Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
26-06-2015
τῆς πασαρέλας, καί αν ακόμη πάρουν τήν πλειοψηφία τῶν
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ῦΕπί ξύλου πμεμαμενσι |
Γ ράφειὁΒ. Α. Κόκκινος /
Σ υνεχίζεται ή διελκυστίνδα μεταξύ τών μελών τού Ειττοςτουρ καί τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. 'Ενώ ή τελευταία επέδειξε σοβαρα βούληση ὁριστικής καί πλήρους
ρυθμίσεως τῶν διαφορών μεταξύ τῶν δύο πλευρών, προσκρούει στή σκληρα θέση τής κ. Ααγκάρντ έναντι τῆς
'Ελλαδος. Δικαιώνεται έτσι ὁ κ. Στρώς-Κάν πού φέρεται
ότι προέτρεψε τόν Γιώργο Παπανδρέου να μή δανεισθεί
χρήματα από τό ΔΝΤ. Στό μεταξύ, εξακολουθούν οί ανεύθυνες δηλώσεις ὁρισμένων στελεχών τῆς Κυβερνήσεως
έπί παντός ανακύπτοντσς θέματος. Τονίζουν, δέ, ότι δέν
θα ψηφίσουν τό νομοσχέδιο μέ τα μέτρα πού προτείνει τό
Ευτσςτοιιρ. Εύτυχῶς όμως στήν κυβέρνηση περιλαμβάνονται καί ὐπσυργσί τού σθένσυς τού κ. Πανούση, πού
βλέπουν τό συμφέρον τής χώρας καί δέν διστάζουν να
αποδοκιμασουν όσους θέλουν να φέρουν τήν 'Ελλάδα
στίς συνθήκες τῆς δεκαετίας τού 1950.
'Η πρόσφατη συγκέντρωση στό Σύνταγμα κατέδειξε
ότι ή πλειοψηφία τῶν 'Ελλήνων, καί μαλιστα τα σοβαρώτερα κοινωνικα στρώματα αὐτῶν, επιθυμούν ή 'Ελλάδα
να παραμείνει στούς κόλπους τής Εὐρώπης καί να μήν
επανέλθει στή δραχμή, γεγονός πού θα έσήμαινε πλήρη πενία τού λαού. Μεταξύ τῶν διαδηλωτῶν ήταν καί ὁ
°Επίτ. Πρόεδρος τής Νέας Δημοκρατίας, κώστας Μητσοτακης, πού έβροντοφώνησε πώς ή Ἑλλάς ανήκει
στήν Εύρώπη καί θα παραμείνει σέ αὐτή, μέ αποτέλεσμα να καταχειροκροτηθεί. Είναι πλέον καιρός να κλείσουν οί διαφορές μεταξύ τού Ευτσςτομρ καί τῶν έκπροσώπων τῆς 'Ελλαδος, ώστε να δυνηθεί ή Κυβέρνηση να
ασχοληθεί μέ τα σοβαρα προβλήματα τού τόπου, τα
ὁποία παραμένουν έκκρεμή έπί μήνες.
Εἰς αὐτά προστίθεται τώρα καί τό επίκαιρο πρόβλημα τής καλύψεως τῶν κενών στήν ἡγεσία τῆς Δικαιοσύνης. Ἡ τελευταία, καλουμένη έκ τού Συντάγματος να
επιλύσει σοβαρώτατα θέματα σπουδαίων δικών, έχει
αναγκη ἡγεσίας διαθετούσης, αψογσ ήθος, αρτιότητα
επιστημονικών γνώσεων καί δικαστικό φρόνημα. Οί
αρμόδιοι είναι σέ θέση να κρίνουν ποίοι διαθέτουν τα
προσόντα αὐτά, ώστε να εξασφαλισθεί ή απρόσκοπτη
λειτουργία τής Δικαιοσύνης, Ακόμα καί τό πρῶτο Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος τού 1822, στό Τμήμα Θ', <<Περί τού
Δικαστικού» όριζε ότι τό Δικαστικόν είναι ανεξάρτητο
από τας αλλας δύο δυνάμεις, τήν Εκτελεστική καί τήν
Βουλευτική. Σύγκειται από 11 μέλη, έκλεγόμενα από
τής Διοικήσεως καί έκλέγοντα τόν πρόεδρόν των.
Μέ αντισυνταγματική διαταξη τού Γιώργου Παπανδρέου, οί ὐποψήφιοι πρός προαγωγή πρέπει να προσέρχονται
εἰς Είδική 'Επιτροπή τής Βουλής, τα μέλη τής ὁποίας
έχουν τό δικαίωμα να αποβάλουν έρωτήσεις για τήν απη
ρεσία _καίιτ“όν .ίδιωτμ(ό τους .=βίοι;Μ-γνώμηεδέε  
τροπής δέν είναι δεσμευτική για τήν Κυβέρνηση, αλλα
απλώς συμβουλευτική. Δηλαδή, οί ὐποψήφιοι ανώτατσι
Δικαστές ὐποβάλλσνται είς τήν ταπείνωση να διέλθσυν
μελών τῆς Ἑπιτρσπής, ὁ ίΥπουργός Δικαιοσύνης έχει τό
δικαίωμα να αγνοήσει τή γνώμη της καί να είσηγηθεί οίονδήποτε ὐποψήφισ κρίνει αὐτός κατα τό δοκούν.
Οί προαγωγές πού έγιναν έπί συγκυβέρνήσεως Νέας
Δημοκρατίας καί ΠΑΣΟΚ έγιναν κατα αρχαιότητα, η
ὁποία όμως είναι έννοια αγνωστη μεταξύ τῶν κριτηρίων
προαγωγής τῶν ανωτάτων Δικαστικών Λειτουργών.
'Εξυγίανση καί ανανέωση τού Δικαστικσύ Σώματος θα
έπιφέρουν μόνον οί προαγωγές κατ' απόλυτον έκλσγήν. Οί προαγωγές στήν ἡγεσία τού Αρείου Πάγου, τού
Συμβουλίου ,Επικρατείας καί τού 'Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει καί τώρα να γίνουν κατ' απόλυτσν έκλσγήν,
όπως καί αύτές τῶν αλλων μελών τῶν Ανωτάτων Δικαστηρίων. Οί προαγωγές πού γίνονται από τό Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο σέ θέσεις μελών τῶν Ανωτάτων
Δικαστηρίων, έν γνώσει τής σωματικής ή ψυχικής ανικανότητας τῶν προαγομένων, είναι παράνομες καί αποβαθμίζουν τό κύρος τού οίκείου Δικαστηρίου.
Τό Σύνταγμα, βασει τής αρχής τής λαϊκής κυριαρχίας,
αναθέτει τήν έκλσγή τής ήγεσίας τής Δικαιοσύνης είς τήν
Κυβέρνηση, ή ὁποία απολαύει τῆς έμπιστοσύνης τῆς
Βουλής καί λογοδοτεί στό λαό για τίς έπιλσγές της. 'Ο έκαστστε αρμόδιος 'Υπουργός Δικαιοσύνης όφείλει να διερευνά τα τυπικα καί ουσιαστικα προσόντα καί τό ήθος τού
κρινομένου καί βασει τής έρεύνης αύτῆς να προβαίνει σέ
είσήγηση πρός τό ίΥπουργικό Συμβούλιο. Γνώμη μπορούν
καί πρέπει να έχουν όλοι οί 'Υπουργοί, έαν παρακολουθούν
τή ζωή καί τή δραση τῶν Δικαστῶν. 'ίδιαιτέρως, δέ, έκείνοι
οί ὁποίοι έχουν νομική παιδεία καί γνωρίζουν τήν έπιστημονική γνώση, τό ήθος, τό φρόνημα καί τήν όλη πολιτεία
,τα τούς Με λόγους;
η . . η»
Κυβέρνησις
έβαλε «αὐτ0γ%όλ»
Τό Σαββατο 21 Φεβρουαρίου 2015, τήν έπσμένη
τής συμφωνίας τού Ευτσςτσιιρ, πού έδιδε τετραμηνη
παράταση τής δανειακής συμβάσεως, για τήν ὁποία
θριαμβολογούσε τότε ή Κυβέρνησις Τσίπρα, ή
«Έστω» κυκλοφόρησε μέ κεντρικό τίτλο «Λεόντειος
συμφωνία στό χθεσινό Ευτοςτουρ». Τό δέ σχετικό
αρθρο μεταξύ αλλων έτόνιζε:
«Τό νέο καθεστώς πού υἱοθετεῖται τώρα είναι
στήν πραγματικότητα πιό έπαχθές για τήν Ἑλλάδα,
από ὅ,τι τό καθεστώς πού ἴσχυε έπί Κυβερνήσεως
Σαμαρα. Καί τοῦτο διότι μέ τήν τροπή πού έχουν παρει πλέον τα πράγματα, τό ΕιιτοἔΓοιιρ θα είναι πολύ
πιό αύστηρό από ὅ, τι κατά τό παρελθόν, προτού δώσει τήν τελική ἔγκρισή του στό έλληνικό πρόγραμμα. Πολλώ μᾶλλον ἀφοῦ θά αρκεῖή διαφωνία ένός
μόνον ύπουργοϋ Οἰκονομικών κράτους-μέλους της
Εύρωζώνης, για να τιναχθεῖ τό πρόγραμμα στόν
αέρα. Γ ι3 αύτό χαρακτηρίζουμε τήν χθεσινή συμφωνία °λεόντειο". Ἡ Κυβέρνησις μπορεί να έπιχαίρει,
αλλά ή αλήθεια είναι διαφορετική».
Αύτό πού γραφαμε τότε ήταν σχεδόν αύτονόητο.
Άλλα οἱ κυβερνώντες, για λόγους πού μόνον οἱ ἴδιοι
γνωρίζουν, ήρνούντο να τό συνειδητοποιήσουν. Καί μιλούσαν για περιφανή νίκη τής στρατηγικής τους, πού
δήθεν ανάγκασε τούς Εύρωπαίους να ύποχωρήσουν.
Στήν συνέχεια αρχισε τό γαϊτανάκι μέ τα «πήγαιν° όλα»
στίς Βρυξέλλες καί τήν «δημιουργική ασάφεια».
ῦΟλέθοια λαθη
'Η «Ἡστία» έχει έπίσης γραψει ότι ή τακτική τής
Κυβερνήσεως ήταν όλέθρια καί αύτοπαγίδευε τήν χώρα μας. Ἐπισημαναμε όχι μία, αλλά πολλές φορές, ότι
ήταν λαθος ή έπιμονή μας για κατάργηση τής Τρόίκα.
Ο Πρώτον, διότι είχαμε καθε συμφέρον οἱ διαπραγμα
τεύσεις να γίνονται στήν δική μας έδρα. 'Εκτός από τό
ψυχολογικό πλεονέκτημα, ή έλευσις τών έκπροσώπων
τής Τρόίκα στήν°Ελλαδα μας παρεῖχε τήν δυνατότητα
να τούς έπη ρεαζσυμε πολύ περισσότερο από ό,τι αν ή
διαπραγματεύσις μετακόμιξε στίς Βρυξέλλες. Κατι πού
δυστυχώς έπιβεβαιώθηκε -από τήν αρνητική του πλευρα- τό τελευταίο τετραμηνο.
ο Δεύτερον, διότι ή Τρόίκα ήταν ή κοινή έκπροσώπησις καί τών τριών θεσμών (Εύρωπαῖκή Ἐπιτροπή,
Εύρωπαίκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο). Πρακτικά αύτό έσήμαινε ότι μιλούσαμε
όχι μέ τρείς, αλλα μέ έναν απέναντί μας. Τίς όποιες
μεταξύ τους διαφωνίες, τίς έπέλυαν έσωτερικα. °Ενώ
τώρα καί αύτό ,,έστραφη εἰς βαρος μας, μέ τόν καθε
«θεσμό» να ἐνεργεῖ ὑπό τό δικό του πρίσμα καί να θέ
τει τούς δικούς του όρους.
Ο Τρίτον, διότι ή καταργησις τής Τρόϊκα προσέδωσε στό Ευτσςτοιιρ πολύ πιό ούσιαστικό ρόλο από
ό,τι στό παρελθόν, όταν απλώς ένέκρινε τυπικα Με
πού εἰσηγεῖτο ή Τρόϊκα. Καί όπως γραψαμε τήν έπομένη τής «λεοντείσυ» συμφωνίας τής 20ής Φεβρουαρίου, τήν όποια συμφωνία μπορεῖ πλέον να μπλοκαρει ακόμη καί ένα μόνον μέλος τού Εατοςτοιιρ.'Ήδη
λοιπόν, βλέπουμε αντιδρασεις από Σλο βακους, Φινλανδούς, Λιθουανούς κα. » η
"Ετσι, ή καταργησις τής Τρόῖκα, για τήν ὁπσία
θριαμβολογσύσε ή Κυβέρνησις, απέβη εἰς βαρος τών
συμφερόντων μας, αφού μέ τό νέο σύστημα τών
«θεσμών» πε ριπλέξαμε καί δυσχεραναμε μόνοι μας
τήν έπίτευξη συμφωνίας.
Διώξαμε συμμάχους
Άλλα τό πλέον κραυγαλέο λαθος τής Κυβερνήσεως Τσίπρα ήταν ότι κατα τό τετραμηνο αύτό, μέ τήν
σταση της έστρεψε τούς παντες έναντίον τής 'Ελλαδος. Άκόμη καί τούς φυσικούς μας συμμαχους. Οἱ πε
ρισσότεροι έταῖροι μας ήθελαν να έπιτευχθεῖ συμβι- .
βασμός. Άλλα μέ τα καμώματα μας, τούς καταστήσαμε
πολεμίους. Καί φθασαμε να πολλαπλασιαζονται οἱ
φωνές ύπέρ τοῦ θετική καί να μας τίθενται από τούς
δανειστές όλο καί πιό απεχθεῖς όροι.'Ηταν καί αύτό
«έπίτευγμα» τής στρατηγικής Τσίπρα.
_ '- Συνολικῶς;ῆ Κυβέρνησις τοῦ Σύριζα διέπραξε τέσ
σερα μεγαλα στρατηγικα λαθη, πού ὁδήγησαν στό σημερινό αδιέξοδο. Τήν «λεόντειο» συμφωνία τής 20ής
Φεβρουαρίου, τήν κατάργηση τής Τρόῖκα, τήν απεμπόληση τών συμμαχων μας καί, τέλος, τό γεγονός ότι
έφθασε τήν διαπραγματευση στό «παρα ένα», ώστε να
βρεθεί μέ τήν πλατη στόν τοῖχο."Ολα αύτα, στήν ποδοσφαιρική διάλεκτο πού αρέσκεται να χρησιμοποιεί
ὁ κ. Τσίπρας (προχθές εἶπε ότι «ή μπαλλα είναι τώρα
στούς έταίρους») αποκαλούνται «αύτσγκόλ». Αύτό
έπέτυχε μέ τήν αψυχολόγητη πολιτική του.
Ἀκαοπο απέβη
τό χθεσινό Εμτοςτσιιρ
τῶν κρινομένων, από κατωτέρσυς βαθμούς.
τει τό θέματοὐάνκαίκατάπόΜ.. σον ή σημαία αὐτή συνιστά ρα» τσιστικό σύμβολο πού θά πρέΞΔΗΣοΥΛΕΣ πε. τα αλφα πωπω
είναι νά αρχίσουν  κλιμακώΠ£ΡιΕΡΓΑ νοΜοίἀνΠδράσεε“
Ο Γώιακαίχφάσκόρτπσεἔνα
λαμπράντόρ σέ έα πωδικό πάο
Ο :Ακριβώς Ι50 χρόνια μετά τυ στήν Λουιζιάνα Ό δραστήτήν λήξη τού αμερικανικού ριος νεαρός Μίλα είδε Τα παιδιά
αιφυλίου πολέιοα ή σημαία τῆς νά παίζουν στήν Μυλήθρα
Συνομοσπονδίας (τού ήττηθέν- καί Ματ ότι αὐτό ένα διατος Νότου) ἐξαι<ολουθεἴ νά κυ- σκεδαστικό! Έτσι, κουνώντας
Με δίπλα στήν άστερόεσσα τρελλά την ούρα τομ Μια μέ
στά δημόσια κτίρια πολλῶν έκ δυσκολία αλλά μέ πείσμα τίς
τών πάλαι ποτέ αποσχισθεισών πλαστικές σκάλες έφθασε στήν
Πολιτειών. Ἐξ αίτίας τής πρό- κορυφή καί μετά αφέθηκε στήν
Μετολύνεφη5ΜΜσέ πουλήθραμέ Φαιά στα»
έκκλησία τού Τσάρλεστον, ὁ στινάπόδια νάπλατσοφίσει μέίδιος ὁ (ΡεποψπλικανόΩ κυβερ- χρι ω. Καί πρός ενθουσιασμό
νήτης τῆς Νοτίου Καρολίνας θέ όλων αὐτό Μήφθη. ..
Χωρίς αποτέλεσμα έκλεισε καί τό χθεσινό Εστοςτοιιρ για τό ἑλληνικὸ ζήτημα. Μετα από δυόμισυ
ώρες συζητήσεων, ή συνεδρίασις διεκόπη, καθώς οί
δύο πλευρές δέν κατόρθωσαν για μία ακόμη φορα
να συμφωνήσουν. Οί ὐπουργοί Οίκονομικῶν τῆς
ζώνης τού εύρώ έξήτασαν
τό κείμενο πού κατέθεσαν
οί θεσμοί, αλλα καί τίς
προτασεις τῆς 'Ελλάδος.~
Από ό,τι διεφανη όμως τόσο ή Αθήνα όσο καί οί θεσμοί επιμένουν στίς θέσεις τους. Παντως, μετά
τό αδοξσ τέλος τής συναντήσεως, ὁ πρόεδρος τού
Ευτοςτσυρ, τι. Γερούν Ντετσελμπλουμ, δήλωσε ότι
υπαρχει ακόμη χρόνος για
τήν 'Ελλάδα να αποδεχθεί
τήν πρόταση τῶν θεσμών.
Ἡ καταστασις είναι πολύ κρίσιμη, δεδομένου καί
τού έκνευρισμού πού έπεκρατησε χθές. Χαρακτηριστικό ήταν ότι ή Γερμανίδα
Καγκελλαρισς δήλωσε σέ
πολύ ὐψηλούς τόνους ότι
δέν θα έπιτρέψει εκβιασμό
έκ μέρους τής 'Ελλάδος. Από
τήν αλλη πλευρα, ὁ Πρωθυπουργός, κ. Αλ. Τσίπρας,
ένεφανίσθη αίσιόδσξος για
επίτευξη ουμβιβασμού πού
θα ὁδηγήσει σέ συμφωνία.
(Λεπτομέρειες σελ.3).
ή' Σημερινά θέματα ή
Οί προτασεις
τῶν θεσμών
ΦΠΑ καί εταιρική φορολόγησις
<<αγκαθια» στίς διαπρα ματεύσεις. Περικοπες συντα εων 2,7
δισ. ευρώ φέρνουν οι προτάσεις τῶν θεσμών.
Σελίς 2
ὅ Άκαρπες
οί διαπραγματεύσεις
Δέν έφεραν τήν πολυπόθητη
συμφωνία και οι χθεσινές
διαπραγ ατεύσεις στις ,Β υξελλες.' γοικτα ολα τα εν εομενα, ακόμη καί για νέο
μιοςτοιιρ αύ ριο.
Σελίς 8
. «Ναυάγησε» τό σχέδιο
. για τούς πρόσφυγες
Οί Εὐρωπαίοι ήγέτες απέ ριψαν τις προτασεις τς ομμισσιον για τήν υιο έτηση
ενος συρτή ματσς ποσοστώσεων για την κατανομή των
μεταναστών.
Σελίς 4
θ ῖ?1“ίθβ ?θ1151
Δέν τό βάζει ὁ νούς μας, ἐπειδή κατά
βάθος όλοι είμαστε βέβαιοι ότι μέ τόν
ένα ή μέ τόν άλλο τρόπο, μέ όδυνηρά
μέτρα ή μέ ὁδννηρόΤερα, μέ εκ6ντες ή
ακοντες βουλευτές, τελικά σε ύπογραφεῖ
μια συμφωνία, θά παραμείνουμε στήν
Εὐρωζώνη καί κουτσά στραβά θα συνεχίσουμε τήν πορεία μας πρός τό μέλλον
μαζί μέ τούς άλλους εὐρωπαίκούς λαούς
καί δέν θα βρεθούμε χώρια σάν τόν ψωριάρη. 'Αν όμως ύποθέσουμε ότι, ό μή
γένοιτο, δέν τά βρίσκουμε μέ τούς θεσμούς, δέν είναι αρκετή ή γοητεία πού
Με ὁ κ. Τσίπρας στήν κυρία Μέρκελ,
δέν φέρνει αποτέλεσμα ή πατρική στοργή τού κυρίου Γιοὐνκερ, δέν έξημερώνσνται ή κυρία Ααγκάρντ καί ὁ κ. Σώύμπλε καί έταστρέφει αναυλα καί μέ άδεια
τά χέρια ὁ πρωθυπουργός μας από τίς
ΒΡνξέλλδ, ἱδού τί πρόκειται να μας συμβεῖ Τήν ἑπ0νένη Μέρα·
'Ο κ. Ντράγκι θα σταματήσει να
τροφοδοτεί τίς Τράπεζες, οί ὁποῖες θα
μείνουν χωρίς χρήματα. Τό .κράτος
αναγκαστικα θα σταματήσει να πλη
«σε λιαζόμαστε...»
ρώνει μισθούς καί συντάξεις τού Δη μοσίου. Τό ίδιο θα συμβεί καί στόν ἰδιωτικό τομέα, αφού οί έργοδότες δέν θα
μπορούν να κάνουν αναλήψεις από
τήν Τράπεζα για να πληρώσουν τίς
όφειλές τους στούς έργαζομένους. 'Ο
πολίτης δέν θά μπορεί να πάρει χρήματα από τήν Τράπεζα για νά πληρώσει τούς λογαριασμούς τής ΔΕΗ,
τού ΟΤΕ, τής ΕΥΔΑΠ καθώς καί τό
ένσίκιο, τα κοινόχρηστα καί τά εἰσιτήρια τού Μετρό καί τών λεωφορείων.
Ἐπίσης ὁ πολίτης δέν θα μπορεί να
αγοράσει τρόφιμα, έπειδή ἀκόμη καί
αν έχει κάρτα δέν θα τήν δέχονται τα
σουπερμάρκετ, αφού δέν θα μπορούν
νά πάρουν τα χρήματά τους από τήν
Τράπεζα πού δέν θα έχει ρευστό.
'Εν τώ μεταξύ ή 'Εφορία θα έχει χρεώσει τόν φορολογούμενο μέ Τε ποσόν
πού πρέπει να καταβάλει για τό ετήσιο
είσόδημα τού 2014. Ἀφού ή Τράπεζα δέν
θὰ έχει χρήματα, τοῦ θά βρεί ὁ πως
γούμενος τό ποσόν πού περιμένει να λάβει από αύτόν ή Ἐφορία; Άρα οί φόροι
θα μένουν απλήρωτοι καί όποτε άλλάξουν τά πράγματα καί ξαναλειτουργήσουν οί Τράπεζες ὁ φορολογούμενος θά
πρέπει νά πληρώσει καί τα πρόστιμα
γιά την καθυστέρηση τα πληρωμής.
'Εάν, δέ, τα ποσά είναι μεγάλακαί δέν τά
διαθέτει ὁ φορολογούμενος, ύπάρχει τό
Μεχόνενο νὰ βρεθεί στη Μισεί με την
κατηγορία τοῦ πωπω.
Καθε προνοητικός πολίτης έχει, φυσικά, φροντίσει να σηκώσει μερικές από
τίς σίκονομία του, εἰδικά τίς τελευταίες
ήμέρες, πού έβλεπε νά σίενεύουν Τα περιθώρια για νά βγούμε από τό αδιέξοδο,
έστω καί μέ βαρύ τίμημα τα πόσο χρονικό διάστημα όμως θα μπορεῖ να αγοράζει τουλάχιστον τόν άρτου τόν απούσιο; Σὲ μία έβδομαδα, σέ ένα μήνα τό
πολύ θα τελειώσει τό ρευστό πού έχει.
κρύψει κατω από τό στρώμα του. Καί
δέν θά ύπάρχουν ούτε τά συσσίτια τής
Ἐκκλησίας για να μήν πεθάνει από τήν
πείνα, αφού δένθάπερισσεύεισέκανέναν
χρήμα για να πληρώνει τρόφιμα καί για
τούς μή έχοντες.
'Εν τώ μεταξύ τό κράτος δέν εε
είσπράττει τίποτα, Με ούτε φόροι ω
πληρώνονται, αλλά ούτε καί ΦΠΑ,
αφού δέν θα γίνονται αγορές από κανέ
ναν. 'Επίσης, αφού δέν θά πληρωνόμαοτε, δέν θά έργαζόμαστε κιόλας. Πώς θά
περνάει ή ἡνὲρα μας; θα πηγαίνουμε
στήν πλατεία *Ομονοίας θα καθόμαστε
στα πεζουλάκια καί θα... λιαζόμαοτε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
_ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Αύριο
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.04' - Δύσις 8.52'
Σελήνη 11 ήμερῶν
Σαμψών όσίου τοῦ ξενσδόχου.
ῦΕπαχθή μέτρα
αναγκαία συ μπες›ασματα
τοῦ Κώστα Χριστίδη*
θ πί σειρα ετών ύφιστάμεθα έπαχθή μέτρα, τα ὁποία
διαρκώς αύξάνονται καί γίνονται έπαχθέστερα.
Ταυτοχρόνως γινόμαστε μάρτυρες απεχθών πρακτικών,
οί ὁποίες πολλαπλασιαζονται καί έντείνονται. Καί έξηγού μαι: όλες οί κυβερνήσεις τῆς τελευταίας πενταετίας,
στήν προσπαθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, έξήντλησαν τήν έπινσητικότητα τους στήν ανεύρεση καί επιβολή νέων φόρων καί τήν αύξηση των συντελεστών αφιστάμενων φόρων. Παράλληλα, προχώρησαν σέ ὁριζόντιες περικοπές μισθών καί συντάξεων, μεθόδευση προφανώς αδικη καί άναπστελεσματική.
'Η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου καί οί ὐπσστηρικτές
της προβάλλουν τόν εξής, έκ πρώτης όψεως εύλογο, ίσχυρισμό: Ἡ δημιουργία τού άναπστελεσματικσύ κράτους, τού
ὐπέρογκσυ δημόσιου χρέους, τής ὐψηλῆς ανεργίας κλπ.
είναι έργο τῶν προηγούμενων κυβερνήσεων. << Μήν περιμένετε να διορθώσουμε τα παντα μέσα σέ πέντε μήνες. Θα
κριθούμε σέ βάθος τετραετίας», μας λέγουν. Τό μέγα λάθος σέ αύτό τόν ίσχυρισμό είναι ότι ή σημερινή κυβέρνηση
παρέλαβε μία οίκονομία μέ πολλα καί κρίσιμα προβλήματα
-αλλα καί σέ μία τροχιά δειλῆς ανακαμψης- καί μέ τήν κυριολεκτικά αλλοπρόσαλλη πολιτική της έπί πέντε ὁλόκληρους μήνες τήν έφερε στόν θάλαμο τής έντατικής, όπου
κάθε έσφαλμένη κίνηση καί κάθε περαιτέρω καθυστέρηση
μπορεί να επιφέρουν τόν θανατο τού ασθενούς.
Πρός αποφυγήν αὐτού τού ένδεχόμενου ή κυβέρνηση
πρότεινε, μέ απογραφή τού πρωθυπουργού κ. Τσίπρα, ὁμοβροντία μέτρων είσπρακτικής φύσεως, αὐξήσεις ὐφισταμενων φόρων, έπιβολή νέων, αύξήσεις είσφορῶν, τακτικών ή
<<έκτακτων», μία αληθή φορσ-καταιγίδα ύψους, κατά τούς
κυβερνητικούς ὐπολσγισμσύς, 8 δίς εὐρώ για διάστημα 18
μηνών (01 .Ο7.15-31 .12.1θ) ί Ἡ πολιτική αὐτή παραβιάζει όλες
τίς (τέως) << κόκκινες» γραμμές τού Σύριζα, είναι, ωστόσο, συνεπής μέ τίς πάγιες αντιλήψεις τῶν κρατιστῶν, κατα τίς
ὁποίες έαν κατι κινείται στήν οἰκσνσμία πρέπει άρχικά να
<<ρυθμισθεί» μέ περίπλοκες γραφειοκρατικές διατάξεις, μετά, έαν εξακολουθήσει να κινείται, πρέπει να φορολογηθεί
αγρίως μέ <<προοδευτικό» τρόπο, ένῶ έαν παύσει να κινείται,
καλό θα είναι να έπιδοτηθεί!'Αραγε έχει αρχίσει ὁ κ. Τσίπρας
να συνειδητοποιεί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο λειτουργεί παγκοσμίως ή οίκονομία; Μήπως διερωταται για ποιόν κτυπσύν
τα <<νταούλια» πούάνέφερε προεκλογικά; ή  " `
'Εκτός από τα νέα έπαχθῆ μέτρα, γινόμαστε μάρτυρες καί λίαν απεχθών πρακτικών, στίς περισσότερες τῶν
ὁποίων πρωταγωνιστεί ή αὐτσαναγσρευθείσα σέ Γενικό
Εἰσαγγελέα Πρόεδρος τής Βουλής. Ἐνδεικτικα αναφέρω τήν συστηματική προσπάθεια απαξίωσης τῆς άστυνομίας καί τήν περιφρονητική μεταχείριση κάθε διαφωνούντος πρός τίς απόψεις της, από απλούς δημοσιογραφσυς μέχρι θεσμούς, τῶν ὁποίων ή ανεξαρτησία κατσχυρώνεται από τό Σύνταγμα (όπως ή Διοίκηση τῆς Τραπεζας της Ελλαδος). Στό 'ίδιο πλαίσιο αύταρχικής καί διχαστικῆς συμπεριφοράς έντασσσνται οί επιθέσεις τῆς
νεολαίας τού Σύριζα κατά τού αναπληρωτή Ύπσυργού
Εσωτερικών κ. Γ. Πανούση, οί έντονες φραστικές επιθέσεις έναντίον μουσικοσυνθέτη τού ὁπσίου καποιοι στίχοι δέν τυγχάνουν τής έγκρίσεως όποδών τού Σύριζα, ή
συχνή αποβολή τού απαράδεκτου ερωτήματος πού
απευθύνεται στούς έχοντες διαφορετική αποψη <<έαν
είναι μέ τήν 'Ελλάδα ή μέ τούς δανειστές.»
Μέσα σέ αὐτό τό ζοφερό πλαίσιο έκδηλώνονται καποιες, λιγοστές έπί τού παρόντος, επισημάνσεις καί προτασεις, αξιες ὐπογραμμισης καί έπαίνων. 'Ο Πρόεδρος τής
Δράσης Θεόδωρος Σκυλακάκης, άναφερόμενσς στήν προκαταρκτική έκθεση τής (κατ' εὐφημισμόν όνομαζόμενης)
<<'Επιτρσπής Αληθείας για τό δημόσιο χρέος», ανέδειξε τό
γεγονός ότι κατά τό διαστη μα τών ετών 2001 -2ΟΟθ τό έλληνικό κράτος δαπανησε 826 δίς εύρώ, ένῶ είσέπραξε 891 δίς
εὐρώ, μέ συνέπεια τήν δημιουργία έλλείμματος 135 δίς
εὐρώ, πού καλύφθηκε μέ δανεισμό. 'Ο δανεισμός αὐτός
είναι μέρος τού συνολικού <<έπαχθούς», <<έπσνείδιστου»,
<< μή βιώσιμου» ή όπως αλλιώς τό χαρακτηρίζει ή <<Ἑπιτρσπή
Αληθείας» χρέους που ζητάμε να διαγραφεί.
'Ο βουλευτής Κυριάκος Μητσοτάκης διετύπωσε συγκεκριμένες προτασεις (<< Καθημερινή », 18.06.15) κάλυψης
μέρους τού δημοσιονομικού κενού όχι μέ αύξήσεις φόρων αλλά μέ μειώσεις δημοσίων δαπανών, όπως: αφαίρεση πρσνομίων από είδικές ὁμάδες δημοσίων ὐπαλλήλων,
αμεση κατάργηση όλων τῶν πρόωρων συνταξιοδστήσεων, έφαρμογή ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στίς έπικουρικές συντάξεις (έτσι καί αλλιώς τό ὁποισδήποτε
έλλειμμα καλύπτεται μέ φόρους, κυρίως έμμεσσυς), καταργηση τής ετήσιας έπιχορήγησης τῶν ταμείων ασφάλισης τού προσωπικού τής ΔΕΗ, μετατροπή τῶν <<είσφορῶν
ὐπέρ τρίτων» σέ <<είσφορές ὐπέρ όλων», μέσω τού κρατικού προύπσλσγισμσύ, μέχρις ότου καταργηθούν πλήρως.
Ἡ συνολική εξοικονόμηση έγγίζει τα 2 δίς εύρώ.
Τέτοιες προτασεις πρέπει να πολλαπλασιασθούν. Θα
έλεγα ότι κάθε βουλευτής τών φιλοευρωπα'ίκών κομμάτων πρέπει να σκεφθεί καί να αποβάλει μία τουλάχιστον
πρόταση περιστολῆς δαπανών, περιλαμβανομένων καί
τῶν ίδιωτικοποιήσεων, λειτουργιών πού δέν είναι αναγκαίο να έπιτελούνται από δημοσίους ὐπαλλήλους, όπως
π.χ. καθαρισμός χώρων, λογιστικές εργασίες κ.ο.κ.
'Η έξαιρετικα επιθετική καί ακρως λα'ίκιστική προεκλογική τακτική τού Σύριζα είχε ως αποτέλεσμα τήν πρόωρη
πτώση τῆς προηγούμενης κυβέρνησης καί τήν ανάδειξη
μίας νέας, αποτελούμενης από ανθρώπους έν πολλοίς ίδεοληπτικούς καί, παντως, απειρους καί παντελώς απροετσίμαστους. Ἡ αλλαγή φρουράς πρός όφελος τῆς ριζοσπαστικής αριστεράς είναι ένα απτά αποτέλεσμα. Ἡ άντιστροφή τού <<προγραμματος τῆς Θεσσαλονίκης» από παροχές 12 δίς εὐρώ σε φορολογικές επιβαρύνσεις 8 δίς
εύρώ είναι ένα αλλο. Ἡ ραγδαία επιδείνωση τῆς οίκονομίας δέν είναι δυνατόν να αποκρυφτεί, ένῶ παντσειδείς κίνδυνοι έλλοχεύουν. 'Ο ελληνικός λαός, μέσα από έπώδυνες
εμπειρίες, θα συναγαγει τα άναγκαία συμπεράσματα.
*ε-ιιιαὶΙ: ιωΜαιπε@Ιωωαι.ωω