Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Το μετέωρο βήμα της χώραςRecognized text:
ιτΕι>ιοΔικο
Στιι ΒσΡΕιΑ ἄλῖἶἔ:Α
ΕΛΛΑΔΑ ΜΑ%Ἡρ'Νο .ΤΜ
7 'η Η] ι!
' οι 'ι
Ο κγι=ιΑκι-ι 28 |ΟΥΝ|Ογ ΖΟί5 Ϊ 2ΕΥΡΩ ΚΔ' 4ΕΥΡΩ ΜΕΤΟ Ο|_ΟΞΕ ΟΡ
. γ κ η /4//Ξ Π Αχά.
[Ψ:  Ϊ:  ο ¦ “ ε 
Το έτέω ο
Στο έδσφο5 το... Κονσντέρ, Ι μ Ι ρ
στο ουνεονΞίοτρ οχήμστσ  
ί |_ Μέτιιν «μιιλισ» νο κοθετοι μέχρι οργσ το βρσδυ τιι5 Πορσσκέυίι5 στο «όχι» ! ιι; με “μ ι ι τι! ι! 7 1; -_
Βοσ|λευῷ η 'Όρο “ · γ; ο· · ε η στον ιιρότσσιι των δσνέιστὡν, συνεχιζότοντο θρλέρ τιι5 διοιιρογμοτέυσιι5 Στο 70 δισ ευρώ εΚΠνσσσεΤω Ο λογαρισν0μΠ στοθμευσΠ ” ; ζ ῖῖ“ στο τρίγωνο Αθήνο - Βρυξέλλέ5 - Βερολίνο, ενώ ιι τελέυτσίσ λέξη του ¦ ' ¦ ¦ Ι
Ι Ι Ι  υ ιιρωθυιιουργου, Αλέξη Τσίιιρσ, χυτό τον σνσχὡριισίι του οιτό το Σύνοδο 0ι19ςΤΠςΤρΟΙΚΟς Φο Το 20]ρ- ΕΠεβΟΜν
εξω (Μο το 0680 > ι = Κορυφίι5τιι5 ΕΕ, σιιοδίδει σε μέγτίλο βοθμό τι5 βσθυτέρέ5 σκέψέι5 στο Μέ- μετρο 62 δισ. ευρω την ιιεριοδο ΜΟΠόρκ¦νγκ δ “ “ γορο Μσείμου γισ το ειιόμενο βήμστο. Η σελ. 3, οιχοιιοΜιλ σελ. ι 20ί4 και θέλουν αλλο 8 δισ ευρώ
Π σελ. το, 4ι
 "¦ <<Εσν οι Ελληνες δεν έχουν δου
Με η οικονομία δεν μπορεί νο
Λρνσσσιιε Πόρο Πολυ... 
||(λ - ΔΗΜ0Σ|0
Ποιες οσφολισμένες ιιρολοβοίνουν
νο συντοξιοδοτηθουν πρ ιν οπο το 62
Π 0|Κ0Ν0Μ|λ σελ. 4 · 5
Προσοχή στου5... κὡνου5
στο δρόμο γισ Ποτίδσισ ι:ι πι. 42 -43 ΔΗΜ ^Β^Ε^|“Δ“Σ=
“ ^ Μ Εξ Ι έυτυχίσ,
Ι υιινη συσκευη γισ το ·
ί πω ό0θιιοιιευΠονροφιί "Μα 
ί Ώ” Θεσσολονιι<ἑων έιτιτυχιο σιτε...:
Η ΥλΕΡ
ΜΜΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝ" ΠΙΝ ί8Εί0Ν.ΗΣΥΧλΗ ΝΕΠ]
ΕΘ|ΣΝΠΥ ΚΔ' ΑΠΠλΕ|λΣ ΠΕΡ|ΠΥΣ|λΣ - Τ Η Η Ν' Ι
ΑΡΜ0Δ|0Σ ΡΥΒΜ|ΣίΗΣ: ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕίΠΧ
Π σελ. 44 Π "0λ|'|'|ΣΜ0Σ σελ. 2