Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοειιο·@οτεποτ.ετ
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο
πτώση ι.77%
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΜΜΜ" ΚΔ' Ο|ΚΟΝ0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8874 - ΕΠ)! 3Ίο - Τ'ΜΗ Ί ενώ - ΠΕΜΠΤΗ 25 '0ΥΝ'0Υ 20Ί5
ΟΝΥ|ΚΤ|Ο ΘΡ|^ΕΡΤΜΕΤἈ ΤΗΝ ΑΝΤ|ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΗ/ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑ@ΕΝΤΕ
Πολλαπλά
μέτωπα
Τα μέτωπα τής Ευρώππς είναι
πολλά και όχι μου όπως όλοι
νομίεουν. 'Ενα από τα μεγάλα
αγκάθια. μετά θεθαίως το ελλονικό :ήτπμα είναι π Βρετανία.
Η Βρετανία δεν μπορεί να επιλέγει τις πλευρές τής ΕΕ που τής
αρέσουν και να απορρίπτει τις
υπόλοιπες με ένα σόατπμα "ΕΕ α
λα καρτ" γιατί αυτό θα υπονόμευε ολόκλπρπ τήν ΕΕ, δήλωσε
σήμερα στο ΕΒΕ ο γάλλος
υπουργός Οικονομίας Εμανουέλ
Μακρόν.
Ο πρωθυπουργός τας Βρετανίας Ντέιθιντ Κάμερον επιχειρεί
να επαναδιαπραγματευθεί τα
σχέσπ τής Βρετανίας με το ευρωπαϊκό μπλοκ των 28 ενόψει
του δπμοψπφίσματος που έχει
δεσμευτεί να πραγματοποιήσει
μέχρι το τέλος του 2017 με το
ερώτπμα τής παραμονής ή μπ
τής χώρας στήν ΕΕ.
"Θα πρέπει να είμαστε υπερδολική προσεκτικοί ώστε να μήν
προκαλέσουμε ένα είδος ΕΕ α
λα κάρτ". δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του που προΒλήθπκε
σήμερα από το ΕΒΕ.
"Το να δπμιουργήσουμε μεγα
λάτερες δυνατότπτες ευελιξίας ο
και απλότπτας για όλες τις κώρες μέλπ είναι καλό, αλλά το να
το πράξουμε μόνο για ένα μέλος
θα ισοδυναμουσε με αποσύνθεσπ (τής ΕΕ)", είπε ο ίδιος.
Ο λογικός
ΑΝΘΡΩΠ|ΣΤ|ΚΗ ΚΡ|ΣΗ
Από την Παρασκευή ιι 
εφαρμογή των μέτρων < 
Σελ. Δ "'Μ' η
προθεσμία υποβολής
φορολογικών
ΥΠΟ ΤΗΝ "ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕ.
ΠΑ ΤΑ ΔΑΝΙΗΛ ΝΔ. - ΠΑΣΟΚ
ΙρΑῇ<2,`Τ-'ς Α->·©τ
Τ' Χ δία
Ι Τ ¦ τ Ἡ
ῇ0Υϋ@Πρεσιον .
Π ”ιό" _  Η; Ι κ ο
ΜΝ( ΘΜἑΜΤθΜΜ Με · 
, Τ Ύ _ 4
- .-·Μ“-43 ΜΜΜ- έ
ο. .- 4ΜΜ.. .¦- - 7
Σεῇ 2'