Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
25-06-2015
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Οί προοπτικές τών σχέσεων
Ἑλλάδος-Ρωσίας
' Γράφει ὁ Εύθ. Π. Πέτρου
ς γεωπολιτικός προσανατολισμός μιας χώρας προσ
διορίζεται από δύο παράγοντες. Τήν γεωγραφική
της θέση καί τίς ἱστορικές της καταβολές."Ετσι θα μπορούσαμε να πουμε -έστω μέ μίαν απλουστευτική προσέγγιση- ότι οἱ δυνάμεις του κόσμου χωρίζονται σέ
ναυτικές καί ήπειρωτικές. Οἱ ναυτικές χώρες στηρίζουν
τήν ίσχύ τους στόν έλεγχο του έμπορίου καί των θαλασσίων μεταφορών καί προσβασεων, οἱ δέ ήπειρωτικές προτιμουν τόν έλεγχο παραγωγικών έδαφών.
Τίς διαπιστώσεις αυτές τίς κανει πρώτος ό Θουκυδίδης καί γιό αυτό τόν λόγο διδάσκεται ως ό πατήρ τής
στρατηγικής στα προηγμένα κράτη τής Δύσεως. Δυστυχώς όχι καί στήν 'Ελλάδα. Μόλιστα, ό μέσος "Ελλην
μπορεί να έχει διδαχθή τόν 'Επιτάφιο του Περικλέους,
αλλά μαλλον δέν γνωρίζει για ποιό λόγο ό Πελοποννησιακός Πόλεμος έκρίθη στήν περιοχή του Ἑλλησπόντου* Καί δυστυχώς ή επιφανειακή θεώρησις της ἱστορίας όδηγεί σέ παρανοήσεις καί πλάνες.
'Η 'Ελλάς, ως ναυτική χώρα, ευρίσκετο πάντα στό
πλευρό τών ναυτικών δυνάμεων καί τουτο τής έξησφάλισε τήν θέση της στα στρατόπεδα τών νικητών, κατά
τους δύο παγκοσμίους πολέμους του περασμένου
αίώνος.'Αλλωστε μόνον για τίς δυνάμεις αυτές ή θέσις
της Ἑλλάδος έχει πραγματική στρατηγική αξία. Για μιά
χώρα ήπειρωτικου προσανατολισμου -όπως έν προκειμένω ή Ρωσία- ή θέσις μας είναι μαλλον αδιάφορη.
Νά μήν λησμονούμε ότι στό τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ὁ ρωσικός στρατός προήλασε μέχρι τα σύνορα 'Ελλαδος-Βουλγαρίας καί μάλιστα υπεχρέωσε σέ
αναδίπλωση πρός βορραν τίς βουλγαρικές δυνάμεις
πού κατείχαν τήν ανατολική Μακεδονία καί τήν Θράκη.
"Οπως καί τό ί829 είχε φθάσει στήν Αδριανούπολη χω
ρίς νά ένδιαφερθή για τήν <<θερμή θάλασσα».
Μέ τήν 'ίδια λογική καί σήμερα, για τήν Ρωσία, οἱ σχέσεις της μέ τήν Γερμανία είναι πολύ πιό σημαντικές από
τήν έπιρροή πού μπορεί νά εδώ σέ ένα από τα <<κλειδια» του θαλασσίου δρόμου τής Μεσογείου. Διότι σέ
αυτό συνίσταται ή στρατηγική θέσις τής Ἑλλάδος.
'Η Γερμανία, ως βασικός αγοραστής του ρωσικου
φυσικού αερίου, είναι πολύ σημαντικός εταίρος για τήν
Μόσχα, ή ὁποία κοντεύει να γονατίση έξ αἰτίας τής κατακορύφου πτώσεως τής τιμής του πετρελαίου. Γι'
7 αυτό άλλωστε ό πρόεδρος Πούτιν, σέ κάθε αναφορά
του γιαδυνητική συνεργασία μέτήν Ἑλλάδα, έθετε τήν
προυπόθεση τής συμφωνίας καί τών Ευρωπαίων εταίρων. Τούς ὁποίους, μαλιστα, θεωρεί πρωταρχικώς δικούς του έταίρους. Καί ας τούς χωρίζει προσωρινό τα
ρήγμα τής ουκρανικής κρίσεως...
'Ο πρόεδρος Πούτιν είναι καλός γνώστης καί τής
ἱστορίας καί τής γεωγραφίας. Γνωρίζει λοιπόν πολύ
καλά ότι ή χώρα του παραμένει δεσμία τής γεωγραφικής της θέσεως. Καθώς είναι σχεδόν αυταρκης
(διαθέτει περίπου τό 80% τών φυσικών πόρων του
πλανήτσυ), δέν έχει τήν ανάγκη έλεγχου έμπορικών
δρόμων. Προτιμά τήν ανάπτυξη σφαίρας έπιρροής
σέ συμπαγείς χερσαίες μάζες γύρω της καί δέν βλέπει κανένα λόγο να δημιουργή απομεμακρυσμένους
θύλακες σέ αλλα σημεία, όσο έπίκαιρα καί όσο στρατηγικής σημασίας καί αν είναι. "Οσο για τήν μεταφορα τών προϊόντων της, αφήνει στούς αγοραστές
τους τό μεγαλύτερο βαρος τής ανησυχίας για τήν
όργανωσή της. Της αρκεί ό ίδιοκτησιακός έλεγχος
καποιων αγωγών, χωρίς να έχη τήν παραμικρή διαθεση να αναλαβη καί τήν διαχείρισή τους.
'Εμείς, από τήν αλλη πλευρα, μέ τήν αφέλεια που
καλλιεργεί ή άγνοια, μπορεί να πιστεύουμε ότι θα
βρουμε ασφαλή λιμένα σέ μίαν έλληνα-ρωσική συνεργασία. Πιστεύουμε ότι έχουμε να προσφέρουμε
στήν Μόσχα τήν στρατηγική μας θέση. Δέν θελήσαμε ποτέ όμως να δουμε τήν κατασταση καί από τήν
όπτική γωνία των Ρώσων...
*Στήν θέση Αίγός Ποταμοί ὁ ήνωμένος στόλος Σπαρτιατών καί Περσών, καταναυμαχώντας τούς Αθηναίους,
τούς έκοψε τήν ζωτικής σημασίας γραμμή ανεφοδιασμού από τίς αποικίες του Ευξείνου Πόντου, μέ αποτέλεσμα τήν καταδίκη τους σέ οίκονομική ασφυξία, πού
οδήγησε στήν πτώση τής πόλεως.
Ό τόπος πληρωνει Ψ
τίς πρόωρες έκλογές
«Δέν ζητάμε έκλογές γιατί βιαζόμαστε να κυβερνήσουμε. Ζητάμε έκλογές γιατί δέν μπορεῖ αλλο να
περιμένει ὁ τόπος καί να απομένει ὁ λαός μας.
Ζητάμε έκλογές γιατί τό απαιτεῖ τό συμφέρον του
λαού καί του τόπου. Ζητάμε ἱσχυρή έντολή καί ακόμη πιό ίσχ'υρή κοινωνική στήριξη γιά να διεκδικήσουμε τήν καλύτερη δυνατή συμφωνία πρός όφελος
του λαού μας, στήν Ευρωπη».
Τα λόγια αυτό ανήκουν στόν κ. Αλέξη Τσίπρα καί
εἰπώθηκαν κατά τήν περυσινή ὁμιλία του στήν Διεθνή
"Εκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν τότε πού ὁ πρόεδρος
του Σύριζα καθιστούσε σαφές ότι θα έκανε τα παντα για
να ρίξει πρόωρα τήν Κυβέρνησή Σαμαρα, ή ὁποία ύποτίθεται ότι δέν διεπραγματεύετο αλλά απλώς «ύπακουε» στήν κ. Μέρκελ. °Ιδού τί έλεγε σχετικώς:
«Ό κ. Σαμαράς δέν διαφωνεί σέ τίποτα. Αντιθέτως
συμφωνεῖ σέ όλα. Ακούει καί υπακούει στήν κυρία
Μέρκελ. Εἶναι ακατάλληλος να διαπραγματευτεί Μέ
τή σημερινή κυβέρνηση, ή συνέχιση τῆς λιτότητας θά
συνοδεύει ώς όρος όποιαδήποτε ρύθμιση αποφασίσουν
οί δανειστές για τό δημόσιο χρέος».
Καί ὁ κ. Τσίπρας συνέχιζε:
(Τιίαύτό καί έμεῖς υποστηρίζουμε ότι αυτή ή κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεῖ να ύπερασπιστεῖ τά έθνικά
συμφέροντα καί να διαπραγματευτεζ νά διεκδικήσει μία
βιώσιμη λύση για τόν ἑλληνικὸ λαό. Μόνο μια κυβέρνηση μέ νωπή λαϊκή έντολή καί ευρεία κοινωνική στήριξη, σέ μία έγκεκριμένη από τήν πλειοψηφία του λαού
μας έθνική στρατηγική, μπορεί να φέρει αποτελέσματα.
Καί γι, αυτό τό λόγο ξητᾶμε έκλογές τώρα, τό συντομότερο δυνατόν, πρίν,συνεχιστεῖ ή καταστροφή».
Με έλέχθησαν τό Σαββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014
από τόν τότείαρχηγότής αξιωματικήςἈντιπολιτεύσε- ι
ως, στήν ὁμιλία του στό Βελλίδειο στα πλαίσια τής
Διεθνοῦς °Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τήν ἴδια ακριβώς
ήμέρα, πρό τής όμιλίας, ή «Έστω» κυκλοφορούσε μέ
κεντρικό τίτλο «Νε αποφευχθούν οἱ πρόωρες έκλσγές»
καί μεταξύ αλλων έτόνιζε:
(ΚΓό ένδεχόμενο νά διαλυθεῖή Βουλή κατά τήν προεδρική έκλογή θα είναι καταστροφικό για τήν οἱκονομία. Τό γεγονός καθ) ἑαυτό τής διενεργείας προτέρων
έκλογών θα προκαλέσει τέτοια αβεβαιότητα, ώστε ό, τι
έπετεύχθη μέχρι τώρα στόν τομέα τής οἱκονομίας θα
κινδυνεύσει να χαθεί έντός Μωρων. ότι έπαναληφθεῖ
ότι έγινε στίς έκλογές του Μαΐου 2012. 'Επεκράτησε
τότε τέτοιος πανικός, ώστε μέσα σέ λίγες ήμέρες έξήχθησαν τεράστια κεφάλαια στό έξωτερικό καί τό τραπεζικό σύστημα κόντεψε να καταρρεύσει».
Καί ή «Ἑστία» συνέχιζε:
«Αυτό πού λίγοι συνειδητοποιούν είναι πως τό
μείζον πρόβλημα τής 'Ελλάδος δέν είναι οἱκονομικό,
αλλά πολιτικό. Άν αφήνετο ή οίκονσμία από τούς πολιτικούς να λειτουργήσει όμαλά, όλα τα προβλήματα
θα έπελύοντο πολύ πιό ευκολα. αλλά αυτοί δέν τήν
5 | 8 - Ι Ι | Ο | .9 |
αφηνουν. Ενω το Συνταγμα προβλεπει εκλογες ανα τε| | | ~ Π 8
·τραετια, μεσα στα 7τελευταια χρόνια ειχαμε 4 εκλογι
κές αναμετρήσεις».
Καί τό προφητικό όπως απεδείχθη- αρθρο τής
<(Εστίας» κατέληγε:
τα' ήν τελευταία έπταετία, ή πολιτική σταθερότης
είναι αγνωστη ἔννοια στήν 'Ελλάδα. Οἱ κυβερνήσεις
ἐκλέγονται καί πέφτουν Μ διετία. Καί ήδη απειλείται
αυτό να έπαναληφθεῖ καί κατά τήν προεδρική έκλογή.
Οἱ ευθύνες πού έπαιμίζεται μέ τήν στάση του ὁ κ. Τ σίπρας, είναι τεράστιες. Για τόν κ. Σαμαρα, ή τυχόν πτώσις
του κατά τήν προεδρική έκλογή θα μπορούσε να αποτελέσει καί διέξοδο από τα αδιέξοδα πού καλείται να αντιμετωπίσει. "Ομως για τόν τόπο κατι/τέτοιο θά ήταν όλεθριο. Καί πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί».
Τελικώς οἱ πρόωρες έκλογές δέν απεφεύχθησαν.
Μαλιστα ή αλήθεια είναι πώς ὁ κ. Σαμαράς 'ίσως δέν
έδωσε τήν μαχη πού απαιτείτο για να αποφευχθούν.
Τελώντας υπό τήν αφόρητη πίεση τών δανειστών, τόν
Δεκέμβριο σήκωσε τα χέρια ψηλα καί παρέδωσε τα
' όπλα."Εγιναν οἱ έκλογές, ανήλθε στήν ἐξουσία ὁ Συρι
ζα καί έκτοτε ή οἰκονομία έλαβε τήν κατιούσα."Ο,τι
εἶχε έπιτευχθεῖ μέχρι τότε, πήγε χαμένο.
Αυτό ήταν τό τίμημα τής 5ης κατά σειραν, έκλογικής
αναμετρήσεως πού έγινε μέσα σέ 7,5 χρόνια (Σεπτέμβριος 2007, Όκτώβριος 2009, Μαϊος 2012, °Ιούνιος 2012,
'Ιανουάριος 2015)."Οτι ή έλληνική οἱκονομία κατεστραφη. Τα δέ μέτρα τα ὁποῖα απαιτουν τώρα οί θεσμοί
από τήν Κυβέρνηση του Συριζα, είναι πολύ έπαχθέστερα τών προηγουμένων."Οσο για τίς διακηρύξεις
του κ. Τσίπρα στήν Θεσσαλονίκη, ουδέν σχόλιον. . .
Κινεζικό ένδιαφέρσν
για τήν Ἑλλάδα
τόν Χόλαντ στήν τελευταία
Μ- τσυ ταινία μέ τίτλο «Ισ Πιο
Ηεεττ Οί Τίτο θεα», υποστη
ΕίΔΗΣΟΥ^Ξ ρίζα ότι ὁ νεαρός ήθσπσιός θα
ς έρμηνεύσει τόν ρόλο «μέ συναίΠ£Ρι£ΡΓΑ σωιιακαίχιὸϋμορ».
Ο 'Ενας ήθοποιός μόλις 19
ἐτῶν θά είναι ὁ ἑπόμενος θρίόετι11ειι! Πρόκειται για τόν νε
αρὁ Τόμ Χόλαντ, γνωστό από
τό μιούζικαλ ΒίΠγ Είδος ὁ
ὁποῖος θά διαδεχθεί τους
Άντριου Γκαρφηλντ καί Τόμπυ Μαγκουἀιρ στήν συνέχεια
τῆς ταινίας του Ανθρώπου
Αράχνη, πού θα βγεί στίς κινηματογραφικές αίθουσες τόν
Τούλιο του 201Ζ Ό Ρόν Χά
ουαρντ ὁ ὁποῖος σκηνοθέτησε
Ο Με; τό λένε καί μας τό ξα
'·ναλένε. 'Οτι ὁ θόρυβος μια
πτει σοβαρά τήν υγεία. Τώρα
ερευνητές τῆς Σχολής 'Υγιεινῆς καί Τροπικής ίσπ·ρικής,
του καρε ΟΟΠθἔθ καί - του
Επρεπε! ΟΟίίθἔθ του Λονδίνου, αποφαίνονται ότι όσοι
ζούν κοντά σέ θορυβώδεις
δρόμους κινδυνεύουν περισσότερο από Μφαλικό καί πρόωρο θάνατο. Καί τί να κάνουμε; Νά βγούμε στους δρόμους
καί να έμποδίζουμε τα αυτοκίνητα να περνούν;
Παγκόσμιες διαστάσεις
έχει λαβει τό ἑλληνικὸ ζήτημα. Στίς δηλώσεις ένδιαφέροντος τών Ευρωπαίων καί τών Αμερικανών
αξιωματούχων προκειμένου να δοθεί λύσις καί να
παραμείνει ή 'Ελλάδα στό
ευρώ, προστίθεται τώρα
καί τό ενδιαφέρον τής Κίνας πρός αυτήν τήν κατεύθυνση. Μέ αφορμή τήν
έπίσκεψη του Βασιλέως
του Βελγίου Φιλίππου στό
Πεκίνο, ό Κινέζος πρωθυπουργός έξέφρασε τήν
έλπίδα να πετύχουν οἱ
διαπραγματεύσεις μεταξύ
Αθήνών καί θεσμών καί να
αποφευχθεί τό Επειτα. 'Ο
πρωθυπουργός Λί Κετσιανγκ υ.πεγραμμισε ότι
έπιθυμεί να δεί τήν Ευρώπη να εύημερεί μέ ένα
ίσχυρό ευρώ.
Σέ ανακοίνωση τής κινεζικής κυβερνήσεως τονίζεται ότι ό πρωθυπουργός Λί
Κετσιάνγκ επισημαίνει πώς
ή χώρα του αποδίδει <<μεγαλη σημασία» στήν αναπτυξή τών σχέσεων της μέ
τήν ΕΕ καί μακροπρόθεσμα
υποστηρίζει τήν διαδικασία
τής ευρωπαϊκής όλοκλή ρώσεως.“Οσο για τήν 'Ελλάδα,
έλπίζει να παραμείνει στήν
ζώνη του ευρώ.
.χ  .
Σκληρ αντιπρότασις
Β από τσακ; θεσμούς
Αντιπρόταση-σόκ κατέθεσαν οι θεσμοί στην Ἑλλάδα.
Προβλεπει 'δημοσιονομική
προσαρμογή τι δις ευρω
την περιοδο 20ί5-20ίθ.
ι ' Σελίς 2
Π Ακαρπο
Τό Ευτοἔτοιιρ
Συἔαλείται έκ νέρυ σήμΐα
το 'σταματώ μετα την χ εσινη αρνητική έκβαση των
διαπραγματεύσεων. Πολυω8ες συναντήσεις του Πρω
υπουργου με τους επι κεφαλής τών θεσμών.
Σελ'Β 8
Νέα σκάνδαλο
- μέ παρακολουθήσεις
Αποκαλύψεις για παρακολούθήστὴαπο την Ν8Α τ ιών Γαλλων ροεδρωγ. 'Ο °Ο ντ φέρεται να οργανωνε μυστικές
συναντήσεις για τυχον Οκκά
Σελίς4
Η πως ίθ'ίίΜ
- Οί Μέν: «Ἡ συμφωνία δέν τήρεῖ τίς
προεκλογικές δεσμεύσεις του Συριζα
στήν θεσσαλονίκη. Τά μέτρα πού ζητούν οί έται'ροι (κτυκογλύφοι καί Μιαοτές δανειστές» όπως τους αναφέρουν οί
μέν) είναι δυσβάοτακτα για τους έργαζομένους καί τους συνταξιούχους πού
έχουν υποστέί τήν λιτότητα έπί πέντε
χρόνια καί δεν πρόκειται να υποκύψουν
στους έκβιασμούς καί τίς απειλές τών κεΜΜΜ τα κνρίας Μέρκελ καί τής
κυρίας Ααγκάρντ, πού άρνούνται νά
υπογράφουν μια έντιμη συμφωνία. Τέλος τά Μνημόνια πού έχουν στόχο νά
ταπεινώσουν καί νά έξαθλιώσουν τόν
λαό- Δέν ΦΟβόναστε τήν ρήξη, Τήν έξοδο από τό ευρώ καί τήν έπιστροφή στό
έθνικό μας νόμισμα, τήν δραχμή. 'Η
'Ελλάδα είναι χώρα ανεξάρτητη καί
παίρνει μόνη της τίς αποφάσεις για τό
πώς θα κυβερναται. Για τούς λόγους
αυτούς καταψηφίζουμε τήν συμφωνία».
- Οί Δέ: «Χάσαμε πέντε μήνες σέ
άγονες διαπραγματεύσεις, σέ ασαφεῖς
αόριστολογίες καί φανατικές " αριστερο
Ντι αφήσουν τα αστεία
λογίες" για να καταλήξουμε σέ μια συμφωνία πού έπιβάλλει σκληρά μέτρα
όκτώ δίς, τα ὁποῖα πρέπει νά είσπραχθσύν από τόν λαό, ὲνώ σύμφωνα μέ τήν
δική μας πρόταση τό ποσόν πού ζητούσαν οί ἑταῖροι ήταν «μια παιδική χααν από μόνο Μπα: 815. 'Η κνίδωση
του Συριζα, αφου πρώτα όδήγησε τήν
'Βλάδα στα βράχια, «έκανε τώρα κωλοτούμπα» καί βάφτισε τό ψάρι κρέας καί
τό νέα Μνημόνιο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Ποιοί είναι, λοιπόν, οἱ «δωσίλογοι, οί γερμανοτσολιάδες καί οἱ προδότες τού λαού», πού ὁ Σύριζα καταδίκαζε
προεκλογικά; °Εμεῖς μέ τό ένάμισυ ή
αυτοί μέ τά όκτώ δίς; τα τούς λόγους
αυτούς δέν δίνουμε λευκή έπιταγή ψηφίζοντας στα τυφλά τήν συμφωνία».
- Στούς Μέν: Νά υποθέσουμε ότι
δέν ιμηφίζεται ή συμφωνία. Τί θα γίνει
μετά; Δημοψήφισμα μέ δύο έκδοχές:
Μέ τό ΝΑΙ του λαού στή συμφωνία,
πέφτει ή κυβέρνηση, πάμε για έκλαγές, όσοι βουλευτές καταψήφισαν τήν
συμφωνία δέν περιλαμβάνονται στή
λίστα του Συριζα καί ή ἑπόμενη κυβέρνηση ψηφίζει τήν συμφωνία. Μέ
τό ΟΧ| του λαου, ἑπέρχεται άμεσα ή .
ρήξη. Καί στίς δύο περιπτώσεις έχουμε φθάσει στα Χριστούγεννα, δέν
πληρώνονται μισθοί καί συντάξεις καί
έχουν κλείσει οί Τράπεζες.
- Στούς Δέ: 'Ωραία τα λέτε, σωστές
οί παρατηρήσεις σας καί δίκαιη ή πικρία σας. Αλλά αφού είχατε τήν κατάσταση οτά χέρια σας, αφού είχατε τήν
καλύτερη ουμφωνία μέ τα λιγώτερα μέ
τρα λιτότητας, γιατί δέν προχωρήσω
στόν σωστό τό δρόμο καί δέν τήν υπογράφω, αλλά αφήσω τήν χώρα νά
πέσει στα χέρια τών «άριστερολόγων»
καί τών «μπαρουφολόγων»; 'Οταν έχε
τε δέ τήν έμπειρία ότι κάθε άναβολή
των υπογραφή μιᾶς σνμφωνἰαε ὁδηγεῖ
σέ μια χειρότερη συμφωνία καί τελικά
στα βράχια, τί όφελος μπορεί νά έχει
για τό λαό ή ίκανοποίησή σας ότι είχατε δίκαιο καί ότι κακώς σας κατηγορούσαν; Καί γιατί αντιγράφετε τό λάθος τών αντιπάλων σας;
Κάπου «Οἱ Μέν» καί «Οί Δέ» πρέπει νά αφήσουν Τα αστεία καί να σοβαρευτούν. Κάπου πρέπει να καταλάβουν ότι δέν είναι προσωπική τους
υπόθεση αυτή ή χώρα, τό παρόν καί
τό μέλλον της. Ἡ έντολή του λαου
δέν δίνεται για έξυπήρέτηση προσωπικών.καί ἰδεολογικών παθών. Χρειάζεται ευσυνειδησία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ι τι..
_- Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Αέριο
ΠΑΡΑΣΚΒΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.04' - Δύσις 8.52'
Σελήνη 10 ήμερών
Δαυίδ ὁσίου του ἐν Θεσσαλονίκη, ῦΙωαννου ἐπισκόπου Γοτθίας.
Σέ ποια Ευρωπη;
του Α. ΙΤ Δημόπουλου
ο ί άμεσοι φόροι θα αυξηθούν. Οί έμμεσοι φόροι θα
αυξηθούν. Ἡ διπλή φορολογία τών μόνιμων <<έκτακτων» είσφορών θα αυξηθεί. Οί συντάξεις εμμέσως ή αμέσως θα μειωθούν. Ἡ δήμευση τής ακίνητης περιουσίας θα
συνεχισθεί μέ ἰσοσταθμιση τής όποιας μείωσης από τήν
αναπροσαρμογή τών αντικειμενικών αξιών από αύξηση
στους συντελεστές. Ἡ είσπρακτική τρομοκρατία θα ένταθεί - δυσκολεύεται να τό πιστέψει 'ίσως κανείς, αλλα ένα
από τα πρώτα που ζήτησαν οί <<θεσμοί>> ήταν ή δυνατότητα
κατασχέσεων υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών ακόμα
καί κατω από ί.500 ευρώ, θλιβερό δείγμα καί αυτό του συμπλέγματικου πνεύματος έκκαθαρίσεων πού διέπει τίς σχετικές συζητήσεις. Οί μεγαλες επιχειρήσεις θα τιμωρηθουν
γιατί είναι μεγάλες. Οἱ όποιοι πλούσιοι"Ελληνες απέμειναν
θα τιμωρηθουν γιατί είναι πλούσιοι. Ἡ ύφεση, φυσικα, θα
αποβεί έπιπολλαπλασιαστικα δολοφονική για τα όποια υπολείμματα τής πραγματικής έλληνικής οίκονσμίας καί ή
ανεργία θα συνεχίσει να καλπάζει. Παντως, τό ΔΝΤ καί ή
ΕΚΤ θα πληρωθουν. Καί όσοι γέμισαν τίς προάλλες τήν
πλατεία, για να διαδήλὡσσυν σχετικώς, μπορουν να είναι
ἰκανοποιημένοι, μέ τήν όποια συμφωνία. Μείναμε Ευρώπη!
Στό ταμείο, παρακαλώ, ένας, ένας, ή λέσχη κοστίζει...
Είλικρινά δέν ξέρω έαν όσοι τα υποστηρίζουν αυτό είναι
<<αστοί», όπως μου λένε. Ἡ αλήθεια είναι ότι στήν γειτονιά
μου, στό Κολωνάκι, δέν διαπίστωσα προσυγκεντρώσεις για
πόνδήμη συμμετοχή σέ τέτοιες διαδηλώσεις, όπως γινόταν
μέ τίς διαδηλώσεις <<τύπου κατσαρόλας» κατά του αριστερου
κλετττοκρότη Μαιας στήν προδικτατορική Χιλή. Λογικό. Οἱ
συνειδήτοί <<αστοί» διαδηλώνουν υπέρ του καπιταλισμού,
υπέρ τής έλεύθερης κοινωνίας καί οίκονσμίας, διαδηλώνουν
υπέρ τής αύξησης, όχι τής μείωσης τής περιουσίας τους. Μέ
όσους τέτοιους (πλείστους) συνειδητούς <<αστούς» συνομίλησα, ήταν βυθισμένοι στήν περίσκεψή για τήν μονιμοποιούμενή απώλεια τής ευη μερίας τους. Δέν ξέρω, επομένως, τελικα, έαν οἱ αγανακτισμένσι τής πλατείας ήταν όντως <<άστοί»
καί όχι όπαδοί ενός ορισμένου, συστήματος έξουσίας, πού τα
μέλη του γεμίζουν μία πλατεία. Παντως, έαν ήταν όντως
<<αστοί», αποτελουν, νομίζω, περίπτωσή αυτου που αποκάλεσε ό Μέσι <<έσφαλμένη ταξική συνείδηση». Θυμίζουν λίγο τό
γνωστό παράδοξο ότι ἱστορικα στήν Ἑλλάδα τα λαϊκά στρώματα ήταν μέ τήν Μοναρχία (αυτό σήμαινε <<Λαίκό Κόμμα»)
καί τα αστικό μέ τήν Δημοκρατία. Τί να κάνουμε, ίσως τελικά
ή πολιτική να μήν συμβαδίζει μέ τό συμφέρον.
Φυσικά, αυτό δέν σημαίνει ότι ή Ευρώπη καί ή συμμετοχή σέ αυτήν συνεπάγονται αναγκαστικά απώλεια ευημερίας.”Οχι βέβαια. Παρα τό γεγονός ότι ή Ευρώπη, πολιτικά
καί ίδεολσγικα, απέχει του αγγλοσαξονικου καπιταλισμού,
τα επιτεύγματα της, έστω στα κοινωνιστικό (διάβαζε σοσιαλιστικό) πλαίσιο τής πολιτικής καί ίδεολσγικής της παραδοσης, είναι αδιαμφισβήτητα. 'Η Ευρώπη παράγει, ή Ευρώπη
καταναλώνει, ή Ευρώπη προοδεύει - μέ όλες τίς αδυναμίες
της."Ενας πρωινός περίπατος στήν Κυτίυτ8τεΠαεωω του Βερολίνου μπορεί να σέ πείσει ότι έχει νόημα να θέλεις να παραμείνεις στήν Ευρώπη. 'Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα.
Αυτή ή Ευρώπη δέν είναι ἰσότιμα ανοιχτή για όλα τα μέλη.
Σε αυτή τήν <<Φαρμα των Ζώων», υπαρχουν κάποια ζώα πού
είναι περισσότερο 'ίσα από τα αλλα. Αυτό είναι πού γεννάει
τό παράδοξο, που βλέπουμε. Είναι απόλυτα λογικό να θέλεις να μείνεις στήν Ευρώπη, αρκεί ή Ευρώπη να έπαγεται
όφελη για όλους καί όχι ζημιές κατ' έπιλσγήν.
Τελικά, αυτό που δημιουργεί τό πρόβλημα τό αποτύπωσε,
μέ απόλυτη ακρίβεια σέ ένα παλαιότερο αρθρο του, στούς
Νέα Υοτ1ς Τίμιος μέ τόν τίτλο <<Ἡ 'Ελλάδα ως θύμα», ό νομπελίστας Ρευ1 Κτυςωει1, αρθρο που είναι σαν να γράφτηκε σήμερα καί έξηγεί τήν ρίζα του προβλήματος. <<Ναί υπαρχουν
μεγαλες αδυναμίες στήν οίκονσμία, στήν πολιτική καί στήν
κοινωνία τής Ελλαδας. Με αυτές οί αδυναμίες δέν είναι
αυτές πού προκάλεσαν τήν κρίση, ή ὁποία διαλύει τήν 'Ελλάδα καίόπειλεί να επεκταθεί σέ όλη τήν Ευρώπη. "Οχι, οί ρίζες
τής καταστροφής βρίσκονται βορειοτέρα, στις Βρυξέλλες,
στήν Φρανκφούρτη καί στό Βερολίνο, όπου οί ίθύνοντες δημιούργησαν ένα βαθια καί ίσως μοιραία ελαττωματικό νομισματικό σύστημα καί έν συνεχεία έπιδείνωσαν τό πρόβλημα,
υποκαθιστώντας τήν ανάλυση μέ ήθικολογία. .. Ρωτήστε
τούς εαυτούς σας γιατί ή επικράτεια τού δολλαρίου, έπίσης
γνωστή καί ως ΗΠΑ., λειτουργεί χωρίς τό είδος τών σοβαρών περιφερειακών κρίσεων πού μαστίζουν τήν Ε ύρώπη.
'Η απαντηση είναι ότι έχουμε ίσχυρή κεντρική κυβέρ νηση καί
οί ένέργειές της προσφέρουν αυτόματα προγραμματα διόσωοης στίς πολιτείες πού βρίσκονται σέ πρόβλημα.. .».
Τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι σέ μια νομισματική ένωση,
τό κόστος για τα αδύνατα μέλη καλύτπεται από τα δυνατα, όχι αντιστρόφως."Οπως λέει ό Μακάι, όταν υπαρχει πρόβλημα
στόν Μισσισσιππή ή στήν Μοντόνα, τόν λογαριασμό τόν πληρώνει ή Νέα 'Υόρκη. Για φανταστείτε τί θα γινόταν έαν ή
πλούσια Νέα 'Υόρκη αποφάσιζε ότι ή Μαντόνα θα έπρεπε να
πληρώσει ή ίδια, φτωχοποιούμενη; Τί λόγο θα είχε ή Μοντανα
να μείνει σέ μια τέτοια"Ενωση; Να μέ συγχωρουν τα παιδια
τής πλατείας, ή Μοντανα δέν θα έλεγε <<Μένσυμε Νέα Ύόρκή». Αμερικανοί είναι, έχουν όρθή ταξική συνείδησή...
Ατυχώς, όμως, αυτό συμβαίνει στήν Ευρώπη. ,Εδώ ή
Νέα Ύόρκη λέει στήν Μοντάνα να πληρώσει. 'Η Ευρώπη
είναι μία λέσχη, πού τόν λογαριασμό τής κρίσης πρέπει να
τόν πληρώσει ὁ αδύνατος. Κανείς δέν μπορουσε να τό προβλέψει, φυσικα. Ἡ Γερμανία κατέστη ή πλουσιότερη χώρα
τής Ευρώπης χάρη στή γενναιόδωρία τών νικητών του πολέμου. Ναί, έαν δέν είχε μεσολαβήσει ή συμφωνία διαγραφής χρέους του ί953, μέ συμμετοχή καί κόστος καί τής
φτωχής 'Ελλάδας, ή Γερμανία δέν θα βίωνε τό υποτιθέμενο
οίκονομικό της <<θαυμα». Κανείς λοιπόν δέν μπορουσε να
προβλέψει ούτε πολιτικό, ούτε ήθικα, ότι ή Γερμανία θα
έφθανε να καταστήσει τήν Ευρώπη μέσα προώθησης τών
έθνικών της συμφερόντων καί μόνο. Οί δημιουργοί του Μεεειτίοίιι είχαν έθισθεί στήν πραγματικα ευρωπαϊκή πολιτική
κουλτούρα του Ααευειιετ, του θυμαμαι καί του Κ0111- δεν
μπορουσαν να προβλέφουν μια διεκδικητική επανεμφάνιση του γερμανικού έθνικισμσύ."Ομως αυτό συνέβη. Καί
έτσι ή λέσχη κατέληξε να κοστίζει. Να κοστίζει πολύ. Τα τερατώδη πού διαβάζουμε αποτελουν απλές υποσημειώσεις
αυτής τής πολιτικής πραγματικότητας. Καί ελπίζω όλοι να
αντιλαμβάνονται ότι ό λογαριασμός αυτός δεν θα είναι ό
τελευταίος - πολύ σύντομα, θα κληθουμε έκ νέου στό ταμείο. Είπαμε. Σέ αυτή τήν Ευρώπη, ή Νέα 'Υόρκη λέει (καί
θα`λέει) στήν Μοντάνα να πληρώσει. Πώς τό είχε πεί καποτε ό ότι Βέρα; <<Ἑλλόδα, κουράγιο! >>. Ναί, <<Ἑλλόδα, κουραγιο!»."Εμεινες Ευρώπη! ί;) Αυτή τήν Ευρώπη...