Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: "Ναι" ή "Όχι" στο ευρώ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ7Η08 62 Μ
Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ Ε “ΡΜ
Μ Δ ΜΜΜ (1957-2009) ΕΜ0ῖΗΣ: ΠΑΝ ". "Μ
Μ 8 ΜΝΚ" Μ
ιΔ' ΜΑΤθΑί0Υι Ανακομιδό ΜΜΜ κόρσα και ΜΜΜ
Ανατολη 06.05 ~ Δόση 20.52
|ΔΡΥΤΗΣ; ΔΗΜΗΤΡ'ΟΣ ΛΑΜΠΡΑκΗΣ
Βρε ιδρυσεω5 1922
κεντρικό γραφεία: ΜΜΜ 80. Αθηνα 115 28 | © Το ΒΗΜΑ |
Ριοε 940 Αριθ, 16407
ι?) 211 365.7000. Ετησία τονίΜΜο|πεισ Εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό
ίπτεπιει: ΜἩΜ.ισνίπια.ἔ Οργανισμό Λαμπρόκη ΑΕ.
Α| ΕΚΔΟΣΗ
ἩΜΗ€2.Μ
ΑιφνιδιασΤικό δημοψόφισμα για τη συμφωνία με πραγματικό δἰλιιμμα...
«Ναι» ἡ «ΟΧΙ» στο ευρώ
Ο κ. ΤσίΤιρας α νείΤαι να υιΤογρα$ι Τη συμφωνία και μεΤαθἑΤει Την ευθύνη
σΤον λαό Τυχο ιωκΤισμό καΤαγγ '| ει συσσωμη η ανΤιιΤολιΤευση ο Εκαλη κΤοι
οι ΕυρωιΤαίοι. αιΤοσυρσυν Την τιροΤαση και συζηΤουν ρ|αη Β για Την Ελλάδα
ΣΕΛίΔΕΣΜ·18
έ? ξ· γ |>    ί' ”έ  ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ/λ ΠΕ5ΕΑΗ(Η ΠΑ ΔΗΜΟΨΗΦ|ΣΜΑ ο
Αγώνια για τισ τραπεΖε8, έ _ ε_· ε
   ΣΕΜΠΑ16.82-5 ΣΤΑΥΡΟΥ Ι9ίἡΨΥΧΑΡΗ 7
Ν ο | στη σοι από τους κυβερνώ# έ 7 ”#~ 7 | ντες αριστερούς έτυχε
το ΠΑΡΑΣΚΗΝ'Ο ΤΩΝ ΜΜΜ" Ι συμφωνω να έχουν διαβάσει και ολί_
Δεν εχω γον Μαρξ στη ζωή τους,
αποφασίσει προφανώς θα πρεσβεύουν
ο ότι η |στσρἱα δεν δημιουρ18'4ώ γείταιατιόἀτσμα,αλλόείναι
αποτέλεσμα της κοινωνικης
οχ¦ Μη εξέλιξης. Οι συγκρούσεις
_ χ , 7 Λευκό/Ακυρο συμφωνία Ξ::%”$ἄἔ
' · Ο ο ο ·
Πώ5 τα εσπασε ο Τσιπρα8 οβάλ 33·0ώ :ρω Μιὰ εἰ .
Ο · · α ο · ο Μ να! η 
με ΜΜΜ), Μερκελ,^0νκ0Μ Προβαδισμα «Ναι» πριν απο τη «βομβα Τσιπρα» Μ"Μ“
ΣΕΛ|ΔΕΣ ΑΙΟ·11 ΣΕΛ'ΔΕΣ Α20·21
ΜΜκεΣ ί >-ἴ'< τί! Ξύδι· ··
Που πανε  Πρόβα
οι ασει5 · να ικοιί
ί Μ ¦ Φ . ΤΡΑΠΕΖΑ π£ιΡΑιαΣ
ανα σχο Ρ στο Φεστιβαλ
σε ΑΕΙ-ΤΕΙ ί Αθηνών
Τα στατιστικα στοιχεία των | ια πρωτότυπη εικαστική .
πανελλαδικών εξετόσεων δημιουργία, στο πλαίσιο Χ
δείχνουν βαθμολογικό «Βα- του Φεστιβαλ. που συνδέει ένα
τερλό›> σε αρκετό μαθηματα δασος νυφικό με αφηγήσεις
συγκριτικό με πέρυσι και μεί- ¦ γυναικών για την ισότητα,
ΜΜαριστούχαΝκαιό50% ί τη μητρότητα και τη συντροσε σχέση με την περυσινή χρο- ἶ φικότητα με το ντοκιμαντέρ .
νιό. Οιεπιδόαις αυτέςοδιΜιἩ και τα δύο μαζί με την «Πη- Η Μ ω στην Μ
:αει ε ι αρωμα :ε 'στη των: αι Μπακ με βεβ“'Μ° σε σημ°ν"κή ` Μο"'ἀδ°»ῖης βραβευμένης `
καναδής συγγραφέα Μόρ- 
γκαρετ Ατγουνι.
β ΠΝ Η ΗΝ Ἡ·ίΝλ ΞιΜΜΞἙΜ ΜΗΝ ΝΝΔίΝΟ'ίΞ
πτώση των [δόσεων. Αναλυτι
“ὲ ΜΡ'οω“ Ϊ καί πίνακες. ΣΕΛίΔΕΣ Α28-29
ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡ|ΞΗΣ ΠΜ
ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9 ι