προσεκτικό στα αποτελέσματα όσων δη μοψηφίσματων
έχουν διεξαχθεί, ένώ όποιος απο τα αναγνώσει θα ύποθέσει
πώς έπρόκειτσ για έναν λαό σέ ψυχολογική καί νοητική παρόκρουση. Αφού, μέ εντυπωσιακή πάντα πλειοψηφία, έψήφισε
τα 1920 ύπέρ τής βασιλείας, τό 1924 ύπέρ τής δημοκρατίας
καί τό 1926 ύπέρ τής δικτατορίας (Παγκάλου)!
Τό εκλογικό σώμα, τό ὁποῖο τό 1920 έψήφιζε μέ συντριπτικά ποσοστό (98,97%) ύπέρ τής έπανόδου τού βασιλέως
Κωνσταντίνου στήν 'Ελλάδα, περίπου πέντε χρόνια αργότερα (1924) έψήφιζε μέ ποσοστό θ9,78% ύπέρ τής έκπτώσεώς
του! Στό δημοψήφισμα τού 1924 μαλιστα κατεγρόφη καί τα
περίφημο <<ρεκόρ δημοκρατικής άποδόσεως>>! Επρόκειτο
για τό αποτέλεσμα πού σημειώθηκε σέ ένα από τα εκλογικά
τμήματα τῶν Ἀθηνῶν καί συγκεκριμένα στό 1210 έκλσγικό
τμήμα, τό ὁποῖο στεγαζόταν στήν 16η Σχολή Παγκρατίου.
Εκεί ψήφισαν συνολικό 1.400 εκλογείς έκ τῶν όποίων 1.885
έψήφισαν Ναί καί μόνον 15"Οχι! Ἡ καλύτερη τῶν περιπτώσεων για τούς βασιλικούς σημειώθηκε στα Πυθαράδικα,
όπου στα 1`08ο εκλογικό τμήμα 186 ψήφισαν Ναί καί 21 1 "Οχι
Τήν επομένη τού δημοψηφίσματος, 14 Απριλίου 1924, ή
<<`Εστία>> θα δημοσιεύσει καί τόν αγνωστο στα εύρύ κοινό
<<"Υμνσ στήν Δημοκρατία» τού '!ωάννη Πολέμη. Μελοποιήθηκε από τόν Διονύσιο Λαυράγκσ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως θούριος τού νέου καθεστώτος.
Τὸ 1926 έσημειώθη ή τραγελαφική περίπτωσις τού δικτάτορσς Θεοδώρου Παγκαλου, ὁ ὁποῖος απεφάσισε τήν
αμεση εκλογή του, ανευ αντιπάλου, στήν θέση τούπρο
έδρού της δημοκρατίας,“δίδοντας τουτσχβ6νωεωην “
εκλογή χαρακτήρα δημοψηφίσματος εμπιστοσύνης στό
πρόσωπό του! Περίπου δέκα χρόνια αργότερα (1935) νέο
δημοψήφισμα κλήθηκε να έπιλύσει τό πολιτειακό ζήτημα
καί τήν επάνοδο ή όχι στόν θρόνο τού βασιλέως Γεωργίου
Β'. Τό αποτέλεσμα είναι επίσης αποκαλυπτικό: ῦΕψήφισαν
ύπέρ τής βασιλείας 1.491.992 καί ύπέρ της δημοκρατίας
μόλις 82.454 ψηφοφόροι! το αύτά ίσχυσαν, μέ έντονότερα
ή ήπιότερα χαρακτηριστικα, καί στα δημοψηφίσματα πού
ακολούθησαν (1948, 1988, 1978 καί 1974).
Ἀμέτρητα παραδείγματα αποκαλύπτουν τήν θλιβερή
πραγματικότητα καί τίς μεθοδεύσεις μέ τίς οποίες αντιμετώπίσθηκε ή διαχείριση ενός θεσμού, ὁ ὁποῖος θα μπορούσε νά έχει αναδειχθεί σέ έργαλεῖο δημοκρατικών
πρακτικών καί ούσιαστικής συμμετοχής τού εκλογικού
σώματος στα κοινα. Ατυχώς, όπως συμβαίνει συνήθως
στή χώρα μας, απαξιώθηκε καί μετατράπηκε σέ έργαλεῖσ
έξυπηρετήσεως ποικίλων σκοπιμστήτων. Αύτό σημαίνει
πώς δύσκολα εξαγονται πολιτικό συμπεράσματα από τα
αποτελέσματα τών δημοψηφισμάτων. 'Ο τρόπος, μέ τόν
ὁποῖο τίθεται κάθε φορα τό ερώτημα καί καλείται ὁ λαός
να απαντήσει μέ ΝΑ! ή Ολ', καθώς καί οἱ πολιτικές, οίκονομικές καί κοινωνικές συνθήκες πού επικρατούν, καθορίζουν στήν πραγματικότητα τό αποτέλεσμα του.
'Η σημερινή Κυβέρνησις λοιπόν, ακολουθώντας τήν μακρά
αύτή παράδοση, αποφάσισε τήν διεξαγωγή τού δημοψηφίσματος προκειμένου νά καταστήσει τόν ελληνικό λαό συνυπεύθυνο στα πλήθος τών αστσχιών της καθώς καί στίς τακτικές ακηδίας τίς ὁποῖες μέχρι τώρα έχει άκσλου θήσει. Δέν είχε
λόγο να τό πράξει δεδομένης τής πρόσφατης λαϊκής έτυ μηγορίας. Δέν έπιδιώκει τήν απόρριψη ή όχι τής προτασεως τών
θεσμών έκ μέρους των πολιτών, αλλά διαβλέποντας τυχόν
αρνητικές εξελίξεις προσπαθεί να λαβει αποστάσεις. Τό ερώτημα πού ενέκρινε κατά πλειοψηφία ή Βουλή τῶν 'Ελλήνων
δέν ανταποκρίνεται στήν πραγματικότητα. 'Υποκρύτττει μείζονες εθνικές καί σίκονομικές παραμέτρους αλλα καί κινδύνους οἱ ὁποίοι έλλσχεύουν, αποδίδοντας πλέον στή χώρα μας
τόν ρόλο ακροβατη πανω σέ τεντωμένο σχοινί.
”Εμφραγμα,
στην οικονομια
ή· `_“Τό κλείσιμο τών τραπεζών πετρέλαια τά πάντα `
Τό τραπεζικό σύστημα είναι ὁ αίμοδὸτης τής οἱκονομίας. Χωρίς ρευστό χρήμα καί χωρίς έλεύθερες τραπεζικές
συναλλαγές, δέν μπορεί να κινηθεί τίποτε. Καί τό κλείσιμο
τών τραπεζών, πού ούδείς γνωρίζει πότε θα μπορέσουν να
ζαναλειτσυργήσουν κανονικα, παρέλυσε τα παντα. 'Η οίκονομική δραστηριότης τής χώρας διεκόπη. Ἀπὸ χθές τό
πρωί, ή έλληνική σίκονομία ύπέστη «έμφραγμα» τό ὁποῖο
τής προεκαλεσαν οἱ κυβερνώντες, μέ τήν αψυχολόγητη
απόφαση για τήν διενέργεια δημοψηφίσματος.
Για να αντιληφθεῖτε τό μέγεθος τής καταστροφής,
σκεφθείτε τό ἑζής: Καθε έτος έχει περίπου 300 έργασιμες
ήμέρες για όσες έπιχειρήσεις λειτουργούν καί τα Σαββατα (καταστήματα, έστιατόρια κλπ.) καί περίπου 250 ἡμέρες για όσες έπιχειρήσεις λειτουργούν έπί πενθημέρου
βασεώς. Καθε έργασιμη ή μέρα λοιπόν, αντιστοιχεί αναλογικώς σέ 0,3% έως 0,4% τού έτησίου ΑΕΠ ('Ακαθαρίστου °Εγχωρίου Προϊόντος). Αύτό σημαίνει ότι για καθε
τρείς χαμένες ήμερες, χανεται περίπου μία ποσοστιαία
μοναδα τού ΑΕΠ.
Βέβαια τώρα οί ήμέρες δέν είναι τελείως χαμένες. Άλλα
μέ κλειστές τίς τραπεζες, ή ή μερησία οίκονομική δραστηριότης -πλήν τής προμηθείας τροφίμων, καυσίμων καί φαρμάκων- περιορίζεται δραματικά. Όπότε ή μία εβδομαδα, κατα τήν ὁποία θα παραμείνουν κλειστές οί τραπεζες, θα σημανει απώλεια πού πιθανώς να πλησιασει τό 1% τού ΑΕΠ. Καί
αὐτό θα συμβεί στό όνομα τής αναπτύξεως, τήν ὁποία έπικαλείται ή Κυβέρνησις! Δηλαδή αντί να τήν διασφαλίσει, μέ
τήν απερίγραπτη σταση της τήν τορπιλλίζει. 
"Ολα αύτα δέ, από τήν προϋπόθεση ότι οί τραπεζες θα
παραμείνουν κλειστές μόνον έζι έργασιμες ήμέρες. Κατι
όμως πού είναι λίαν αμφίβολο. Διότι όταν κλείνουν οί τραπεζες, δύσκολα ζανανοίγσυν χωρίς περιορισμούς. Ἀκὸμη
καί αν ανοίξουν τήν προσεχή Τρίτη, μέχρι να έπανέλθει ή
όμαλότης θα περασει τουλαχιστον ένας μήνας."Ετσι, τό
πρώτο διαστημα θα πρέπει να διατηρηθούν οἱ περιορισμοί
στίς αναλήψεις, μέχρι να αποκατασταθεί ή έμπιστοσύνη.
ι Καί τούτο, μόνο ανστό δημοψήφισμα τής Κυριακής έπι
κρατήσει τό «Ναί». “Αν οἱ πολίτες ύπερψηφίσουν τό ἄΟχι»,
οί τραπεζες μᾶλλον δέν θα ανοίξουν.
Οί κυβερνώντες δέν έχουν ίδέα πώς λειτουργεί μία
οἱκονομία, καί τί έπιπτώσεις προκαλούνται όταν ακινητοποιείται τό τραπεζικό σύστημα. Σκεφθείτε ότι μέχρι καί
τήν Κυριακή πίεζαν τίς τραπεζες να τροφοδοτούν
διαρκώς μέ χρήματα τα ΑΤΜ. Πραγμα πού σημαίνει ότι
δέν είχαν καταλαβει ότι, μέ τίς ένέργειές τους, τήν Δευτέρα θα έκλειναν οἱ τραπεζες. Άραγε πίστευαν ότι ή
Εὐρωπαίκή Κεντρική Τραπεζα θα συνέχιζε να παρέχει
ρευστότητα σέ ένα σύστημα, πού λόγω τής ἑπικρατσύσης
ανασφαλειας κατεβρόχθιζε χρήματα μέ ρυθμό ένας δισεκατομμυρίου ήμερησίως;
Ἡ αλλη μεγαλη ζημια πού προεκαλεσαν μέ τήν προκήρυξη τού δημοψηφίσματος είναι στόν τουρισμό. Ἡ
Ἑλλάς είναι χώρα τουριστική καί ένα σημαντικό ποσοστό
τού Ἀκαθαρίστσυ °Εγχωρίου Προϊόντος της έζαρταται,
αμέσως ή έμμέσως από τόν τουρισμό. 'Επομένως καθε κυβερνητική απόφασις πού μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στόν τουρισμό, πρέπει να αποφεύγεται. Πολλώ
μαλλον αφού ὁ τουρισμός είναι έποχική δραστη ριότης,
μέ κορύφωση στούς θερινούς μήνες, ὁπὸτε ή όποια απώλεια δέν μπορεί να ύποκατασταθεί."Ο,τι ζη μια έπέλθει,
δέν έπανορθώνεται. Τα χρήματα πού δέν θα είσρεύσουν
χανονται ὁριστικα από τήν έλληνική σίκονομία.
Πρέπει λοιπόν να είναι κανείς παραφρων ή απαραδεκτα
αδιαφορος για τίς συνέπειες πού προκαλούνται στόν τουρισμό, για να αποφασίσει τήν διενέργεια δημοψηφίσματος
τόν°Ιούλιο. 'Η απόφασις αύτή, σέ συνδυασμό μέ τό κλείσιμο τών τραπεζών καί τίς έντυπώσεις πού δημιουργούνται
στό έζωτερικό, απετέλεσε καίριο πλήγμα. Άραγε δέν τό
έγνώριζαν οί κυβερνώντες όταν απεφασισαν τό δη μοψήφισμα; Τόσο ανίδεοι είναι; Τόσο δέν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ή οίκονομία καί πόση σημασία έχει τό ψυχολογικό
κλίμα, καί δή σέ έναν τόσο εύαίσθητο κλαδσ;
Εἶναι προφανές ότι ή Κυβέρνησις Τσίπρα, πού δημιούργησε όλη αύτή τήν κρίση, δέν είναι σέ θέση να τήν διαχειρισθεί. °Επί πέντε μήνες, ροκανιζε τόν χρόνο στό όνομα
μιας διαπραγματεύσεως πού ύποτίθεται ότι θα εἶχε αίσιο τέλος. και ή οίκονομία ύπέστη τεραστιες απώλειες. Καθε
μήνα έντείνετσ ή αβεβαιότης. Μηδέν έπενδύσεις, μηδέν
ἑπιχειρη ματικές αποφασεις, μηδέν προσλήψεις στόν ίδιωτικό τομέα.°Όλοι περίμεναν τήν ήμέρα τής πολυπόθητης
συμφωνίας. Καί ξαφνικα, ή Κυβέρνησις τα τίναζε όλα
στόν εε ρα. Ο κ. Τσίπρας έγκατέλειψε τήν διαπραγματ ευση ο
καί προκή ρυζε δημοψήφισμα, αφήνοντας τήν οἰκσνσμία
έκθετη σέ τεραστίους κινδύνους.
Μέχρι τό περασμένο Σαββατο, αύτα ήταν μία ανσυχία
πού όλοι εύχονταν να μήν έπιβεβαιωθεί. Τώρα έγιναν
πραγματικότης. Ἡ καταστροφή είναι πλέον έν δυνάμει.
Κλειστές τραπεζες, «έμφραγμα» στήν οίκονομία, τεραστιες απώλειες στό ΑΕΠ, βουτια σέ έφεση καί ανυπολόγιστη ζημια, πού θα απαιτηθούν χρόνια για να αποκατασταθεί. ¦Ελπίζουμε να αποφευχθούν τα χειρότερα...
Τό κοινό συμφέρον
ποστασσει ὁ κ. Γιούνκερ
Μίλων. τα Ι2ἡμέοεςθάιανούνιαι
@ΔΔ- ....,.,..,ά Μα., ,, 
ταγρόψουνκαί τα Μωυυν
Μ στα μνήμη τα Μονών
· τους Τά δρομολόγια. ΠαραλλήΠΕΡι£ΡΓΑ ΜΜΜ τακτικοί .τι
ζοί νά έξοικειωθούν μέ τήν ιδέα
ότι κάποια λεωφορεία τα κυκλο
Π ΚάΜπ εἶχε ΥΜΜΞ έφη- φορουν «στόν αυτοματο».
μερίδες ώς πρωταπριλιάτικο Ο Πφέογα εύρήματα σχετικάμέ
ἀστεἴο. ότι κυκλοφορούσανλεω- τόν Μο πλανήτη τού ουφορεῖα «χωρίς ὁδηγό». Συνέβη στήματόςως, τόνΠλούιωνα φέρλίκονενῆνενσἀτήνΜΜ. νε τόνή Μιας @από
Τά λεωφορεία τα κυκλοφορούν σκάφος τής ΝΑΣΑ «Νέα 'Ορίζον<αωρίτεῖσπράΜΜ- Σήμερα ή τω.ΣπΜ7ΜσΜπΜ
τεχνολογια κάνει πραγματικόπτ- τη δωσω δια μικρό ἀλλάἔαιτα αύτό πού πρίν λίγα χρόνια πως φωτεινό σημείο στήν ιτεφαινόταν έκτός πραγματικότη- ριοχή τούβορείσυ Ματιού ένώ
τος. τά δύο πρῶτα λεωφορεία ένα πολύ σκοτεινό φαίνεται στήν
χωρίς ὁδηγό δρομολογούνται αντίστοιχη θέση τούμεγαλυτῷου
από αύριο στήν πόλη τών Τρι- δορυφόρου τού τσύΧάωνια
Ό Ζάν-Κλώντ Γιούνκερ,
αλλά καί ὁ πρόεδρος τού
Εύρώπαϊκού Κοινοβουλίου
Μάρτιν Σούλτς καί οἱ ήγέτες
τής Γερμανίας, τής Γαλλίας
καί τής ,!ταλίας συμφωνούν
ότι μέ ένα <<ΟΧ!>> στό δημοψήφισμα, ή Ελλάς λέει όχι στό
εύρώ καί στήν Εύρώπη. 'Ο κ.
Γιούνκερ κατά τήν συνέντευξη πού έδωσε χθές τό μεσημέρι, έκόλεσε τούς"Ελληνες
να ψηφίσουν <<ναί>> καί νά παραμείνουν στήν εύρωπαϊκή
σίκσγένεια, τονίζοντας ότι ὁ
'ίδιος τάσσεται ύπέρ τής ύπομονετικής αναζητήσεως τού
κοινού συμφέροντος καί όχι
τών άντιπαραθέσεων.
Τήν 'ίδια στιγμή ή Καγκελ
λαριος τής Γερμανίας έτόνιζε ότι <<δέν ύπαρχει αμφιβολία πώς τὸ αποτέλεσμα τού
δημοψηφίσματος έχει να κάνει μέ τό μέλλον τού εύρώ».
Παραλλήλως, ή κ. Μέρκελ
έδήλωνε ότι από τίς παρούσες συνθήκες δέν ύπαρχει λόγος για μία νέα έκτακτη
Σύνοδο Κορυφής τής Εύρώπαϊκής 'Ενώσεως. τό δημοψήφισμα <<δέν είναι ντέρμπυ
αναμεσα στήν Κομμισσιόν
καί τόν Τσίπρα αλλα ανάμεσα στό εύρώ καί τήν δραχμή >>, έδήλωσε ὁ '!ταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι,
ένώ αναλογη θέση υἱοθέτησε καί ὁ πρόεδρος τής Γαλλίας Φρανσουά 'Ολλάντ.
Ση μερινα θέματα
°Εκπνέει τὸ πρόγραμμα
στηριξ8ως
Σε νέα φαση οί σχέσεις:Ελλαδος-πιστωτών. ζ κπνεει το
Προ ρομμσ στηριξεως- Ληξιπρ|σ εσμος οφειλετης τού
Δ Τ απο αυριο η χωρα μας.
Σελίς 2
Τό ψηφοδέλτιο
τού δημοψηφίσματος
Αίσθηση έχειΤπρσκαλέσειή
επιλογη να ειναι π ώτο το
<<"Οχι>> στο ψηφσδε τισ τού
δημοψ φισματσς και να
ακσλσυ εί το <<Ναί>>. Οι αντιδ ασεις από Μητσοτάκη καί
ανιτακη.
_____ἶἐ%ἑ
Οί αντιδρασεις τής ΕΕ
στα δημοψήφισμα
Σύσσωμοι οί Εύρώπαῖσι ἡγετες και αξιωματούχοι ύπέστηριξαν οτι το δημοψΒ`φισμα θα καθορισε|ι το με ον
τής Ελλαδος στο εύρώ.
Σελίς 4
9 ΜΜΜ ΜΜΜ
2:Ἡμέρα '
'Εξήγγειλε, λοιπόν, τό δημοψήφισμα
ὁ κ. Τσίπρας καί ή κυρία Μέρκώ... έβαλε
τά·κλάματα!'Οσσ για τόν κ. Σώύμπλε,
δέν ξέρω πόσα ήρεμιστικά έχει πάρει ὁ
ανθρωπος για να συνέλθει μετά από τό
σὸκ πού ύπέστη όταν τόν ξύπνησαν Τα
μεσάνυχτα τής Παρασκευής για να τού
αναγγείλσυν ότι δέν θα ξαναδεί τόν κ.
Βαρουφάκη καί ότι θα πρέπει στα έξής
να λειτουργεί ή Εύρώπη χωρίς τήν
'Βλαδα. Ρόκας καί ὁ κ. Νταϊσελμττλουμ.
Δέν τὸ λένε βέβαια δυνατα, έπειδή οἱ
ανθρωποι ξέρουν καί από κοινωνικό σαβουαρ βίβρ, αλλά σίγουρα ανέπνευσαν
μέ ανακούφιση πού θα μας ξεφορτωθούν!
Τούς είχαμε έξαντλήσει μέ τίς βαρουφολογίες καί αλλες αερολογίες μας. Χθές
είδα τόν κ. Γιούνκερ καί εἰλικρινά τόν λυπήθηκα.'Εχει καταρρεύσει ὁ ανθρωπος.
Ἀπὸ ἐκεῖ, λοιπόν, πού μας μιλούσαν
για μια «έντιμη» συμφωνία τήν ὁποία
έπεδίωκαν μέ τίς διαπραγματεύσεις μέ
τούς Θεσμούς ώστε να παραμείνουμε
ἐντὸς τής Εύρωζώνης καί τής Εύρώπης,
Ἡ έντιμη καί τό ανέντιμο
μακρια από θΙζΕΧΙΤ καί κάθε κίνδυνο
χρεωκοπίας, φθάσαμε τῶικα σέ ένα
<<ανέιττιμσ» δημοψήφισμα τὸ ὁποῖο όποτώεῖ τὸ έπιστέγασμα τών πενταμηνων
διαπραγματεύσεων. 'Αγνωστο παραμέ
νει τα όπως στόχος τους ήταν ή «έντιμη» συμφωνία ή αν έξ αρχή5 Μίωκαν
τό «ανέντιμσ» δημοψήφισμα. Από τὸν
ένθουστώδη τρόπο μέ τόν όποῖο δέχθηκαν ύπσυργοί καί βουλευτές τής κυβερνητικής συμμαχίας τήν έξαγγώία τού
δημΜΦίονατος μπορεί νά Μπράνα
κανείς ότι για να φθάσουμε στό δημοψήφισμα αγωνίστηκαν! Αύτὸ δείχνει έξ
αλλου ή έξΘιιξη τών γεγονότων.
Ἀπὸτὸέναψέιαστὸόλλοψαιαμᾶς
πήγαιναν ἐπί πέντε μήνες. 'Ολο μας Μαν
ότι <<βριοκόμαστε κοντά στήν συμφωνία»
«σέ δύο ήμέρες απογραφουμε τή συμφωνία», «τὸ Σαββατο ύπογράφσυμε
τήν συμφωνία» καί τα ξημερώματα τής
Παρασκευής μας έξήγγειλαν τὸ δημοψήφισμα μέ δήθεν στόχο να απορρίψει
ὁ λαός τό κείμενο τής συμφωνίας τών
κακών δανειστών μας! Στήν πραγματικότητα δέν ζητούν από τόν λαό να πεί
ΟΧ! σέ ένα κείμενο τὸ ὁποῖο δέν ύπαρχει πλέον, αφού τὸ απέσυραν οί Θεσμοί. Ζητούν από τόν λαό να πεί ΟΧΙ
στα Εύρώ, στήν Εύρωζώνη καί στήν
Εύρωπαϊκή 'Ενωση. Αὐτὸς είναι ὁ στὸχος·τόν αποῖο έπεδίωκαν να έπιτύχσυν
από τήν ήμέρα πού ανέλαβαν τήν
ἐξουσία. Όπως έλεγαν έπί πέντε μήνες
ψέματα ότι όπου να 'ναι ύπσγράφουμε
τή συμφωνία, τὸ ἴδιο κάνουν καί τώρα
μέ τό δημοψήφισμα. Καμουφλαρουν τὸ
έρώτημα «Εύρώ ή όχι» μέ Το «Μέτρα ή
όχι». Συγχρόνως βγαίνει στα κανάλια
ή περιχειρής αφρόκρεμα τών Συνιστωσών καί μας δίνει τόν λόγο τής
τιμής της ότι παραμένουμε στήν Εύρώζώνη καί στήν Εὐρωπαϊκή "Ενωση
όποισδήποτε καί αν είναι τὸ αποτέλεσμα τού δημοψηφίσματος.
Γιατί χρειάστηκε όλα αὐτὸ τὸ θέατρο πού έπαιζαν από τόν Φεβρουάριο
για να πραγματοποιήσουν τὸν στόχο
τους; Επειδή δέν θα έπαιρναν ποτέ μόνοι τους τήν απόφαση γιά τι) ρήξη μέ
τήν Εύρώπη, αφού ὁ λαός τούς ψήφισε
για να κανουν διαπραγματεύσεις καί να
έπιτύχουν καλύτερους όρους μέσα στήν
Εύρωζώνη καί τήν Εύρωπαική'Ενωση
καί μέ νόμισμα τὸ εύρώ. 'Οδήγησαν, λοιπὸν, Τα πράγματα στὸ άδιέξσδο καί
βαζουν τώρα τὸν λαό να αποφασίσει
για τή ρήξη έξαπατώντας τον μέ ένα
άσύστσλα ἀνένπμο δημοψήφισμα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
_-ο ΚΟΣΜΟΣ
Αύριο
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛ ΙΟΥ
Ἀνατυλή ἡλίου 6.06' - Δύσις 8.52'
Σελήνη 4 ήμερών
Κοσμᾶ καί Δαμιανού τών αναργύρων τών έν Ρώμη.
Ἡ σιωπηλή πλειοψηφία
ένεογοποιή θηκε
τοῦ Παναγιώτη Μποκοβοῦ
ἱπρόσφατες μαζικές κινητοποιήσεις τής σιωπηλής
πλειοψηφίας, σέ Αθήνα καί Θεσσαλονίκη, μέ σύνθη- η
μα <<Μένουμε Εύρώπη>> καί αίτημα τήν παραμονή τής χώρας μας στό εύρώ καί στήν Εύρώπαϊκή"Ενωση, έπιβεβαίωσαν πανηγυρικά αύτά πού διαπιστώνουν όλες οἱ δημοσκοπήσεις, ότι ή συντριπτική πλειοψηφία τών πολιτών έπιθυμεί νά συνεχιστεί η εύρωπαϊκή πορεία τής χώρας μας
καί να μήν εγκαταλείψουμε εύρώ καί ΕΕ, κηρύσσσντας
νομική πτώχευση καί καταστρέφοντας οίκονομία καί πατρίδα. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι οἱ συγκεντρώσεις
αύτές δέν όργανώθηκαν από καποιο κόμμα ή από τούς
γνωστούς φαύλσυς συνδικαλιστές, αλλά ήταν πρωτοβουλία πολιτών πού ενη μέρωναν σχετικα αλλους πολίτες μέσω τού ΙΠτεΠιετ καί διεξήχθησαν σέ πολιτισμένη ατμόσφαιρα, χωρίς αλλά αίτή ματα καί αύτοσχέδιους πύ ρηνους όμιλητές, χωρίς παθος καί ακρότητες φραστικές καί μή.
Είχαν προηγηθεί καί άλλες συγκεντρώσεις, μέ πρωτο- ί
βουλία συνδικαλιστικών όργανώσεων καί τή στήριξη τού
ΣΥΡ!ΖΑ καί τού ΚΚΕ, μέ συνθήματα κατά τής λιτότητας ή
καί τήν έξοδο από τὸ εύρώ. Τέτοιες συγκεντρώσεις είχαν
γίνει πολλές κατά τα τελευταία χρόνια, χωρίς βέβαια αποτέλεσμα, γιατί τό ζητούμενο από τούς συνδικαλιστές,
είναιή συνέχιση τών χρηματικών παροχών, από τό πτωχευμένο κρατος, ένώ οί εκάστοτε κυβερνήσεις ζητούσαν
-έπιφανειακά τουλάχιστον- τόν περιορισμό τής σπαταλης καί τή μείωση τού χρέους, μέσω τής αναδιάρθρωσης
τῶν δομών τής ελληνικής οίκονομίας."Ολα αύτά δείχνουν ¦
ξεκάθαρα, ότι πολλοί από τούς καταστροφείς τής οίκο
!νομίας μας, όπως κόμματα, πολιτικοί καί συνδικαλιστές,
δέν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει τό κακό πού έκαναν,
δέν αλλάξαν συ μπεριφσρα καί σκοπό καί ύποστηρίζσυν ύποκριτικά φερόμενσι- ότι για όλα φταίνε οί ξένοι καί δή
ή Τρόϊκα καί οἱ νεοβαφτισμένοι θεσμοί. ι
Στή δεύτερη μεγάλη συγκέντρωση στήν Αθήνα, στήν
εύρύτερη πλατεία Συντάγματος, ὸπαδών τού <<Μένου με
Εύρώπη>>, κουκουλοφόροι μέ κόκκινες σημαίες, έπιχείρησαν να είσέλθσυν ανάμεσα στα είρηνικά πλήθη τῶν πολιτών, για να δημιουργήσουν προφανώς επεισόδια, αγνώστου περιεχομένου, πλήν έγκαίρως, αφού έβρισαν καί
_προπηλάκισαν, εγκλωβίστηκαν καί οδηγήθηκαν από τα
ΜΑΤ προς τήν ὁδό Πανεπιστημίου, όπου καί συνελήφθησαν 81 ατομα πού κατέληξαν στα αύτόφωρο. Οἱ γνωστοί
<<ίδιοκτήτες>> τών πλατειών, τῶν συγκεντρώσεων, τῶν συλλαλητηρίων καί τῶν διαμαρτυριών, εμπράκτως θέλησαν να
αμφισβητήσουν το δικαίωμα τής σιωπηλής πλειοψηφίας,
των χιλιάδων ενεργών πολιτών, να συγκεντρώνονται είρηνικό, χωρίς κουκούλες, κοντάρια καί βόμβες μολότωφ καί
να προβάλλουν τίς θέσεις καί απόψεις τους, χωρίς πάτρωνες καί καθοδηγητές. Ακόμη απαγορεύτηκε -άπό τήν πρόεδρο τής Βουλής, τήν άστυνομία;- ή πρόσβαση στα περιστύλιο τής Βουλής, ένώ εἶχε επιτραπεί στούς προηγηθέντες συνδικαλιστές. Τίς έπόμενες ήμερες συνεχίστηκε από
τούς <<ίδιοκτήτες>> ή αμφισβήτηση, πράγμα πού σημαίνει
ότι έναχλήθη καν ή καί φοβήθηκαν από τήν είρηνική, αλλά
δυναμική εμφανιση των ένεργῶν πολιτών.
'Η παρουσία στό προσκήνιο τών ενεργών πολιτών καί
η σταθερή απόφασή τους να παρεμβαίνουν είρηνικά,
στα πολιτικό καί οίκονομικό προβλήματα τής χώρας,
είναι τό μεγαλο κέρδος για τήν κοινωνία καί τήν πατρίδα. *!·!ταν καιρός να ύπαρξει αντίδραση πρός τήν άριστερα, τούς καμμουνιστές καί τούς αναρχικούς, από τούς
σωστούς πολίτες, πού μέ τὸ <<Μένουμε Εύρώπη>>, δέν
έκφραζουν μόνο τήν απαίτησή τους για παραμονή στό
εύρώ καί στήν ΕΕ, αλλά ούσιαστικά αποδέχονται να πληρώσο υν τό σχετικό κόστος, τό οποίο δέν δημιούργησαν
ξένοι, αλλά ανίκανες καί'λαϊκίζουσες ελληνικές κυβερνήσεις. Με αύτή τή στάση τους σαφώς καταδικάζουν τό
πολιτικό σύστημα καί τα δύο τέως μεγάλα κόμματα πού
έναλλάσσονταν στήν ἐξουσία. Κάτι καινούργιο φαίνεται
να γεννιέται στή χώρα μας, από πολιτική άποψη, πού
μπορεί να ὁδηγήσει στήν αναγέννησή της.
'Η Μεταπολίτευση τού 1974, ύπήρξε πολύ γενναιόδω- ι
ρη προς τούς αριστερούς καί τούς κομμουνιστές, τούς
ὁποίους αφησε να καταλάβουν θέσεις-κλειδιά στην αγορα, στή δημόσια εκπαίδευση, στή δημόσια διοίκηση, στα
ΜΜΕ, στούς πολιτιστικούς φορείς, να όργανωθσύν στόν
πολιτικό καί δημόσιο βίο καί τελικά να έκθρέψουν κουκουλοφόρσυς, μπαχαλάκηδες καί αντιεξσυσιαστές, κατω
από έναν δημοκρατικό μανδύα καί πάντα τάχα γιά τό
διπλωμα καί τό στέριωμα τής δημοκρατίας. Τελικά κατάφεραν να αναρρίχηθούν στήν κυβερνητική εξουσία, χάρη
στόν αδίστακτο λαϊκισμό τους, όπου έπί πέντε μήνες συ μπεριφέρονται ως μαθητευόμενσι μαγοι πού δέν μπορούν
να απαλλαγούν από ίδεοληψίες, έμμονες ίδέες καί δήθεν
έπαναστατικούς σϊστρους. "Ολα αύτά τα φαινόμενα τής
Μεταπολίτευσης, ὁδήγησαν κράτος, λαό, οίκονομία, θεσμούς στήν παρακμή καί στήν οἱκονομική χρεωκοπία.
Ἡ ανοδος τού ΣΥΡ!ΖΑ καί τού έτερόκλητου τσούρμου
πού τόν απαρτίζει στήν εξουσία, έδειξε τό πραγματικό
πρόσωπο καί τή γύμνια τών αριστερών καί τών παλαιοκομμουνιστῶν, τόν λαϊκισμό τους, τήν αδίστακτη προπαγανδα, τή διαστρέβλωση τής αλήθειας, τήν ανικανότητα καί
τήν έμμονή σέ παρωχημένες θεωρίες. Παράλληλα ταρακούνησε καί ξύπνησε τούς πραγματικούς δημοκράτες,
τούς ενεργούς πολίτες πού κινούνται πλέον ανεξάρτητα
καί μακρια από τό φαύλο παλιό πολιτικό κατεστημένο,
αποσκοπώντας σέ ένα καινούργιο, πραγματικα δημοκρατικό κράτος καί σέ μια έλεύθερη σίκονομία, μέ τή βοήθεια
τής 'Ενωμένης Εύρώπης καί μέσα στα πλαίσια της.
"ίσως οἱ συγκεντρώσεις τού <<Μένουμε Εύρώπη>>, να
αποτελούν τήν απαρχή τού νέου πού χρειάζεται ὁ τόπος
καί νά δημιουργήσουν τό πολιτικό καί οίκονομικό "Οραμα
πού θα μας βγάλει από τήν παρακμή καί τή χρεωκοπία.