Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
29-06-2015
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΑΑΕΥΣ Α. κγΡαγ
ς19ιε-ι950)
κγΡοΣ Α. κγΡαγ
.(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κ. κγΡογ
ςι974-1997)
Θλιβερές συγκρίσεις
δη μοψήφισμάτων
Γράφει ὁ Εεε. Π Πέτρου
κ ορυφαία πράξη δημοκρατίας θεωρεί τήν προσφυγή
σε ένα δημοψήφισμα ή Κυβέρνησίς μας. Καί προφανώς έτσι είναι. 'Υπό τήν προϋπόθεση βέβαια ότι τηρούνται καποιοι κανόνες. Κανόνες πού μπορεί να μήν
περιγράφονται σέ καποια θεσμικό κείμενα, είναι όμως
αὐτονόηται γιό κάθε λογικό ανθρωπο καί γιό κάθε δημοκρατική χώρα. Ατυχώς στήν 'Ελλάδα, πού αἱ Κυβερνήσεις της χαρακτηρίζονται από έλλειψη κοινής λαγικής, τίποτε δέν πρέπει να θεωρείται αὐτονόητο...
"Ετσι ή προκήρυξις ενός δημοψηφίσματος, από τήν
στιγμή πού θέτει απατηλό διλήμματα, μπορεί να έξελιχθή σέ πράξη λίαν όντιδη μοκρατικής παραπλανήσεως. Ίδιαιτέρως όταν αὐτό προκηρύσσεται ὑπό συνθήκες βιασύνης καί έσκεμμένα έλλιπσύς ένημερώσεως τών πολιτών. Διότι πέρα από τό γεγονός ότι τό έρώτη μα πού τίθεται είναι απατηλό, αὐδείς έχει κανει μέχρι
στιγμής τόν κόπο νά τούς ένημερώση τί μπορεί να σημαίνη ή μία ή ή αλλη έπιλογή. Καί εννοούμε ενημέρωση
από θεσμικούς παράγοντες. "Οχι από τήν ανεύθυνη
ένημέρωση των «Ποπ ωρας», τα ὁποία ή Κυβέρνησις
δέν έχει τό θάρρος να ύπογρόψη.
"Εχει λοιπόν ήδη διαμαρφωθή ένα πολύ αρνητικό κλίμα, τό αίτια τού ὁποίου πρέπει να αναζητηθούν στήν τακτική αίφνιδιασμαύ τήν ὁποία έφήρμοσε ὁ πρωθυπουργός από τήν νύκτα τής Παρασκευής. 'Ως έκ τούτου καί οί
έκκλήσεις για ψυχραιμία στίς ὁποίες προβαίνει τό κυβερνητικό στρατόπεδο είναι μαλλον ὐποκριτικές. Ἡ όλη στόσις,του ούδόλως μπορεί νά συμβόλη στήν καθαρή καί
ανόθευτη έκφραση τής βουλήσεως τών πολιτών.
Καί όμως θα έπρεπε, πρωταρχική έπιδίωξις τής Κυ βερνήσεως, να είναιὴ εξασφάλισις ήρεμίας καίή έλαχισταποίησις των ανησυχιών. Καί αὐτό δέν έπιτυγχόνεται μέ έκκλήσεις. Ἑπιτυγχόνεται μέ τήν έπίδειξη είλικρινείας από όλες
τίς πλευρές καί μέ τήν είς βάθος ένημέρωση γιό τό έρώτημα πού πρέπει να απαντηθή. Απαιτούνται δηλαδή τό
ακριβώς αντίθετα από αὐτό πού πράττουν ὁ Πρωθυπουργός καί οί συνεργάτες του. Οἱ ὁποίοι συνεχίζουν τήν προσφιλή τους πρακτική τών ασαφών διαβεβαιώσεων.”Οπως
ακριβώς έκαναν προεκλογικό, όταν ήρωτώντα ποιό είναι
τό σχέδιό τους. Καί όπως απεδείχθη δέν είχαν σχέδια.
"Οπως προφανώς ούτε τώρα έχουν.
Καλόν θά ήτο όμως να δούμε πώς διαχειρίζονται τίς
λαϊκές ένταλές καί μέ ποιόν τρόπο απευθύνονται στούς
πολίτες για καθαριστικής σημασίας ζητήματα αίτιραηγμέ-ω
νες Δημοκρατίες. Γι' αὐτό μπορούμε να στραφούμε πρός
τό 'Ηνωμένο Βασίλειο, τό ὁποία έχει εξαγγείλει δημοψήφισμα για τήν παραμονή του στήν ΕὐρωπαϊκήἙνωση.
¦ 'Η σχετική πρόθεσις τής Κυβερνήσεως τού Νταίηβιντ
Κάμερον περιελήφθη στό πρόγραμμά του έν όψει τών
έκλογών τού παρελθόντος Μαίου. Είναι δέ χαρακτηριστικό ότι αφήνει χρόνο δύο περίπου έτών (από τό 2Οί5 έως
τό 2Οί7) για σοβαρή διαβούλευση. Είναι παραλλήλως ὁ
χρόνος αὐτός έπαρκής για τήν βρεταννική διαπραγμάτευση πρός αναθεώρηση διαφόρων εὐρωπαίκών θεματων. Καί
μάλιστα μέ αρκετή άνεση, ώστε να μήν τίθεται από τήν μία
ή τήν άλλη πλευρα ζήτημα <<έκβιασμών>>.
η Ἀντιστοίχως, όταν τό ί975 είχε γίνει δη μοψήφισμα για
τήν έγκριση τής συμμετοχής τής Βρεταννίας στήν τότε
ΕΟΚ, ή διαδικασία χαρακτηριζόταν καί παλι από σαφήνεια καί άφηνε καί άνεση χρόνου. Τό δημοψήφισμα περιελαμβανετο καί τότε στό προεκλογικό πρόγραμμα τού
κόμματος τών 'Εργατικών (πού ήσαν αἱ <<εὐρωσκεπτικιστές>> τής ἐποχῆς), ὁ δέ πρωθυπουργός Χόρολντ Οὐίλσων επέβαλε κλίμα ήρεμίας τέτοιο, ώστε να μήν ὐπόρξη
ή παραμικρό αμφισβήτησις τής θέσεώς του όταν τό όποτέλεσμα ὐπήρξε συντριπτικό ὐπέρ τής ΕΟΚ.
Τέτοια μαθήματα δημοκρατίας τα εὐρίσκει κανείς
όταν όνατρέχει στήν ἱστορία τών θεσμών τής Εὐρώπης.
Δέν θα τό βρεί ούτε στήν Βενεζουέλα τού μακαρίτη
Τσάβες αύτε στίς αλλες τριτοκοσμικές χώρες τίς
ὁποίες προβόλλουν ως πρότυπα οἱ φωστήρες τού ΣΥΡΙΖΑ. 'Αλλωστε καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποία διεχειρίσθησαν τήν διαδικασία τής διαπραγματεύσεως τούς τελευταίους πέντε μήνες είναι ένδεικτικός τού σεβασμού
τους (ί) πρός τούς θεσμούς τής Εὐρώπης. Πού είναι δη
|μοκρατικαί μέ τούς όρους τής πραγματικότητας/Όχι μέ
τούς όρους τών ίδεαληψιών τού ΣΥΡ|ΖΑ.
Ρ ,η Π Ρ ΚΜ ,:
 Με “ζ Μ
 γ ς..
ι1ὐιι.'
Τί θά σημάνει
τό τυχόν <ἔΌχι»
     Ματσάκη;
Οὐδέποτε, στήν παγκόσμια ἱστορία, έχει κληθεί λαός
να αποφασίσει δα δημοψηφίσματος τήν πτώχευσή του.
Καί μαλιστα κατά τρόπο τόσο συγκαλυμμένο, ώστε να μήν
συνειδητοποιεί ότι αὐτή θα είναι ή πιθανώτερη συνέπεια
τής έτυμηγορίας του. Οὐσιαστικώς αὐτό προτρέπει ή Κυβέρνησις τούς πολίτες να πραξσυν τήν Κυριακή. Να πούνε
άΟχυ› σέ μία ὐποτιθέμενη πρόταση τών δανειστών, ή
ὁποία όμως έχει ήδη αποσυρθεί. Καί μέ τήν ψήφο τους, να
δρομολογήσουν οἱ ίδιοι τήν πτώχευση τής χώρας!
Τεράστιοι οί κίνδυνοι
"Οταν ζητείται ή λαϊκή έτυμηγορία για καποιο ζήτη μα, τό έρώτημα πρέπει να είναι σαφές ώστε να γνωρίζουν οἱ ψηφοφόροι τί ακριβώς αποφασίζουν καί
ποιές είναι οἱ συνέπειες τής αποφάσεώς τους. Στίς
πραγματικές δημοκρατίες αὐτός είναι απαράβατσς κανόνας. 'Εδώ όμως, αὐτό δέν τηρείται. Τό δημοψήφισμα είναι «καλπικσ». Ό λαός προτρέπεται να απορρίψει ένα κείμενο πού δέν ὐπαρχει πλέον. Καί μέ τό τυχόν αΟχι», ὁδηγείται σέ διαζύγιο από τήν Εὐρώπη καί
πτωχεύει. Τό δέ απίστευτο είναι ότι καλείται να τό
κανει μέ προτροπή τής Κυβερνήσεώς του! Ἀντί να καταλήξει έκείνη σέ μία πρόταση καί να προτρέψει τούς
πολίτες να τήν έγκρίνσυν, ώστε να έπιτευχθεί συμφωνία, κανει τό αντίθ ετα. Τούς καλεί να απο ρ ρίψουν τήν
ὐποτιθέμενη πρόταση τών δανειστών, ώστε να μήν
έπιτευχθεί συμφωνία. Καί μετά τί;
Αὐτό δέν τό απαντά ή Κυβέρνησις. Γι° αὐτό καί ί
είναι τόσο έπικίνδυνο τό δημοψήφισμα. Διότι τό «μετα» εἶναι χάος. Εἶναι πτώχεια, ανέχεια καί τρομερή δυστυχία. Εἶναι ή πλήρης καταστροφή. Πτώχευσις αὐτό
σημαίνει."Οτι ή χώρα δέν θα μπορεί πλέον να καλύπτει οὐτε τίς στοιχειώδεις αναγκες της. πέρα δέν
έχει αὐταρκεια στήν παραγωγή τροφίμων, φαρμάκων
καί αλλων εἰδών πρώτης αναγκης. Δένςεἶναι πετρελαι
αναγκες της. Καί μετά τήν ένταξή της στήν ΕΟΚ καί
τήν Εὐρωζώνη, ή οἱκονομία της έχει καταστεί απολύτως έξαρτώμενη από τήν Εὐρωπαίκή "Ενωση, όπως
αλλωστε συμβαίνει σέ όλες τίς χώρες μιας οίκονομικής ένώσεως.°Αλλα προίόντα παράγει ή μία χώρα
καί αλλα ή αλλη. Ἡ μία έχει αγροτικά καί ή αλλη
βιομηχανικά. Ἡ μία ρίχνει μεγαλύτερο βαρος στήν
μεταποίηση καί ή αλλη στίς ὐπηρεσίες. Ἐμείς έχουμε
αναπτύξει ἰδιαίτερα καί τόν τουρισμό, ὁπότε έξαρτώμεθα σέ τεραστιο βαθμό από Εὐρωπαίους τουρίστες
πού έπισκέπτονται καθε χρόνο τήν χώρα μας.
Μέ ποιό δικαίωμα λοιπόν, έρχεται ή Κυβέρνησις
καί καλεί τόν λαό να αποκόψει, μέ τήν ψήφο του, τόν
ὁμφαλισ λώρο τής 'Ελλαδος μέ τήν Εὐρώπη, όταν σχεδόν τα παντα έξαρτώνται από αὐτήν; Διότι δέν είναι μόνον ή χρηματοδότησις πού θα διακοπεί, μέ συνέπεια
τήν αμεση πτώχευση. Εἶναι καί ή έλεύθερη διακίνησις
αγαθών, ὐπηρεσιών, κεφαλαίων καί έργαζομένων. Τό
λεγόμενο «εὐρωπαῖκό κεκτημένο».°0,τι κατακτήσαμε
μαζί μέ τούς αλλους Εὐρωπαίους, ξαφνικα τό απεμπολούμε. Αὐτό προτρέπει ή Κυβέρνησις τούς πολίτες να
πραξουν τήν Κυριακή. Να διαρρήξουν τήν σχέση τους
μέ τούς Εὐρωπαίους καί να ὐποστούν όλες τίς συνέπειες. Να μήν θεωρούνται εὐρωπαίκα τα προίόντα τους,
ώστε να διακινούνται έλεύθε ρα στήν Εὐρώπη. Να μήν
μπορούν να παρέχουν ἰσότιμα τίς ὐπηρεσίες τους. Να
μήν δικαιούνται να έξαγουν έλεύθερα τα χρή ματα τους
καί να ὐπάρχουν συναλλαγματικοί περιορισμοί. Να
μήν μπορούν να ταξιδεύουν στήν Εὐρώπη, μέ τήν εὐκολία πού τό έκαναν μέχρι τώρα. Να μήν προσελκύονται
ξένες έπενδύσεις στήνἙλλαδα. Καί τέλος, να συρρι
κνωθεί δραματικά καί ὁ τουρισμός.
Καταστροφή στόν τουρισμό
Καί μόνον τό γεγονός ότι αποφασίσθηκε να προκηρυχθεί δημοψήφισμα τόν "Ιούλιο, ίσοδυναμεί μέ σίκονομική αὐτοκτονία."Η μαλλον μέ δολιοφθορα τού τουριστικού τομέως. Καί είναι προκλητικό οἱ κυβερνώντες να έπικαλούνται τίς έπιβαρύνσεις τού ΦΠΑ
στόν τουρισμό, πού απαιτούσαν οί δανειστές. Μας λένε δηλαδή ότι για να αποτραπούν οἱ έν λόγω έπιβαρύνσεις, πού θα έπέφεραν μερική ζη μια στόν τουρισμό, οί
ἴδιοι προτίμησαν να προκαλέσουν γενική καταστροφή
στόν κλάδο, μέ τήν προκήρυξη τού δημοψηφίσματος
έν μέσω τής τουριστικής περιόδου."Οταν ξένες έφη μερίδες προειδοποιούσαν τούς τουρίστες για «κλειστα ΑΤΜ»
αεραγωγός, ὁπότε δέύ καλύπτέι οὐτε τίς ένε ράτσες 7 στην “Μ“ω κυβερνώντες ΜΜΜ" για κακόβουλα
δημοσιεύματα. Τώρα, μέ κλειστές τίς τράπεζες, τί λένε;
Καί μόνον ή είκόνα τού τελευταίου διημέρου μέ τίς οὐρές
στα ΑΤΜ, ήταν καταλυτική για τόν τουρισμό.
Φοβούμεθα ότι ὁ έλληνικός λαός δέν έχει συνειδητοποιήσει τί.καλείται να ψηφίσει τήν Κυριακή. Μέ τόσο ανεύθυνη Κυβέρνηση, είναι μεγαλες οί πιθανότητες
να έπικρατήσει τό ς?Οχυ›. Τό ὁποῖο, πέραν τού ότι σε
ἱσσδυναμεί μέ αΟχι στήν Εὐρώπη», θα σημάνει τήν
πτώχευση τής χώρας, μέ ότι αὐτό συνεπάγεται.°Αραγε
ὐπαρχ ει χρόνος μέχρι τήν Κυριακή, για να καταλάβουν
οἱ πολίτες ποιό είναι τό πραγματικό διακύβευμα;
τό όποῖο μάλιστα ήταν τρυ
°Ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας ι
για τό δημοψήφισμα
Μ- πημένο Με σφαίρες. Μέ περιουσία πού ύπολογίζεται στά
Ε)ΔΗΣΟΥ^Ξ 120 έκατομμύρια λιρών, εᾶε
καί τήν δυνατότητα νά Με
Π£Ρι£ΡΓΑ σέδτινοπρασίεςκοίνάἀποκτᾶ
· σχεδόν ὅ, τι τού άρεσε. Ακόμη
καί ένα ὁλόκληρο άρμα μάχης!
Π 'Οχι μόνον έχει κατορθώσει
να αποκτήσει τό κρεβάτι τού
Ἀδόλφου Χίτλερ, αλλά κοιμάται σ, αιΪτό. Πρόκειται γιά
τόν Βρεταννό συλλέκτη Κέβιν
Μραφτ, ὁ ὁποίος, συμφώνως πρός τήν έφημερίδα
«Νταίηλυ Μαίηλ», διατηρεί
τήν μεγαλύτερη συλλογή ναζιστικών κειμηλίων στόν κόσμο.
Τό πρώτο κομμάτι από τό
όποῖσ άρχισε τήν συλλογή
ήταν ένα κράνος τού πολέμοιλ
Π Ἀπόφοιτος γυμνασίου
ἐτῶν 91! Αύτός είναι ὁ Νίκολα
Τορέλο. 'Ενας ίταλός ράφτης,
ό ὁποῖος άπεφάσισε σέ αύτήν
τήν ήλικία να πάρει όστολυτήριο. Πήγε στό σχολείο καί
πέρασε έπιτυχώς τίς ἐξετάσεις, ἐνώ έκανε καί έργασίες.
Καί στήν εκδήλωση τής άποφσιτήσεώς του ήταν τά τέσσερα παιδιά του καί τά έξι
έγγόνια του! οά είναι σίγουρα όλοι ύπερήφανοι.
Τίς κρίσιμες αὐτές ώρες
για τήν χώρα, ὁ Πρόεδρος τής
Δημακρατίας μέ δήλωσή του
ὐπεγρόμμιαε ότι ή πορεία τής
'Ελλάδας στήν Εὐρώπη καί
τήν Εὐρωζώνη πρέπει να μείνει αδιαταρακτη. Κατά τήν
συνόντησή του μέ τόν Πρόεδρο της Νέας Δημακρατίας,
κ. Αντ. Σαμαρα, ὁ κ. Πρ. Παυλόπουλος, τόνισε ότι ή εὐρωπαϊκή πορεία τής χώρας δέν
μπορεί παρά να γίνει μέσα
από τήν κοινή προσπαθεια
όλων καί τούτη τήν ώρα είναι
περισσότερο παρά ποτέ
αναγκαίο. Οί δηλώσεις αὐτές
τού Προέδρου τής Δημακρατίας έχουν ίδιαίτερη σημασία
έν όψει τού δημοψηφίσματος
τής Κυριακής πού θα κρίνει
τό μέλλον τής χώρας.
Απαντώντας στόν κ. Σαμαρα, πού τού έπεσήμανε ότι
ή ύπερόσπισις τής θέσεως
τής 'Ελλάδας στήν Εὐρώπη
βρίσκεται σέ άμεσο κίνδυνο,
ὁ κ. Παυλόπουλος έσπευσε
να εκφράσει τήν βεβαιότητα
του ότι αὐτό τό διακύβευμα
τό γνωρίζει πολύ καλό ὁ
έλληνικός λαός. 'Επίσης έδήλωσε ότι έχει απόλυτη έμπιστοσύνη πώς κατά τό δημαψήφισμα τής 5ης °|ουλίσυ, ὁ
ελληνικός λαός θα αποδείξει
για μία ακόμη φορά ότι στίς
κρίσιμες ώρες δείχνει τήν μεγαλύτερη ὡριμότητα καί
αποφασιστικότητα.
`Σημερινά θέματα - 
ΜΡΜΙΜΟΜηψ%
Κλειστές αἱ τράπεζες μέχρι
τις θ 'ιουλιαυ απεφασισε η
Κυβερνησις. Κεφαλαιακρι
ελε οι και περιορισμοι στις
ανα ηψεις.
Σελίς 2
Παράταση
ζητεί ὁ κ. Τσίπρας
Νέα αίτημα γςό όλιγοήμερη
παράταση του προγραμματρς κατέθεσε στουη_| γετες
της Ευρω ωνης ρ, ρωθυπουργος. κληρη επιθεσις
στους δανειστές.
Σελίς 8
Διεθνής ανησυχία
για τήν 'Ελλάδα
Μπα όζ όντιδ όσεων,σέ όλη
την Επροκ εσεη|ανακοινωρις τού δημχοψηφισματο
απο τρν "Ε ηνα Πρωθυπουργο. Τηλεφωνικη επικαινωνια 'Ομπάμα-Μερκελ.
Σελίς 4
θ ί?ί“ίύθ ΜΜΜ
Πολλές φορές από έναν μεγάλο άνδρα
ή 'Ιστορία κρατάει μια χαρακτηριστική
λέξη ή έκφραση πού έχει πεί ὁ ἴδιος ή γ
πού συνδέεται μέ τήν έν γένει διαδρομή
του καί τό έργο του στόν κόσμο τούτο.
Οἱ αἰώνα περνούν καί αθάνατα παραμένουν οί λέξεις καί οἱ έκφρασεις πού έρχονται αμέσως Με νού τού καθενός μόλις
αναφερθεί τό όνομα τού ἱστορικού προσώπου μέ τό ὁποία σχετίζονται. Μόλις
ακουστεί τό όνομα '|ούλιος Καίσαρ, οί
τολιιιιροί θυμούνται τι φράση «ὁ κύβοι
έρρίφθη» καί οί καχύποπται τη φράση
«κι έσύ τέκνου Βρούτε;» Μόλις προφέρει
κανείς Τό όνομα Πάππας Πιλότος, άκολσυθεῖ τό «νίπτω τάς χείρας μου». Μόλις
γίνει λόγος για τόν Ναπολέοντα Βαυαπάρτη, ξεπετάγεται ή όνομασία τού
«Βατερλώ» πού συνοδεύεται από τή
γνωστή λέξη τού στρατηγού Καμπρόν.
"Ετσι, λαιπόν, καί ὁ δικός μας κ. ΒαρονφΜι5 -νἑ ένα νἰ- έγραψε ἱστορία μέ
μόνο δύο λέξεις -χωρίς νί- πσύ συνδέθηκαν μέ τήν έτιιστημονική καί πολιτική
του σταδιοδρομία καί θά παραμείνουν
Καιρική ασάφεια
ανεξίτηλα δίπλα στό όνομά του. Πρόκειται, φυσικά, για τόν όρο «δημιουργική
ασάφεια» πού τέθηκε σέ κυκλοφορία τήν
αποφράδα Μένη ἡμέραι πού ὁ κ. ΒαρουΜε. ὡς ύπουρΥός τῶν Οἰκσνομικῶν,
ΜΜώπησε Τήν κυβέρνηση στίς διαπραγματεύσεις μέ τήν Τρόικα καί σημείωσε τήν μεγάλη έπιτυχία μέ τήν μετονομασία της εἰς «θεσμούο›.Όπως έξήγησε
σέ έμάς τούς άσχετους στόν τομέα τής
οἱκονομικῆε αποτιμά, ή «δημιονργικίι
ασάφεια» έπελέγη έπίτηδες, μέ στόχο να
μήν Μίζεται τίποτε καί να έπικρατα στίς διαπραγματεύσεις θολούρα πέντε
μηνών - αύτό σνμπεραίνω τουλάχιστον
μετά Τα αποτελέσματα πού είχε ή «δημιουργική άσάφεια» ή ὁποία θά μας μείνει
ἀλησμΜΤη ὅσοι χρόνος καί άν περάσει.
'Οπως ήταν αναμενόμενο, ή «δημιουργική ασάφεια» Βινε μόδα καί πολλοί
έσπευσαν να τήν υίσθετήσουν στίς συναλλαγές ή στίς σχέσεις τους. τα παράδειγμα, στό θέμα τής καταβολής τών
κοινοχρήστων τών πολυκατοικιών
αρκετοί ένοικοι έφαρμόζουν τόν όρο τής
«δημιουργικής ασάφειας» διά τής εἰς
άτοπον μεταθέσασς Τῆς πληρωμής. 'Επίσης πολλοί νέοι, όταν πιέζονται από τίς
αγαπημένες τους νά ὁρίσονν ἡμερομηνία
γάμου, καταφεύγουν στήν «δημιουργική άσάφειω προβάλλοντες πολύπλοκα
έιτιχειρήματα αορίστου χρόνου.
Φαίνεται όμως ότι ή «δημιουργική
ασάφεια» έχει έπεκταθεῖ ακόμη καί στα
στοιχεία τής Φύσεως. Ξαφνικά ὁ 'Ιούνιος
προσχώρησε στήν «καιρική άσάφειω›,
πού είναι μιά  τής Βαρουφακικής άσάφειας. τα πρώτη φορά από
τότε πού θυμαμαι αύτόν τόν μήνα ή θάλασσα έξακολουθεῖ να είναι παγωμένη
μέχρι καί τίς τελειτταῖες ήμέρες του. Για
πρώτη φορά έξάλλσυ οἱ κουβέρτες δέν
απομακρύνθηκαν από τά κρεβάτια καί
δέν μπήκαν νά ξεκαλοκαιριάσουν στα
ντουλάπια απολαμβάνοντας τήν ναφθαλίνη καί τά κοκτέιλ τών οκοροκτόνων μέ
άρωμα λεβάιττας. τα πρώτη φορά, τέλος, ή έβδομάδα διαιρείται στα δύο καί
κατά τα τρείς πρώτες Μένει τής Με
Με. τα Τρίτης και τα Τετάρτης κάνει
ψύχρα, βρέχει καί πέφτει χαλάζι, τήν
Πέμπτη συννεφιάζει καί τό θερμόμετρο
αρχίζει να ανεβαίνει τήν Παρασκευή γιά
να πιάσει τούς 30 ΜΜΜ Τό Σαββατοκύριακο. 'Ο φετινός 'Ιούνιος δηλαδή τό
έπαιξε ασαφής αὐτοσχεδιαζοντας, άλλοτε σάν χειμωνιάτικα καί άλλοτε σάν καλοκαιρινός. 'Αν χάσουμε καί τόν καλό
καιρό μας, Τί θά μας απομείνει;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
__ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Αύριο
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.06' - Δύσις 8.52'
Σελήνη 14 ήμερών
Σύναξις τῶν αγίων ένδόξων 12 αποστόλων
Βάσει σχεδίου...
τού Ἀθαν. Χ. Παπανδοόπουλου*
9 παναλαμβανουμε για πολλοστή φορά ότι ὁ ΣΥΡΙΖΑ
ανήλθε στήν έξουσία όχι για να κυβερνήσει τήν χώρα,
αλλά για να τήν καταλαβει. 'Η διαφορα είναι μεγάλη. Καρυφαίος ὐπουργός τής κυβερνήσεως, μας έδήλωσε ότι
<<ήλθαμε στήν έξαυσία για να παραμείνουμε σέ αὐτήν».
Καί στό έρώτη μα πώς γίνεται αὐτή ή παραμονή, ή απαντηση ήταν ένα αἰνιγματικό χαμόγελο πού έλεγε πολλά...
ι Μέ βάση, λαιπόν, τήν παραδοχή αὐτή είναι βέβαιον
ότι ὁ κ. Αλέξης Τσίπρας καί ή κυβέρνησή του ούτε διαπραγμάτευση είχαν σκοπό νό κάνουν, ούτε συμφωνία
να ὐπογρόψαυν, ούτε τήν οίκονομία να συνεφέραυν. Βασικές προτεραιότητες ήσαν ή κατάληψη των αρθρώσεων
τής έξουσίας, ή έπικοινωνιακή εξαπάτηση των πολλών καί
ή εξόντωση των ίσχυρών αρμών τής ίδιωτικής οίκονομίας
πρός όφελος διαπλεκόμενων έπιχειρη ματιών πού στήριξαν τήν ανοδό τους στήν εξουσία.
Πρός τήν κατεύθυνση τής έπιτεὐξεως τού στόχου
αὐτού καί μέ πρόθεσή τήν ὐπονόμευση τής Εὐρωπαϊκής
Ενώσεως, έπιχείρησαν να προσελκύσουν συ μμόχαυς καί
έκτός Εὐρώπης, αλλά τελικό σέ αὐτό τό παίγνιο δέχθηκαν
να συμπρόξουν μόνον κάποιοι Αμερικανοί <<άριστεροί>> <
οίκονομολόγαι - δύο από τούς ὁποίαυς είναι σύμβουλοι
σέ έπενδυτικό ταμεία τό ὁποία από τόν περασμένο Μόρτιο <<παίζουν>> τήν πτώση τού Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών (ΧΑΑ) καί ίδιαιτέρως των τραπεζών μας.
'Εχθροί, έπίσης, τού εὐρώ καί τής εὐρωζώνης, οἱ παραπάνω αίκονομολόγοι στήριξαν ποικιλοτρόπως τίς θεατρικές παραστάσεις τούἘλληνα ύπουργού Οίκονομικών
καί στήν οὐσία έπιδιώκουν ακόμα καί σήμερα, γιό ποικίλους λόγους, να ὐπονόμεύσαυν τό άγνωστο στήν Ἑλλάδα <<Σχέδιο Γιαυνκέρ>>, τό ὁποία φιλοδοξεί τό 2025 νά
ὐπόρχει μία πολιτικό καί οίκονομικό ίσχυρή εύρωζώνη.
'Έτσι, έπί ένα πεντόμηνο, αντί ή κ·υ βέρνηση να ασχολείται μέ τα καυτό θέματα τής οίκονομίας καί τής κοινωνικής συνοχής, στήν πράξη προετοίμαζε ψυχολογικό τόν
κόσμο για κατι πού θεωρούσε αναπόφευκτο, ήτοι τό δημοψήφισμα. Γι' αύτό καί καλλιεργούσε τόν διχασμό.
Άλλωστε κυβερνητικό στελέχη οὐδέπατε όπέκρυψαν τήν`
βούλησή τους γιό διενέργεια δημοψηφίσματος, πού ὁδηγεί ακριβώς σέ δι ασμό. Τό σχέδια λοιπόν είναι μακιαβελλικής αφής καί επερασμένης λενινιστικής τακτικής,
πλήν όμως έπιπόλαιο. "δού πώς έχουν τα πραγματα.
"Οπως ὐπογραμμίσαμε, έπί ένα πεντόμηνο κάποιοι
ύπουργαί έδιναν κακόγουστες θεατρικές παραστάσεις,
οἱ ὁποίες όμως στό έσωτερικό <<παυλούσαν>>, σέ έναν
λαό αποχαυνωμένα. Σε κάποια φάση, ώστόσο, μετά τήν
συμφωνία τής 2Οής Φεβρουαρίου 2Οί5, ή κυβέρνηση
ήταν ὐποχρεωμένη νά παρουσιάσει προτασεις για τήν
διαχείριση μιάς οίκονομίας πού είχε ήδη ύποστεί νέα
σοβαρή βλαβη καί αρα τό κόστος διαχειρίσεώς της είχε
πάει σέ νέα ύψη.Ἐτσι, μέ βάση τό σχέδιό της καί μέ παρόπλευρο πλάνο αὐτό τού καθηγητού καί βουλευταύ
τού ΣΥΡ|ΖΑ -παύ προβλέπει έξοδο από τήν εὐρωζώνη,
υἰαθέτηση τής δραχμής καί προσωρινή αναστολή τής
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αν χρειαστεί-ή κυβέρνηση κατέθεσε πρός τούς θεσμούς πρόταση πού γνώριζε έκ τών προτέρων ότι θα απορριφθεί.
Γιατί; Διότι, με τήν πρότασή της κατά κύριο λόγο ή
κυβέρνηση έβαζε στό στόχαστρο τόν ίδιωτικό παραγωγικό ἱστό τής χώρας, τόν ὁποία καί θέλει να διαλύσει
ώστε να μπορέσει έτσι να τόν ὐπσκαταστήσει, στό πλαίσια ενός εὐρύτερου μακιαβελλικού σχεδίου συριζαποίησης τής οίκονομίας - μέ περιθωριακούς συνεπιβότες
τήν έθνικολαίκιστική ακροδεξιό.
Κατά τούς έγκεφόλους τού σχεδίου αὐτού, μία ελλεδα πσὐ θα υἱοθετήσει τό καυβανικό μοντέλο μέ εὐρωβαλκανικές παραλλαγές καί μέ νόμισμα τήν δραχμή, θα
μπορεί να έξασφαλίσει στό φαιακόκκινο μέτωπο μακραημέρευση στήν ἐξουσία, δεδομένου ότι σέ καποια φάση,
όταν ἡ χώρα αποχωρήσει από τήν ΕὐρωπαίκήἘνωση, στό
μέτωπο αὐτό θα προσχωρήσει καί τό ΚΚΕ.
Οἱ έμπνευστές τού σχεδίου αὐτού εκτιμούν δέ ότι,
σέ μία γηράσκαυσα Ἑλλάδα, έως τό 2025 τα πιό δυναμικό καί δημιουργικό στοιχεία της θα έχουν μεταναστεύσει - όπως θα συμβεί καί μέ μεγάλες έπιχειρήσεις
της. Στήν χώρα θα ὐπάρχουν έτσι μόνον μικρομεσαίες
οίκογενειακές έπιχειρήσεις, πού θα συντηρούνται από
τόν τουρισμό καί τήν περιορισμένη έσωτερική κατανόλωση, μέ τό είσαγωγικό έμπόριο να βρίσκεται στα χέρια
τού κράτους. Στό τελευταία, όμως, μία νέα νομενκλατούρα σε συνεργάζεται μέ τούς σημερινούς χρηματοδότες τής έπιατραφής στήν δραχμή, πού εύελπιστούν
ότι θα συμμετέχουν καί σέ κρατικές εταιρείες.
Μέ άπλά λόγια, τήν ἐποχή τής ψηφιακής αίκονομίας,
τής αναγωγής των γνώσεων σέ κορυφαία συντελεστή
προστιθέμενης αξίας καί τής παγκοσμιοποίησης, κόπαιαι φιλοδοξούν να πάνε τήν 'Ελλάδα χρόνια πίσω,
έχοντας έπι κεφαλής τους έναν ήγέτη μέ γερασμένο
μυαλό σέ νεανικό κορμί.
'Ενώ λοιπόν κλείνουν τα ί5 πρώτα έτη τού 21 ου
αἰώνα, ή 'Ελλάδα, σχεδόν εκατό χρόνια μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή, βρίσκεται μπροστα σέ μια νέα συντριβή. Μέ εὐθύνη (όπως θα μπορούσε να είχε συμβεί καί
τό ί945) τής πιό πωρωμένης καί ώς έκ τούτου ανεγκέφαλης νεακομμαυνιστικής αριστερός. Ἡ οποία, βεβαίως,
λόγω βαθύτατης όγραμματασὐνης, πολύ δύσκολα σε
μπορεί να διαβάζει Κ'σταρία. Καί, ὡς συνήθως, ή εξαπάτηση είναι πάντα τό μή ὁρατό όπλο της. Συμφωνούμε λοιπόν
μέ τήν πρόεδρο τού ελληνικού Κοινοβουλίου όταν δηλώνει ότι στόν ήρωισμό τών 'Ελλήνων έναπόκειται να πούν
όχι. Σε αύταύς πού απεργαζονται τήν μετατροπή τής χώρας σέ βαλκανικού τύπου φαιακόκκινη μπανανία.
*ερερΜατορομΙοε@ΙιοίΜείΙ.ωΜ