Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website Website







Recognized text:
κτΜν3τ
Εκὁστη5; Κωνστσντινσ5 Μητση5
28ιουνιοω2σι 5 · Αρ.σσηηοσ9ι 6 ι Τιμη] ευρώ
ιδιοκτησία ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
”Ϊ ΘΑ. ΕΜΗ  ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΒΓΕ' ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΤΑ ΜΕΤΡΑ-ΣΟΚ
γισ συεηση ορίων, μείωση αποδοχών
 Οι μεγσῆοι χσμὲνοι οπο σε επσχθεἱε ρυθμίσειε που θσ περσσει η κυβέρνηση στο οσφσῆισπκσ
ΑΦιει5ηινιΑ
Ευθύνη
των εηιχειρησεων
¦ΕΦΟΡΜ
Ετσιρικη Κοινωνικη
Στεῆεχη τη5 σγορσ5 μιῆσυν
κσι γρσσσυν στη «θτΚ» γισ
τη κοινωνικε5 σηησγε5 κσι το ρσησ
 Ο νέα Κώδικ05 κοι οι
| | ά
ι πσγιὁε5 στη ὁηῆωσει5
Ποιε5 ηεριηῆσκε5 διστσξει5 Περι
 ησμΒσνει
ΝΔ. ἑ_
Σεῆ·2Ι
Με το Βῆὲμμσ “
ΠΑΝΕΛΛΑΔΜΕΣ
ι στην επομενη μερσ
Τι θσ ηρσ
ξει σε ηεριπτωση συμ' φωνισε
Σε ποιο ΑΕ|...6εν
θσ πέσουν οι Βοοει5
Με σνσῆυσυν τη Βσθμσῆσνιε8
των υησψηφιων οι ειὸικσι
Σελ Μ
ο κοΒοντσι οι προωρε5 συντσειοὁοτησει5
ΕΠΗΟθΠΟΠΡ
Συμφωνισ επι ευρου σιτμη8
Στην κωη του ευρσφιου κινεττσι το ενδεχομενο ΜΒ ωΜ μετοξυπΕθΜακ κσι των παρων κσι Μν σε. Το ΜΝ ΡΜ που είχε κηΜερΜτην
Πορσσκευη. επιχειρηθηκε νο ΜΜΜ σε πρῶτεε Μωβ ὡρεε του ΜΒΜ με
σινεκτσωσυνώοωυΕυΜουρωσπογευμσΜΚσιαωσΜκΜΜ
ΜΜνσωμθιθσΜ.ΜονωσκΜΜνΜΜΜΜ
μη σκρσι8 φωνεε. ο κινθυνοε νο υησρεει τη Δευτερσ σνσθρσσμω στη» σνορεε ην
δεν επιτευχθεί συμφωνω υποχρεώνει Με νο ΜΜΜ" ΜΜΜ πονω οπο πε'σμστσ κοι μικροσυμφεροντσ· Ωστοσο. στο εσωτερικο τησ χῶρσε, ο
ΣΥΡΜΑ “θρσιει· κο· ο πρωθυπουργοε Αη. Τσιπρσ5 κοτσθσηῆει προσπσθειεε νο
συμθιθοσει το σσυμΒιθσστσ.
θΥΡΑΒ
Τι σηησΖει στην Εθνικη ο Κορσγιςουνη5
η  Οι ῆσγσι ησυσὁηγησσνΣῆουκσ κσι ΟῆυμηισκσστσὁισΖυνισ
Μ22.35
τγΝιιΣιΑ - ΜΑΜΑ
Σοκ κσι6ἑο5 οποιο νεο
χτυπημστσ πιχσντιστὡν
των σνησυχει ο 6υπκσ5 κοσμώ
τη. ι5
ΗΜΟΥΝ ΣΤ" “ΒτΚ»
“Προσφυγη
στη κσῆηε5σημσινει
νικη του ησμηι
τη5 6ρσχμη5»
τ Γ|ΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑ
ΛΟΓ|ΑΝΝΗΣ,
Βσυῆευτη5 ΝΔ.
ΕΝΘΕΤΟ
Ε ι Ο τ 513 θ  “
     ·
Κυρισκη
ειδικο
έ σφιὲρωμσ