Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΜΑκοΣ ΚΑ| ΑΜΠογΡΤ2Α·Α¦
' ατο «κάδρο» του Παπαδόπουλου «ΨΑΧΝΑ»
α ο| Μο ΜΙΚΤἑΣ εΜε|ΝΑΝ ΕΑΕ26εΗοιἶΑΠο ΤΗΠΑΗοΗο
_ ΚΑ| ο; ΗΗΑκΑΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠοκΤΗΣΗ Τοπ
ΕΤΟ|ΜΑΖΟΝΤΑ|
ΤΑ ΣΥΝ ΕΟΑΑ|Α
Με ΤυΗκ|5Η ΜΑΠΑ
Α|Π|.|ΝΕ5
Δ ΦΗΜΗ _
ΠοΑν ΡΗΜΑ
ποΔο ε
@ΜΕΣΟ
ΝΑ ΦΥΓΕ'
Η ΣΑΜ Η
' ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣ|ΣΕ| ΜΕΧΡ| 3Ο|δ η
ΜΑΗ' “
ΚΟΟΥΤΣ Ο Ν|ΚΟΛΑ|
ΖΕΛ|ΑΣΚΟΦ
η 'Γ · Σ
 ΕΠ· -“ “' Ετ
.Τα `“”ΤΑ]
Ο «Ενθουσ|σσμενο5 Που ερχομσ|
στον ΠΑΟΚ» δήλωσε ο Βουλγαρο5
Που σνΠκσθ|σΙσ τον ΠσννΠ κσλμσζίδΠ
στον Πάγκο Ιου ΠΑΟΚ
Π Ανανεωσσν ΠσνΙσκίδΠ5 - Γκσρσ5
Με!ΠοΒοΙ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Γ|Α ΕΟΡΑ ΑΜΕΠ|ΕΑ ΑΠΟ
ΚΟΥΛ|ΑΝΟ - ΒΡΑΖ|Λ|ΑΝΟ
 Λένε Ο
Κ· “Η `
' ΜΕΣ -ἱ ΤΑΛΕΝΤΑ ..
ΜἶΜΜ α ΤΑ ΕΤΠΑΝ χοΕΣ ο|κοΝοΜογ - κΑΑΑ|ΤΖ|ΔΗΣ
Μ ^"°7ῖ^ ΣΑΛ0Ν|^ ΚΑ| ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥΣ
ἔἩ'ἔἶ|ἶἑἶ" Η” "Λ ΜΩΝ|^ ΜοΑ|Σ ΑΗΦοΕ| Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝοΔο
' Ο διεθνή8 γκολκίΠερ τησ Μαλμε
συμφώνησε σε όλα με τον Αρνεσεν
' Ερχεται ο Σέρβο8 αν δεν δεχτεί
Πρόταση αΠό ΜΠουντεσλίγκα
ΑΓΚΑΛ|Α
ΜΕ ΖΑΡΑ
' «ΣΚΑΝΑΡΕ|» ΤΟΝ ΚΛΑΟΥΣ Η ΛΕΣ|'ΕΡ
·: Σελ ΗΜ
ο  * ή  Ρ ή έ ' Ενα βήμα Πρ|ν Πε υΠογρσφέ5
' ΠΑ ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝ|Α ΑρΠ5 κα' ΠαίκτΠ5 
 Μ @ΜΜΜ ; ί Σ
8 ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΚΟΥΠΑ
ΚΑ| "ΛΕΞ|Μ ΠΟ ΝΕΟ ΜΕΤΟΧ|ΚΟ ΚΕΦΑΛΑ|Ο»,
ΙΡ ` _ κ Ε|ΠΕ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΗ
ΡΜ “   ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΣ. ”η Τα Με, α οΑο κΑ| Π|ο ΚΟΝΤΑ Στο ευΗοευΡ
Βᾶ|ς" 2015 ΜΕΤΑΛΛ|Ο ΚΑ| ΤΡΕ|Σ |'|ΡΟΚΡ|ΣΕ|Σ ΣΕ ΤΕΑ|ΚΟ Γ|Α ΤΗΝ ΕΛΑΗΝ|ΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
1” ΕυΠορΕΑΝ @ΑΜΒ ΜΕ ΤΟ «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» Α|'|Ο ΔΗΜΗΤΡ|ΟΥ, ΣΟΦ|ΑΝ|ΔΗ, ΜΕΡΕΤΣΟΑ|Α ΚΑ| ΣΑΧΑ ,. ΜΒ
Ν ΤΕΝ|Σ ο· Σελ 39