Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Με κομμένη την ανάσαRecognized text:
Υηόσχεση
Αρνεσεν για καλό
ΜΑΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΕιΔικμ ΜΜΜ
<<=8μίνίΜΕΗ ΑΤ
ιιΕυιιεκκιιιιΕιιιι
ΕΠ8ΓύΠ8“
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ €ΕΟ5Ε ΟΡ
ΜΕ ΤΟΝ
ΑΓΓΕΛ|ΟΦΟΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡ|ΑΚΗΣ
ησδόσφαιρσ,
_ ηόθσε και νίκε8
σελ. 23
| 2320 29 44 9+
νννννν.εσε|ίοίοτοεῳ '· Ψ'Μ#·“·“τ σ.·:ω·“
ΦΑγνεητσφόρσ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 |ΟΥΝ|ΟΥ ΖΟί5 η ί ΕΥΡΩ
'ς ;_; 'ζ ~ η ' ' τι Τ' ί γ .` 'τ ` ζ `  ο κιιχΑΝστι·λΦικο
χ ι ι . ι έ ι Ε Δ _ _μ__ ω ' Ι
Οι σχολε5ιιου
«μογνιιτίζουν»
«αύρα» κατά των
αλλαγών στα ΑΕ'
Π σελ. Η
του5 υιιοψιιφίου5
σελ. 8 - 9
Νέα λίστα
«φωτια»
Μόνικα
Σύλληψη 53χρονου
με κι'.ιι.ιΤῖ“ι~ῖι,ιυιι:. ..ιιιμι1ι.ι;:ι.;, «Πόλεμο» διορροὡν κοι ανταλλαγή Προ- _ “ με εξι καταδικαστικε5
τόσεων μεχρι την ύστοτη ὡρο, συνεχίζεται το θρίλερ τη5 διοιιρογμότευση5, _ ' . χ ο¦-¦οφόσε¦5
ενώ οι δονειστέ5 ρίχνουν οηό χτε5 στο τροιιεζι τελεσίγραφο ιιροε την Αθηνα, “ .ή "λ Μ
κοθὡ5 ηλησιόζει το ορόσημο τη5 3Οίι5 ιουνίου. Μέσο στο δρομοτικό σκηνικό _ η ο ' ο '
των τελευταίων 48 ωρών, ορού οι συνομιλίε5 συνεχίστηκαν χωρί5 διακριτό < ἶί 'ο “Μ
γιο δεύτερη ημερο στι5 Βρυξελλε5 -τόσο στη Σύνοδο Κορυφίι5 τη5 ΕΕ, όσο Ι
κοι στο εηίηεδο του Ευιοοτουρ- ο ιιρωθυιιουργό5, Αλεξη5 Τσίιιρο5, κόλεσε ' ἔ Εκβιοζε ί6χρονο,
ουσιαστικό όλε5 τι5 ιιλευρε5 νο διατηρήσουν την ψυχροιμίο του5. ' ” ε¦-¦ε¦ὁή τον βοήθησε
Π "θα '8' '9 · ι - .. “ ' σε... συμιιλοκη
σελ. το
`: .εκαστοτε
δωσουμε"
7 'Π ._ Εφημερί` τρόμ'οιτἐιλιιἑίν“Δ Δ ” _ _  Ι Ι
-· τους[email protected]είςΙ Η ·° Ι Νεα ὁ|Ο|κΠσΠ
4 εργα μενοιοτο ο - είοΣερρὡν. Ι Ι Ι Ι Ι
Τμήματαμενοσιλευόιενουωπωςη Την ενοχη επτα αστυνομικων στο κρΟἙ'κΟ ΜΟ“σ8'0
Πνευμονολογικη, η ΩΡΛ¦ η Νευρολογι- ¦ Ι ΣύγχρονΠ5 ΤέΧνΠ5
κή και η ΟυρολογικήΙ διαθέτουν γιατρό ζητησε ο ε|σ"γγελεΠ8 , . , .
Δ “ με μικτη εφημερία τις καθημερινές και , ' , Πρωτο Της μελημ9 ενα' η, ΜΜΜ"
“ _ · .›;- Μ- : - εφημερω ετ0|μότηως Ἐκ αργίες! Κατηγορουνται για συμμετοχη σε κυκλωμα με «φρου- με το Μακεδονικο Μουσειο Συγχρονης
τακια» Τέχνης
τ:ζ“ η: ε· Π σελ. Η
αεΔΜ. ι:ι σελ. ιι οι σελ. 27