Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Δυνατό κουΠόνι με 27 Παιχνίδια και Δ μονό αποδεκτό 
.. κ 'ΕΜ Χ/1 ΣΨ(Μ)
.Γ ξ'ϋ` κ ηφἴ1ΐουΤ% 4,40). '
.› ..τ
ΜΜΤΜΜ|Μ
τ ΤΠ ΕΙΝ" "ΠΕ Μ
χ ΜΜοΜΜΜΜΜοωΜμοΜΜ
Ρα ττξἴτμ· Πε Γ·“0 Τ -Ι Δ ὅ· τ ·¦·¦· Η ·τ Η· ε κτ."Ξ 'ο τω Νικο κ ΠΝ "και ων [Δι-Κ £ΞΞΪ: ΠΔ 10) (¦.ἐ!Α:&Ἑ1 [Π:!  ΜΒΜ! τ. Ι α Η ἰ
ά χ 6 τοστοως που ΠΜὡνουν έως 5.50 για το φωτ). το “ΜΜΜ 10.00 και 7.50 οι αΠοὁόσος τους. ~
Ξ το γιατι τον σκόρερ. το σκορῳῳο σο μία ῳώο κα το κόρνερ. Από 4.00 έως 4.40 δίνουν το 3 ημίχρονο-τωτκο Σ
δ - .
| ` τ .
Η · ' ι “. .- τ. , Ξ
κ . Ι - . '>|“._
τ ,“. έ Ι Ρ “
ΗΜΕΡΗΣ'Α ΣΤοαΗΜΑπκΗ
ᾶ ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεΡ·ΔΑ
ΊΜΑΜΗ 26 'ΟΥΝΟΥ 2015 · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2462 · ΠΜ 1.”
ΜΒ ΜΕΝ' 
ΜΜαΜ κονέ
ΜΜΜ. 
· Ποιο δεδομένα ζυγίζουν οι «ῳῶρολωκοι» και γιατί κρατούν απο 'η
σταση αναμονής για τον Βούλγαρο φορ και τον ΒραζτΝανο εξτρέμ ·
ΦΑΚεΛΟΣ ΣΤΟΠΕΡ: Ποιο ΔιΑΡκειΛΣ: Φθηνότερα 11μὲς ΜΠΑΣκετ: Δω Πέτυχε ο
Θεωρείται η Πιο @Μ ΠερίΙττωΟπ γιο γωΟτο «Π Μροισκοκα» Σφοιρὸτωἡος με τον Μ·ΛαροΜ
ΜΠΜΜΜ.Μ“ΜΜΜΜφςωΜ›οΜωΜ
Το συμβόλω0 Πω κάνε' τον νο Πει «να» Φον ΞΕΛ 4  
"ΠΣ" ΒΥΣ|| Ο ΜΠΕ"