Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Ευρώ και όχι δραχμή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με τόσοι  ποικιλία και ισα κεφαλές  δεν θα ἀκολλατε!
  | οεΠΞ='ὲἔ (ο | ΟαπεΓοατ 
-  :ΜΜΕ
' που εγιναν ταινίε5 ί 
- ` Ι
αιωνια
“οοΝΝΕιιι
Ο . 0ΔΙΚΗΓ0Ρ0Σ
έ ειναι) ΜΕ ιΗ ΛΙΝΚ0ΛΝ
_  «ΘΕΜΑ» ΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Ί 
Ι ' ΓΕΝ Ε μμ'
Τ '. “ ι
Δωρεαν · Για κίλιου5 λὁνσυ5 - Ποτε / οικονομὸπουλοε
"°δὁ°ω¦ρο · Ο ανθρωπὁε σου / Πλούτορχοε · Σκουπιοε το
Ο' ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ
, ΕΠ|ΤΥΧ| ΕΣ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑ|Ρ|ΟΥ
πόδια σου και πέρασε - Το σκοινιο σου /
κα' Γων|ε5 Παντελίδπ5 · Μὁνπ καρδια / Ζπνα · στον αγαπω 
ω" καν°λΜ Με στενσχωρεί / 5τεπ · στον αγγελοι κλαίνε
Πονᾶἶ “ Ο Ϊ] (Απσε|) - ιονε τί" Με ονε·/ Ηουεετννίπ5 ίεεί. ' Με ο! ΠονεΜε ΠρπορίΖου · Ψευτπ / Γορμπὴ · Ελενα / Χολίδπ5
· Γυρισα σελίδα / Αμορυλλί5 · Να μπ σε νοιο:ει /
Κιντατοε · Στπν ουσία / Γιὡρκα5 · Μου παν π
σγοππ | Φουρὲιρο Ο Τατουα: | Σιικουδπ · Είναι
μαγεία / Δόξα · οπο 'αει Νασαι / κυριακου
· Γυρισε ξανα / Βο ίσοι. - Λιβιερατοε
Ο Τσίπρα8 βαΖει το δίλημμα - 0 λαὁε απαντα
ΕΥΡΩΚΑΙΟΧΙ
ΓΚΑΛΟΠ Α|.(Ο | ΠΡΩΤΟ θΕΜΑ
ΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Με ΠΙΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ
Ενώ οι «θεσμοί» απειλούν να αΠ0σὑρουν ταν ΠρὸταοἩ και να τιναΕουν το δπμσψὴφισμα στον αερα
Κ' ΑΣ Ε|ΝΑ|
Δεν θα Παμε 100 Χρόνια Πίσω ΤΡΥΗΗ8ἔ ΚΔ' ΜΝ"ΜοΝ|ο ¦
ειτειδὴ ο ΣΥΡΙΖΑ 5 μὴνεε τώρα .ὲ'ΖΖ¦^^ΕΞ" '
δεν βρίσκει ακρτ1 με ταν ΕΕ. ΤΡΟΜΟ):
- Και ΠὁΤ8 θ(1 βρ81 δΠλ(1δὴ; αποτο ΜΜΜ ΥΚ ·
ΦΟΒΟ' Γ|Α |(Ρ|Σ|·| ΣΑΝ Τ|·|Σ ΚΥΠΡΟΥ - Τ| ΟΑ Γ|ΝΕ| ΜΕ Τ|Σ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Τ|Σ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑ| Τ|Σ ΚΑΤΑΘΕΣΕ|Σ Τ|·| ΔΕΥΤΕΡΑ
Σπανε καρδιε8, αδειαΖουν
τα ΑΤΜ και τα ραφια - Εκαναν
2.000 ιτροσλιίψειε ταν ώρα
τπ8 «διαπραγματευσπ8»“.
· ΣΕΑ. 8. 25-29
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
π Αν Χασει ο ΑλεΕΠ8 ΤσίΠρα8, θα Παραιττ1θεί
και θα Προκ11ρὑἔει εκλογε8;
π Θα συμφων1ίσει Η ΕΕ. να μα8 κρατὴσει
στο Προγραμμα ἡ θα ΧρεοκοΠὴσσυμε;
π Με τι μορφὴ θα τεθεί το ερώτΠμα
αφου δεν υΠὴρξε τελικα συμφωνία;
¦ -¦.ι .·· η ι :Ξ “Γεω
“¦·:ι--ιιι-.ιι ·-ι
·  ιί··"·'Ξ¦::Γ·_
· ὶ' .“ ¦ ζ   'Πρμ-:4 Η 4 Ρ Η μ Ν ί ' ·| 'Η .ΔιιμοψὴφισμαπΠολιτικὁε εκβιασμὸ8;
· ΣΕΑ.4.5-7