Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το μεγάλο δίλημμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εοι Με ὁ Θ
ιοι9ε8
Ξ `ῖ' “ών ι/0α38
|”μι ι¦.ι¦ιι.ωῳιη¦!ι.μ · ν ι κ
ΜΜΟ' ΜΟΗ!
ΝΕΑΡ0'
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
 τΑΞιΔιοτικοι
οΔιειτοι
ΜΜΜ εια9!9ἔ
τ “ ΤοΜόΞ:λφινακιο
του Αμβροκ'κο“
~|ΜΙ·Μ0ΜΜοΙ ..Μ-υ" Ο
;;~ Ι
Ε.. ~
ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦ|ΣΜΑ ΦΕΡΝΕ| ΔΡΑΜΑτικΕΣ ΕΞΕΑ|ΞΕ|Σ
νι!Ν|θΠθ||ἰ!ιΞθ!||Ι||ι'|ἔΗ!""Η"ΜΗΝ"ΜΝΗΜΗ!!ΜιΜι"ΜΗ"Η'ΜΝΗΜΗ'||ι"¦||"Ν|||||Μ||'||||||||||||||||||||||||'|ι'ΗΜ'|'Η'||||"'|||||||||"'||'||||||||ΜΝΗΜΗ'Η"ΜΗΝ'ΗΜΙΝΙ"'Η'"'|||||||"||'|!|||'|||||||'Ι|||||Ι|"||||'|'|||Μ!"ΗΜ'°||Β||'||Ν|"|||||||"||||
Το μεγαλο δίλημμα
Οι Ελλιινε8 αποφασίζουν για τη θέση Με Χώρα8 στην Ευρώπη
'~'τἩἱ= Ψ;
Το ραντεβού Δραγασάκη 
με Με Βρυξελλ£$ Το πραγματικό
ι ,μπι ων| Ι | ε | 
Οι θεαμα απαντουν με Ξπο ϊ“8| κάλπη!)
ουροτι Με προταοΜ του ΑΙΞΑΦΝΜΜβῳ 5
ι · ι 'ΜΜΜ' 'ι ' ντισιι ανοιξε τον ἐν
| ' ασκό του Αιόλου. Επέλε- 
Το παραοΜνιο απο τη εε ω ΜΜΜ ω δια 
συμφωνια στην.. κολπα πραγματειπικό αδιέξοδο 
 | Ψ  η η' τον προσφυγήοεδπμο- 
"”"“"' ' " “""""'“"` ” " ψήφισμα.το οποίοπίδια 
ΤΑ ΣΕΝΑΡ|Α ΕΑΝ ΚΕΡΔ|ΣΕ| ΤΟ "ΝΑ|" - ερμήνεόειωε επιλογήή 
ή το "ΟΧ|" ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ κνΡιΑκΗ ο αρω0υπουρνόε Αλέξήε Ταίιιραε εξέρχεται από το Μαξίμου το βραδυ Με Παραοκειιήε. η απόρριψη ων Προτάσε- 
- _ γ 'η ων των δανειοτών: Μόνο 
 τ “' γ  Π ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιειιιιιιιιιιιιιιιπιτιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπωπωιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιε  ιό
εμ γούμενο του Γιώργου
ΜΜΜ! | | Σ'. 'ΕΜ γ* Μ 'Μ ΜΒ ΠΜΜρἐω' ΜΜΜ
Ο ελλήνικοε λσοε Η Ελλαδα δεν Μ Οι πολιτε5 δεν το·,πωε έμμεσα θα και:
θα πει «ναι» στον θα ζήσει όλλή ' θα εγκλωβιστοόν Ξἑ:=εἑἔἄ$Η:
Ευρώπη και «όχι» μια Μικρασιατική στο πλαστό και πω θατο ερμήνευσουν
στον Τσιπρα καταστροφή διχαστικό διλήμμσ απανω-
τι ι“τιμια'πιπιμιαιιιιιι¦ιινιι:ιιιιιιι<ιιιι6Ντιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπ »44. |Ε"δ"¦|||||"|||||'|||||Ν'|'|||||Η'ΜΝΗΜΗ'|||||||||Η'|Η"ΗΜΗ'|||||||Ι'Η|||||Η"Ι||||||||||||||||||Η|"ΗΝ"|'|||||||!|||Ι'||||||'ΙΝ' ` ))ΣΥΝ¦Χ¦|ΑΣ¦Λ.3 ή;"
πόκερ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
Μ ωΔ-Μ ω·
Γ? ο.οοο
Ο δήμοφιλή5 ακιτοονρόφοε ήταν το τελευταίο
θύμα των σκοταδιστὡν του ιντερνετ, οι οποίοι
εσχότω5 έχουν μετατραπεί σε διώκτε5 τή5 ελεύθε·
ρή5 σκέψή5 που ενοχλεί...
τι τι.
ΜΝΗΜΗ ΕΝ “ϊ γ ἐ_ιἶΙ“ἶξΜΜΜΠΔιἴ~ὡ:ἩμΗ”ἩΔ
ΜΠΝΠΖὲΜ ··'ιϊΜΣ'ιΜΜἴυΜΜΗ! ΜΝΉΜΗ
ΕΠ|[ΜθτΜ ΔίΠκ'ΠΞ'ζἱ' ΓΡΑΜΜΗΣΤΗΡ'ΞΗΣ;ἩΜ