Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Με" ||8 τον “ο "ως
 ΕΜ 
,. ' Ι ψ Ι 
ΜΜΜ": ο" ΜΜΜ· ·· 
Η Γρὑφε|οΠΑΝ0ΣΛ0ΥΠ0Σ Μαιο  7 Α Μ  Ι, 
-να 'πως σ" "Μι πω . σ " 
8 Μ “ η “ “
· _ἑ Με το ΜΜΜ"... . η Η Η
#/.- ' 7
 ' Γράψε' ο κ. ΚΕΤΣΕΤΣ0ΓΛ0Υ ω. ω
κΑΕ|ΣΤΕΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η' ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η" Ισ ΜΒΜ ΜΜΜ με...
Μπος είναι ο 6·88νῇς πωΠ£Μ
Μι· «Μπι» για ΙΜ (έΕνωσπ»
εκτός από τον ΜΒ' ΒΑΡΗΣ
ΜΕΓΑΛΟ ΑΦ|ΕΡΩΜΑ-ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ (<ΩΡΑΣ» ΣΤΟ ΜΑΡΤΥΡ||(Ο οΔ0£Π0Ρ|κο ΤΗΣ ΤΕΑΕγΤΑ|ΑΣ Δ|ΕΤ|ΑΣ
Συνέντευξη ΜΠροὐν0 Τσιρίλο:
ΣΗΜΕΡΑ ω σε· μέ “; σε 8 σελίὁεΒ:
ΜΠὲρϊ¦σἩ
ΜΕ] ομὁα είναι σΕ'ο..Ξ
ζ έ . ι »|  “Ν
πε. ΡΟΗΖΑ ΑΕ& ἔκ ζ ὲ ..`