Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο Λ0Γ ΟΣ
'οεοεπω@0ωΜετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|κΗ ΚΔ' ο|κ0ΝοΜτκΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
| ` · ι
ΜΑΞ|ΜΟΥ: ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔ|Ο ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΑΗ ΕΥΡΩΠΑ|ΩΝ
ν ΜΕ 60 ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΗΣ|Ο ΟΡ'Ο
Δια πυρός
..ω και” Ανοίγουν ααρτο 850 υποκαταστήματα
Ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και
κατανόηση για τπν αντίθετπ Ι
αποψιι χρειαΖεται στις κρίσιμες
για τη χώρα μας ώρες. 'Ενα όπμοψιίφιαμα είναι πόντο φύσπ
και θέσπ δικαστικό. ῦ0ταν έχει
καποιος να επιλέξει μεταξύ
άσπρου και μαύρου χωρίς απο   ν“ Με· ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΑ αο8 37α Ν ΕογΣ
μεταξύ ναι και όχι χωρίς απο- '
σαφπνισμένες θέσεις τότε τα @
πραγματα πολώνται.
Και ιι ένταστι είναι ακόμπ με- =“ΜτΜ ΜΜΛ“Α
ρ ρ Υ' Μ'Ρ' ΕΝ) ΕζΠ'ΒΡ|ἈἰΜ
ναλυτερπ οταν οι πολίτες που των ΔιοικΗττκΗι ΜΜνικωΜΜ›
καλού για να ψπφίσουν τον όλλπ Κυριακπ έχουν περασει δια Δ Η Μ ο Ψ Η ο ' λ Μ Α
πυρός και σι8ιιρου τα τελευταια 'ης ως 'ΜΜΜ Με
πέντε χρόνια και μια παρατετα- ὅ $ › .
μένα περίοδο αΒεΒαιότπιας Ι τ
, οικω τετ ΝΑ ι και Η ωΔ=κ τ υ το εκεινο Δε" επρΜεΤ“¦ 2
τους τελευταίους “ένα νπνες- Η “ΜΜΜ το οποιο κΑτεθεΣΑΝ “Μ 17 4 -ο
καταστασπ είναι κρίσιμπ και π Η εΜΝΚΗ ΕΠπΡοΠΗ. Η εΥΡΩΠΝΚΗ
, κεΝιΗκΗ 'ΡΑΠεΖΑ ΚΑΙ το Δ|ΕθΝΕΣ μ ' ι ·
°'"°”°Μ° 'ως ε"ελως "°"' ΜτιΜΑιΜο τρωω Μο απανταμε ΕΜΗ “ .  τ·.<-ω¦ττιΜ ο Ι ·· _
στραμμένα. “τι ανοικτη: ω Ν ΜΜΜ· Α· πιο Μο Η
Και μέσα σε αυτό το κλίμα οι ΜΗ· Η ως" ΣγαΡοῖογΝ ΤΡ" ετκρτκετ·ττ 
φωνέ που καλούν σε ενότπτα “ΝΝΑ | ΜΑΜ" ΤΟΥΣ; "Μ `
ς το τετοιο επειτα: τπΛωοΡεπΑτ
και ψυχραιμία ελάχιστες. π λο- “τ-τ-ωΜ8 νοκ σε ΜΠΟΝ σε σε ----- .. Ι '
νικό πρέπει να πρυτανεύσει και Μ' ΜΝ· Με) ΒεγΜ· Ι
8 . ό , ί -ΜτΜγθΜτΣετΣ τα την ΜΜΜ Μ". ω
Η" γ°""° °" "Μ ω" "Ρ °" τον Νασαι: ΜΜΑτοΣκΑτ .
με όσο το δυνατόν λιγότερες ·ωΑΝ Αγιον-ι τον το ΔεἩεΡο
ΜΗΝ" . ΜΜτΝΜν σεντ 84381' ΜΜΜ"
κ Μαθε. τσοκΑτΜττκΗ ΜΜγΜ
ο λ0ΨΠόΞ ντι1ΝοΤΗῖΑΣ χρεωση. ΣΕβ 1
· ο υ να'