Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
 Αρχίζουν οι Πρωμιτελικοί με το Ποανίδι Χιλής-Οῳωγωότκ
.χ ἡ ο ·
, - 3 ακοιποί» όσοι στην Βασική
>>· Πρόταση. οι 2 με νέες αποδόσεις
Β ΜΜΜ ΜΥ... "ΜΜΒΥΝ! Ι
2 «όσοι». 3 «Χ» (το 1 στο ημίχρονο)
κοι 1 «ΜΜΜ» με οτιοδόοεις οΠό 1.85 έως 3.45.
 Η οικοδέοΠοινο ποίζει με αν κάτοχο του τίιῆω .
> Η - Μα ειΜγιοιοΜποΜ.ωΜΜπΜοΜΜ · · · ~ > '
"ο ΜωκαΜΜΜΜΦΜΜΦΜαΝΜκῶ 5ΜςμεωΜωΜΜΜ1με“Μ ι
| ΜΜΜ "ΔΟ
α α σε Μπαμ· α
Ϊ , ν·
ΗΜεΡΗΣ·Α ΣΤΟΙΧΗΜΑπκΗ " Ρ | 
ὰ ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεΡΙΔΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 |0ΥΝ'ΟΥ 2015 · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2460 · ΜΗ 1.3Ο€ Ἡ'- |. °°ω“κγ"π .Νάσαι "'ὁ"ωώῇ :Ο 4
·0ΜΜΜΜο
ΜΜοΜΔΣ
·0ω2ΜΜ@Μ
·ΜιΜΜ
ΜΜΜ... Ἡ " )
·ΤιΜὡΜ ο
μιαΜΜ
ζ _   .. ιἔΒΧ|» Η" "ΜΜΜ
α' · ο  “ › :ο
Κ 7. στο Μαιο ΜΒΜ  - Θ / 
'ΗΜ Στο Περίμενε ο ΠΜ τι Παίζει με τονΌΜενε“.ω
Υ    Μ=Μ6ΜΠΜΜπΜΑΜΜωα«ΜμΜ
ιπ;Μ·“"
Η προσέγγισα ααα έγινε
Μό εαν Αιρόμπια,
7 π απανἙπαπ του παίκιπ
 '^ Καμια επαφή μέχρι
ααγμπς από τπν ΑΕΚ
  `- ' ξ)     
ΕΜ 24 ων έμπειρα στόπερ