Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: "Μονομαχία" στις ΒρυξέλλεςRecognized text:
β η ν Α μ '
Ι . Ι.. 'τιν Η λ |Μ λι|λ`ΐ·
“λιτρα
' »ως Ότι( ικ·ιι Η". Ρ
ΜΑΝΝΐἴιμ Μ .¦ .Ρ
ιιιιΖι με τιιιι
τιΔικιι τκΔατιι
«8υιιιιτκ ιιτ
ιιτιιιττκιιιιιιτιιιι 
αααιιαε« ΜΒ
Ζ|·|ΤΗΣΤΕ ΤΟ €|_05Ε ΟΡ
ΜΕ ΤΟΝ
ΑΓΓΕΛ|ΟΦΟΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
νννννν.8ςθ|ἰοἰοΓο[email protected]Γ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ'θΕΣΣΑΛ0
ΠΕΜΠΤΗ 25 |ΟΥΝ|ΟΥ 2015 λ Ι ΕΥΡΩ
·ΟΟ000.Ο·'ΟΟ·ΟΟΟ··'ΟΟ·ΟΟΟ'ΟΟΟΟΟΟ·
ΔΡΑΜΑτικΕΣ Δ|ΑΒΟΥΛΕΥΣΕ|Σ Γ|Α ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ Μπι
Παρότασιι
για το Ε9 μεχρι
Ι 2ο 27' λ.
«Μ ανο μ οχι ο» “Α 
Ελληνα5, νεοε και...
στι5 Βρυξέλλεδ Μή.
Α|'|0 Η|Α ΚΛΩΣΤΗ κρέμεται Π διαπραγμότευσιι , «Φωτιές» άναψε στη , "ρόκεπωγω
στι5 Βρυξέλλε5, με τι5 δραματικε5 διαβουλεύ
σει5 να διακόπτονται και να επαναλαμβόνονται διαπΡ“ΥΜΤευση στο βαΡβαΡ"ηωΙ
σημερα, σε μια ύστατη προσπόθεια υπερβασιι5 Ε|.|Γ09Γ0||ρ το ΔΝΤ απαντησε στο ΔΝΤ
των διαφορών, ώστε να επιτευχθεί συμφωνια · _ ·
πριν από τι5 30 ιουνίου. ι:ι σελ. 3. Η με Α7 μετρα σοκ η κυβερνηση
Πόνοπλοι ληστε5
εισέβαλαν σε σπίτι
σε χωριό τιι5 πέσω
Π σελ.9
  .   Μέϊρ“ οικοδόμιισΠ5 Εμπιστοσύνιι5
μεταξυ Ελλα6α5 και Σκοπιων 
 ΠΕΛΛΑ-ΗΗΑθ|Α θ  ήθου$
· ΜΜΟ ΥΚ] νο κι] 0008' και ευτυχία5
ο' 9|"κ°"88Ι ιιΤόιρροε 66 ι:ι “σε ι:ι “Με
8" "ΜΒ 8 νουν
ρ Η Ι φ ρ ΜΗΝ" "ΑΜ
σε απόγνωση κόντρε5 μεταξύ δημου και ΑΠΟΚΟλϋψε|5
επαγγελματιεε περιφερεια5 για μοναδα απο τον Δρνεσεν στη
0ιδιακοπες ρεύματος που παρατηρούνταιΙ απορριμματων Π σελ. |2 0008000 000000ι000
σχεδόν καθημερινόΙ τις τελευταιεςδύο Π σελ. 20
εβδομαδες στην τριτη χερσόνησο της
Χαλκιδικής, έχουν φερει σε απόγνωση τους ΩΡΑ-ΡΜ" "ΑκεΔοΝ|^ ¦ ΗΡΑΚΛΗΣ
επαγγελματιες της περιοχης, ενώ οι τουρι- Τρεκ0υν να αιιεντακθουν ΣἘὁχ05 ΠΕ ΠΔΕ
στες δυσανασχετούν και διαμαρτύρονταιΙ
απειλώντας με αναχωρήσεις
Π σελ. ιο
ΟΠΟ·“ ΦΗΜΗ] τα 5.000 όιαρκεία5
προγραμματα ι:ι σελ. ισ Η σελ. 2ο