Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÉÏÕÍÉÏÕ 2015 - ÅÔÏÓ 40ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 9876 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Ôéìïýí ôïí Êþóôá ÊáæÜêï
ïé åí ÐÜôñáéò ÌåóóÞíéïé

Óýëëçøç ôñéþí áíçëßêùí
ãéá áðüðåéñá êëïðÞò

Åöõãáí ïé ÑïìÜ, ïðüôå
þñá ãéá ôçí áíÜðëáóç

Ôçí ÊõñéáêÞ óå åêäÞëùóç óôçí Ðëáæ ôïõ ÅÏÔ

ÐéÜóôçêáí óôá ðñÜóá óå êáöåíåßï ôçò ÐÜôñáò

Äéåêäßêçóç ôùí êáôïßêùí ôçò ÅãëõêÜäáò

ÓÅË.7

ÓÅË.5

«Äåí Ý÷ïõìå ëáúêÞ åíôïëÞ íá
ðñïóõðïãñÜøïõìå ìíçìüíéï»
Ôïõò ëüãïõò ãéá ôïõò ïðïßïõò áðÝññéøå ôçí ðñüôáóç ôùí Èåóìþí, åîÞãçóå ìÝóù áíáêïßíùóçò, ÷èåò ôï âñÜäõ, ç ÊõâÝñíçóç
- ¼÷é ôçò ÅëëÜäáò óå ðåíôÜìçíç ðáñÜôáóç ôïõ õöéóôÜìåíïõ ðñïãñÜììáôïò - ÓÞìåñá óôéò 3 ì.ì. íÝï Eurogroup
Απέρριψε η κυβέρνηση την πρόταση των θεσµών για παράταση του
υφιστάµενου ελληνικού προγράµµατος, µε χρηµατοδοτική κάλυψη
ύψους 15,5 δισ. ευρώ, τονίζοντας
ότι σηµασία έχει το συνολικό πακέτο
µιας συµφωνίας και όχι η ανακύκλωση του φαύλου κύκλου της λιτότη-

τας. Καθοριστικής σηµασίας ήταν η
χθεσινή σύσκεψη του Κυβερνητικού
Συµβουλίου, υπό τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όπου κατέληξαν,
µεταξύ άλλων, στο ότι «όσο η Ελλάδα δεν υποχωρεί, οι απειλές υποχωρούν και κερδίζει η λογική». Αµέσως, δε, µετά το πέρας της εν λόγω

σύσκεψης, εξεδόθη ανακοίνωση,
όπου παρουσιάζεται λεπτοµερειακώς η πρόταση των θεσµών, καθώς
και οι λόγοι που την απέρριψε η ελληνική πλευρά, µε προεξάρχοντα ότι
«η κυβέρνηση δεν έχει λαϊκή εντολή
να προσυπογράψει νέο µνηµόνιο».
Στις Βρυξέλλες παραµένουν τε-

χνοκράτες και κυβερνητικό κλιµάκιο, µε επικεφαλής τον Γιάνη Βαρουφάκη, προκειµένου να αναζητήσουν τη µέγιστη δυνατή σύνθεση
των προτάσεων των δύο πλευρών,
ώστε να µπορέσει να επιτευχθεί µια
συµφωνία στο σηµερινό (3 µ.µ.)
Eurogroup.
ÓÅË. 3

ÓÅË.5

«ÁñêåôÜ
ðëçñþóáìå
åêâéáóìïýò
êáé êïñïúäßá»
ÐëÞèïò êüóìïõ ÷èåò
óôï óõëëáëçôÞñéï ôïõ
ÊÊÅ -êáé- óôçí ÐÜôñá
Συλλαλητήριο του ΚΚΕ
πραγµατοποιήθηκε χθες και
στην Πάτρα, στην Τριών Συµµάχων, µε κεντρικό σύνθηµα
«όχι στη νέα συµφωνία, αρκετά πληρώσαµε τους εκβιασµούς και την κοροϊδία κυβερνήσεων και δανειστών».
Στην Αθήνα, στο Σύνταγµα,
κεντρικός οµιλητής ήταν ο
Δηµήτρης Κουτσούµπας.
ÓÅË.2

Eíáò íåêñüò
óå ôñï÷áßï
êïíôÜ óôï
ÊïõñôÝóç

Κύκλοι του Μεγάρου Μαξίµου χαρακτήριζαν την πρόταση των Θεσµών για πεντάµηνη χρηµατοδότηση ως «παντελώς ανεπαρκή»

Ένας αλλοδαπός, βουλγαρικής υπηκοότητας, έχασε, χθες το µεσηµέρι, στις
3.30, τη ζωή του, σε τροχαίο
δυστύχηµα, στην Πατρών Πύργου, όταν το Ι.Χ. του -στο
οποίο επέβαιναν άλλα τρία
άτοµα- συγκρούστηκε µε διερχόµενη νταλίκα, στο ρεύµα στην έξοδο του Κουρτεσίου. Η κίνηση των οχηµάτων
διεκόπη και στα δυο ρεύµατα της κυκλοφορίας για αρκετή ώρα…
ÓÅË.5

«Ôá Ý÷ù âñåé óå üëá ìå
ôïõò äõï åðåíäõôÝò…»

ÓÞìåñá ï êïëõìâçôéêüò
äéÜðëïõò ôçò ÃÝöõñáò

Óôçí ðþëçóç ôçò ÐÁÅ Ðáíá÷áúêÞ
èá ðñï÷ùñÞóåé ï ÁëÝîçò Êïýãéáò

Στον εορτασµό της Παγκόσµιας
Ηµέρας Κατά των Ναρκωτικών,
συµµετέχει και φέτος το Δίκτυο
Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ - ΟΚΑΝΑ, οργανώνοντας µια
σειρά εκδηλώσεων και στέλνοντας
το δικό του ηχηρό µήνυµα …πως
µια απόφαση αλλάζει τα πάντα…
Στο πρόβληµα των ναρκωτικών
υπάρχει λύση αρκεί να το πάρεις
απόφαση και να αγωνιστείς ενάντια στις ουσίες και στον τρόπο
ζωής που επιβάλλεται από αυτές,
αναφέρεται στο σχετικό δελτίο
Τύπου. Η κορύφωση των εκδηλώ-

Σε επαφή µε δυο επιχειρηµατίες, που θα αναλάβουν τις τύχες
των “κοκκινόµαυρων”, έχει έρθει,
ο Αλέξης Κούγιας. Μάλιστα, έκανε
λόγο για πλήρη συµφωνία µε τους
επίδοξους επενδυτές, τονίζοντας
ότι η συµφωνία θα χαλάσει µόνο σε
περίπτωση που το θέλει η πλευρά
των επενδυτών. «Η απόφασή µου
να φύγω από την Πάτρα, µετά από
επτά χρόνια, είναι οριστική, ανε-

ξάρτητα από την έκβαση των συζητήσεων µε την Λάρισα. Είναι δύο
πολλοί σοβαροί επιχειρηµατίες, οι
οποίοι, µέχρι στιγµής, σε όλες τις
συζητήσεις, είναι κύριοι απέναντι
µου. Είναι µάγκες, έχουν αρκετά
χρήµατα και δεν έχουν καµία απολύτως σχέση µε τον Ολυµπιακό,
αυτά που γράφονται δεν ισχύουν»,
δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή.
ÓÅË.19

σεων θα είναι ο Κολυµβητικός Διάπλους Αντιρρίου-Ρίου, σήµερα,
στις 11:30 π.µ., στη δυτική προβλήτα του Ρίου.

ÊáíïíéêÜ
ç êáôáâïëÞ
óõíôÜîåùí
ôç ÄåõôÝñá
«Η καταβολή των συντάξεων του ΙΚΑ, αλλά και όλων
των υπόλοιπων Ταµείων, θα
πραγµατοποιηθεί κανονικά
και στην ώρα της», διαβεβαίωσε ο υπουργός Εργασίας
Πάνος Σκουρλέτης, τονίζοντας ότι πληρωµή θα γίνει
«ανεξάρτητα από τις εξελίξεις» στις διαπραγµατεύσεις
της Ελλάδας µε τους πιστωτές».
ÓÅË.11