Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7¦_,-..._;1_
τ _ . · · · . . _ο
::,··ο···._`
7#,.········¦η
..··ο·····. 'Κ
,..·οοοο··οο¦.¦
¦·········ο··ω 7
······ο·οοο····
ι···ο·ηο··ο·· ι
`Ξε·ο¦;ἑ·ο··
=ἔῦἑ3ἑ=8'-'!,
7 , ' · ·ο····έ':.
ἴ`μ ·ρ··.ἴ
7 ο ο · Ι ·'
7 77 7 7 7 Ε'Δ°ΜΑΔ|Α'Α οικοΝο·ικιι ο ιιοΛιτικκ £οιιΜεΡιΔΑ
ΠεΡΏοος7ἔ/| Αριθμος φυὸλἑιὲ293 · Σ@βοτο 27 Ιουνίου 20'|5 _ _
πω ωεγΜ| ·~ ΦΑκεΛοέ
582 διο. ο “ υ -_ Ο Λου" .ι
207 κ ι 77 _7 'ι των 9,8 διο. 1
'απο Ματια · η: Μ φορα"
Δοῆσριο και Μιι8Μω 'Υφεση, ΜΜν
στις Πρώτες ειτιῆογές Μ και τροχαια»
των διαχειριστών. στα εισοδηματα. 7
Μ Με· · Μ 1ο-11.12 :ι
_ ΜΝ· Η" ἩΜΠΡΑΑΠ° ΦΕΑΝ!ωΥΡΤΗ
Νέο Μνη μονιο στη σκιὰ
δραχμὴς και χρεοκοπἰας
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ · ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΑΝ ΡΗΞΗ, ΕΝΩ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ · ΠΑΠΠΑΣ
ΠΙΕΣΑΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Το ΔΙΛΗΜΙνΙΑ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ Το ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
_ Φ; Η Μ προσπαθεια γίνω· στις ΜΒΜ την ΕΜ σε αναθεώρηση της απόφασης για συνέχιση = Π Π ζ Σ
με στόχο μια ωμΜο στο ΜΜΜ Μ της Χρηματοδότηοης των εοῆηνικὡν τραηεζὡν. με συνέηεια
ΡΕΠΟΡΤΑΖ για τον Μαρουσι· τοι· “ΜΜΜ με τους αφορισμούς στην κινηση κεφσῆαιων. Αντίστοιχη › ·Δ"οψ¦ἶ
. ΜΜΜ χρηματοδότησης απο για νέα αηειῆη θα τιμοκυιμει και αηο ένα αναηοτεῆεσματικο > '
'Μ Μ, αα'α Μ με οῆοοωμἡ μόνο προς ΔΝ" και ΕΚΤ. μεταβατικό ΜΜΜ. Που δεν θα μπορεί νο υησηοιηοει
Ι "Πω" ι Το ενὁεχομενο. ωστοσο. «μη αμμωνίας» με τους δανειστές η εῇῆηνικη κυβέρνηση. Ανοιχτό ειναι. Παντως. καΜκ
το δ|κ0 ω μέσα στο Σαββατοκυριακο θα υηοχρεὡοει Πιθανώς το ενδεχόμενο ραγδαίων ηοῆιτικὡν εξεῆίξεων.
ΜΧ"... Με 77 7 Μ” 
ή ΜέξΠ στη
Μ ηωιρὁιιιικ
ο ΜΜΜ για οι ΤΕΛΕΥΤΑ|εΣ ΚΡ|Σ|ΜΕΣ ΩΡΕΣ
ΜΜΟ κο' ωκό “ ` “ ' Ντι, λοιηὁν, Που ηρθε
[Με το Τωσ7 η ώρα να κανει ο ΑΜΗΝ
ΜΒ ›Ιῖιίηρας τη μεγαλη σιρο-- τω και να Πρι'›οχωριὶοει
ΆΜ ί στη Πτ>αΙροΙιιἰκ. Ντι αφτιτ°ν Μέ ¦ αει Πισω του7ιὸεοΛηιιιιε9
· Ε και τιροοὁοκιε9 για ρτηκ°'·“ Μ . ι ι ι
. ιιαια στην ιοΧυυυατι οιτ° Μ' κονομικιὶ Πολιτικη της
Εντυτιωσιακη ΠΜ Ευρωζώνης και ντι Προτων αγροτών και των... σεγγίοει με διαφορετιΜῇήσεων κιι οΠτικίι τα δεδομένο.
Ντι κατανοηοει ότι τι μόνη
Πραγματικα “κόκκινη
γραμμη» είναι η ηιιρτιμσ
ντι της χώρας στην
Ευρωζώνη και ότι αυτό
ΗΜΜΥ ΠΜ"
> Γιατί η «γριά αλε 'ι ι έ? :_
>°ΜΜ·" ¦ ι η' Ο Η 7 ΚΥ, κ , ι . .θα
ΜΒΜ και Οι εΠΙὅΙωξει92 ' ζ¦Ζ`›ὲἙΞΐ;Ξζ,ῖ¦ΞἱΞζ“ΞῖιἑΙ
ΜΜΜ.: Βατια€8ταἔ το βΪ του Σο Ωστε και ο νέα παίκτη9 Ρέγκλινγκ. με οκ)αιρι3 δουλεια
 , Μ» ω ἔΜϋη% 7 τι θυσίες και ο Μα ι'
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
Στην... ΜΜΜ
την ελληνική ναυτιλία οι Γερμανοἱ.
“ Από ιδιαιτέρα γραιαιατἑας, Χ
οεοιιιπιιιςτιιιι και ·7μἑλ0€τουδ.σ.τουΟΛΠι
ιιγχωιιειτιιν Ειιιιὡιιιι τ Μ. ηη
Σ Ο καμερον τιναὁιηῆὡνεται¦ αῆῆα ο κίνδυνος οΓ τ ς, ηΜΜοπὡ,
τι? . τ
αηο το ὁιιιιοψηφιομτι ηαοτιμονευει... . τει Η οΜαΠ8' Μωβ