Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕιΔικιι ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «Τ.Θ.» ΣΤΗΝ ΠΑ|ΔΕ'Α
Έλαβα Νάιδα·
Ψ Η. λΙι|ιτκυ;: «< Πι λ'Ψ .Χι Ζαπμιινιι;:
ΣΑΒΒΑΤΟ 27-8-20Ί5
ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 6284
ΕΤΟΣ 22
αννω.τγροετῇ88.ῳ
¦| οι· οικονομικη και Οι.
` . . , .' '
_“ι τα ιιηι τρωω· μια ωρα
σμικη ιισῳιςἰ““
απο τι· μας:
Ψ ιιω¦ να ι.πι),;'.ςι.τ: τι· ι πιιγγι:λμ“ που σε:: τ<ιιρια;£ι:
α λ Ι·κ·ιιρι:.; σπουδών για νέοι: και νέα;
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ8 φ
ΠΑ ΝΑ ΣΩθΕ| Η ιιΡΑιΜΑτικιι ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΣΠΑ 11-22  “ η   '
στις για μαθητές, φοιτητές και γονείς
|τι παιδες Ελλήνων
|οτορικό δημοψήφισμα σας 5 ιουλίου με ερώτημα ΝΑ' ή οχι στους εκβιασμοός
στορικές οι στιγμές, 0 'Ελληνας
πρωθυπουργός, Αλέςης Τσίπρας,
ανέλαβε τη μεγαλη ευθύνη για διενέργεια δηΜΨηΦΜ την εωμενη Κυριακή 5 Ιουλίου, με ερώτημαΝΑΙή0ΧΙστοτελεσίγραφοτώνδανειΝέα Σήμερα τι ελληνική ΜΝ θα Με
να την ομόφωνη ΜΜΜ του ΜΜΜ
συμβουλίου. Οι ώρες είναι εξαιρετικα κρίσιμες και πρέπει με ψυχραιμία και νηοαλιόστα να ΜΜΜ προς το δημοψήφισμα
Το πιο τολμηρό
φεστιβάλ της
Ελλάδας!
Στο διάγγελμά του ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε
.με ευθότητα προς τους Έλληνες: Περιέγρα
Ψε την οικονομική ασφυξία που επέβαλαν οι
δανειστές ώστε να ταπεινώσουν την ελληνική κυβέρνηση, αλλά κυρίως τον ελληνικό
λαό που καταψήφισε τους εκβιασμούς τους.
Που καταψήοισε την πολιτική λιτότητας.
Που καταψήφισε τον Μέλπω του από
τον Σόιμπλε και την Τρόικα.
0Αλέ@ςΤσίπραςέΜνεσαφέςπώςοίδιος
ὡεστιςΒρυςέλλεςγιαναΜιδιώςειέναν
Δ ΑΜΜΗΣ
θ σκηνοθέτης που
θα ανεβάσει ·
Πλάτωνα
στα Αρχαια
ΜΜχρόνιαδοόλευεοΔ.ΑβδεΜΝ Μωέργο
Η ΜΜΜ
πρ›στααρΜελληνΜΣΕΛ32
έντιμο ιβασμό. Οι δανειστές ήταν αυτοί  κάθε τέτοια πιθανότητα.
Οι όροι υποταγής που επέβαλαν οι δανει
ΜωΜΜιῳωωωΜα
ληνικό λαό,αλλαγια όλουςτους ευρώπαἱ-
κους λαούς. Γιατί μετά την Ελλάδα, θα ερΜησειρατηςΙοπανίας,τηςΙταλίαςΜι
όσων λαών αποφασιζαν να απορρίΨουν τη
λιτότητα. ΗΓερμανίαθέλησεναμαςτιμώρήσει για παραδειγματισμό. 'ΕστρεΨε το
παγκόσμιο βλέμμα πανω μας, για να δει
Από τοκ Α' "ΠΟΝΩ
πόρισμα για θ δισ.
γερμανικα Μ 5
μια" 15 ΜΝ
Παράταση για τη
ρύθμιση Μ σ
όλοςοιώσμοςτονΤσΜραΜιτονελληνΜό
λαό να υποτασσονται στις απαιτήσεις του
Βερολίνου και των Βρυξελλών. Αυτό ήταν
ωμεΥάλοτηςλαθος.Τώραείναιηώρανα
δώσει ο λαός μας ένα ΜΜΜ μόνο·
μα. Η με” σε έναντιόλεμοπαυ μας Μ·
λανοιδανειστέςθαείναισκληρή.Δωλαμας
πρέπει να καλέσουμε Ἡύ%ίω
ΜπαΜΜΜ η νε·
ΜΜτ·ινπΜΜ ΜΜΜ πόλη
τηνΕυρώπη. ΣΕΛ3
ι¦·ἐ. ή
Ματια, κονΒεῖτ, τω
ορόσημα·
τζιχανιτσιών σε
8 "ΜΜΜ
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις
στην Τυνησία Μωυσή), το
Κουβέιτ (Ασία) καῶν
ΣΕΛ3Ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα