Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.αχιαρίυ5.ατ
ἑ- :ἱ'_3...·  .· ία
ο “ .$ΐ·Μ@;$
τΠαήΠ
. . Η δυσμένεια
τα Τα Μ Μ του α Σόιμπῆε
κι· η Μ Μ ¦
με τη Μ Μ
.5: Ο Καραμανῆή5,
η ασημένια δραχμή και σ 
ωΜωεωσωομτω καηνι·ι-ι παπα:
η ο Μ με την Μ, ' ΟΤΤΟ Με Μ
Ο Μ Μ Μονόδρομοε π συμφωνία. καωκῆυσμιαίεε
Η η Μ οι συνέπειεε για το εγχώριο ΜΜΟ
Μ" αν δεν βγει ήευκόε καπνόε από το Ευι·οΩι·ουρ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15·επ στη"
ι ' ΟΧ| ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ ' ΟΧ| ΣΤΗ ΧΡΕΟ|(ΟΤ'||Λ ' ΟΧ| ΣΤΟΝ ΑΠΟΜΟΝΩ'Τ|ΣΜΟ
ι ' ΟΧ| ΣΤΗ ΦΤΩΧΟΤ|Ο|ΗΣΗ ' ΟΧ| ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 'ΤΩΝ ΕοΝικΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
Ο ΕΟ|ΤΟΡ|ΔΕ
Με ΜΜΜ Ο
ΔεηιπΑιπι:
Στην πιο κρίσιμη στιγμή τηε σύγχρονηε ~
'στορίαε ο εῆῆηνικόε ῆαόε καήείται σε τηε
ψήφου του να αποφασίσει την Παραμονή ή η
όχι στον ισχυρό πυρήνα τηε Ευρὡηηε. Τη γ
ιιι=ιιιιι αιιι=ιιτι·ιτιΕι>Λ (για κήύμητπ]   
ἐξ . ΕΛΠΕ- τηνεπιστροφη'σητδραχμή,ακσῆουθόΜαε ι
  ΠΝΑ' ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ, ΣΤΑΘΗ! τσνδρόμοτου απομονωτισμσύ, που μετα ί
- “ εβαιότπτοε οδηγεί στη φτωχοποίηση
280.000 υ Ε οι εε β , , . ·
ε ρῳ Ον Μονς) ομ  στην σήικη ανθρωπιστική κριση και στον
για τον αριστερα καθηγητή - πρωην
ο. , _ κίνδυνοασφόῆειαε ακόμη και ταΝεθνικὡν
διαχειριστή των ΜΜΜ, κ. Ταοταορο συνόρων·
κ- ^^Φ^Ζ^ΝΗΣ · Τ' ΜΜΕ Ο' ΜΜΕ): διαχὡρισε οριστικό την Εήήόδα από τα
ΜΠΟΜΠ _  η ·Βαήκόνια» και τι5 παρενέργειε5 του
`“ ανατοήικού μηῆοκ, υπήρξε κατόκτηση
σπουδαίων ποήιτικὡν ανδρών. από τον ι
κωνσταντίνοΚαραμανήή μέχριτονΚὡστα ζ
Σημίτη.και επιτεύχθηκε μετόαπόσκήηρούε ι
αγώνε3. κόπου5 και θυσίεε του εηήηνικσύ
τι η Η _ °· ^ Παού. Ο οποίοε καῆείται την ώρα τούτη τ
να υπερασηίσει τα κεκτημένα του και να 
αποφασίσει μόνωτουωνεθνικήδια6ρσμή ὲ
ή τον... τρίτο δρόμο. που περναει μέσα 
από εθνικέε. προσωπικέε και οικονομικέ5 Ξ
ηεριπέτειε5 και αχαρτογρόφητα ύδατα, ;
κατόπόσαπιθανότητα χωρίε καντραπε1ικό ἑ
σύστημα. Υπό το πρίσμα τούτο. οφείήουμε 
ωθασὡτεετηε εήεύθερηε οικονομία5 και ι
ΜωΜναΜ
ΝΑ'στηνΕυρὡπη καιναβροντοφωνόξουμε
ένα ηχηρό ΟΧ| στη χρεοκοπία, ΟΧ| στην
ασόφεια. ΟΧ| στο κομματικό κρύτοε, ΟΧ| ι
στηνασύδοτη εξουσίατων συνδικαῆιστὡν. ι
ΟΧ' στην κατόρρευση τη5 μεσαία5 ταξηε, ί
ΟΧ|στπΜτουιδιωπκούτομέα,ΟΧ|στω Ι.
παῆαιοκομμουνισμόκαιστηνεγκαθίδρυση ι
ΣΟΒ|ΕΤ. ΩΧ' στιε μπῆόφε5, χωρίε χαρτί 
και χωρί5 μόρκεε. Γιατί με τη χώρα ΔΕΝ ι
ΜωαμτοΜωΜΜ. :
Μ"|ΜΜ Ξ
Και το ΝΟΜΙΜ()Π()ΙΗΣΕ
τΖαμπα ΚΜ πήρε ρευμα!
Στη. 7ι ` “ δω . Π. - ·
Οι λωποδύτε8 και οι...
απόστρατοι δικαστικοί
Για καΟε 
ΧρημΟτιΟτιιριακη κινηση· '
Μ με.. αρωμα .
εμπιστευθειτε το .
δεξι σας χέρι. ΜΜΙωῳΨ
Η Τοσιτόνιοχηικορυφαίσ
ἐργοιουΝε0ελληνικσό
Διηφωπσμσῦ«ΕΜηνΜ .ϊ
Νομαρχίη»πωηθΜγΜ τ·
ΙΞΜευρῶσεΜ 
ΜΜδΜΜ
του0ΜυΒέργω Η·