Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
η;Ἀἴἴ 82 Πτ1ιχνίὁω και 7 ΙονξΙ (1ΠώεκΙὡ στο ση Ιε ινό κουΠιΜ   
_ Π ' Πως" το α· Με ως ΜΜ°ω26ων
(3.15). ΓιωωοΧω (3.15)·°ι ω .Μα
' ` ως ωῳΜΜ (2.00) ω· ων Πω (1880.
Β ΜΠΤΠ ΠΠ
"Μ ΚΕΡΔΗ!
-6ωϋηωὡΜωΜΞΜ325 <2ΜΜΞΜΜμΜ
Ποιο σημείο-ὰΠῆΠω ΠοἰχτΠκε δυνοτό χτες. στο Ποανί6ι σώ420Μ8.ω· 6ωΜ ιι0-ΙἑΞΠΜΜΜωΙΝωΜ.
με ων Πορσγωω κα υηοχὡρΠσε η απόδοσἡ του.
› ν · « ·Σωωμὺωὁω 2σ μιοπωΜωαωΜ
·6ΜωμΜΜμΜωΜ·οωκωωωμωΜΜ Μ . . , . .
ΜήκοωΜιωμωΜαΜωαΜωωκ2Μ°ωκω  Φω92)ΜΜΜ3·ΠωΠωωικΜα.
ΜωΓΣπ
' Η" Η  .Μ
Η /,, . _.
εωνΒέλγο ' ` χμ
· 'Ζ υ ·
_ ¦ .> 
ο  'θ
. ' έ `  Χ.
_- ·· ¦
_ χ | 
'η. · δ |·¦
. . χ
- · Δ ο
ν . ' “ ·
· Ἡ'. -·
- `;._ :·'·  _ ϊ
 · ·· 4.” '_νζ_. 'Η ·
Ι ξ' . . ·- Ό
·- .ΜΜΜ πλεον ' '
Μ· ΜΜΜ
ο ΜπἘΒω
·- -·Πὡςέω ωσἘεωΜ
για Μ μενω ΜΜΜ
¦|·ΕΡΕ·"Μ"¦¦“¦¦=  
Τ· «φρένορε» το όρομσ των ανθρὡΠων ως ΔΕΚ ΞΕΛ 2
ΤΡΕΛΗ ἈΝΠΠΜ|ΒΥ
Πορὁ τις οντιρρἡοεις της Μὁλμε_ _ _
|| ΤΠΕ' ΒΜΒΝ||(||
ΠΠ "Ἡ" πωπω
Τι Πισϊεύει γιο τον 'Μονό στὁΠερ Που Ποίρνει ο ΠΑΟ πα 4