Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Μια χώρα... στην ουράRecognized text:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΖ|ΤΖ|ΚΩΣΤΑΣ=
Γυρίστε στι5
όισιιρσγμστεόσει5
όσο ιιιιόρχει χρόνο5
σελ. Τ
Γ|ΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ:
Στον Πρόεδρο
σελ. 7
τιι5 Διιμοκρστίσ5 γισ
το δημοψήφισμσ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σενόρισ
γισ 20 ευρώ
ημερήσιο όριο
σνσλιιψεων
σελ. 3
"ΟΟΟΟΟΟΟ·ΟΟΟΟΟΟΟ'·ΟΟΟΟΟΟΟΟ··00··
νννννν.εσε|ἰοἱοτοεῳ
ΦΛννεῆιοιρόρ
ΤΡ|Τ|·| 3Ο |ΟΥΝ|ΟΥ 2015 Ι ΕΥΡΩ
ι ~ .
7 Ι* 4 Ε ζ η; Ε; 4
;ι_ ω ._._' ω ._ι _  Ξ:Ξ._. __:ΞμιΞ
|  ρ ο · · · 
Ι . .
; ~ [ ”
- --13- με --Σ ῷ_1___ἐΞ_ῷ
τον οιιρσ
ΖΑΝ ΜΟΗ" Γ|ΟΥΝΚΕΡ=
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣ||'|ΡΑΣ:
Οι όιοιιρογμοτεόσει5 Ενο «όχι» θο σόμοινε ότι Ενο βήμο Πριν
ξονορχίζουν 6 ιουλίου σε τι Ελλόόο λέει «όχι» στην τον εξοδο οιιό
ενορμονισιι με τον ψηφο Ευρὡιιιι το ευρώ τι χώρο
Π σελ. 3 - 5
 Α κ. χι>νΣοτοΝοΣ¦ «οὁειόζει» τον Τσίιιρο
 'ι γιο το στροτιιγικό του κοι με ειιιιιτώσει5 τιι5 Με
ΒΟΡΕ|Α ΕΛΛΑΔΑ
ιιΑΡΑτοτιιιοι ΦΟΡΟΣ: Αντι ιιολόγιστε5 συνετιειε5 γιο τον οικονομίο
ιιιΞιιΖιιιΑΔιχΑ¦ κοόσιμο μόνο με... μετριιτό σε ιιολλό Προτόριο
ΤΟΥΡ|ΣΜΟΣ= ψυχροιμίο σλλό κοι ογωνίο γιο τον όλλιι εβδομόόο
ιΑτΡιιιοΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ οιΞΣΣΑλοιιιχιιΣ¦ Εξυιιιιρετόστε τοι15 οσθενεί5 χωρί5 ομοιβό
ΦΑΡΜΑκΑ= ονιισμχίο γιο ειιόρκειο, τιλοφόν κοι μετριιτό
ΑΣΤΥΝΟΜ|Α= τρόιιεζε5, ΑΤΜ, οκόμιι κοι... σοόιιερ μόρκετ «στο στόχοστρο»
ΕΦΟΡ|Α= τι θο γίνει με ρυθμίσει5 κοι οφειλέ5
Π σελ. |Ο-|ό. '9-22
ι · η.:
 ι | λ
ΑΜ Μ μωρε με το ΟΟο στο .ο