Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Η..; ΜΝΗΜΗ
τον ΜΜιΜνιι
Μαιο σννννιινννιινιιινιι > Ι
_ Ϊ ΙΟ" "ΜΟΝΟΝ" ι ι _ έ 
Γραφειο κ. ΚΕΤΣΕΤΖΟΓΛ0Υ Σελ. τι
ΔΥΣΚΟΑΕΥΕ| ΩΣΤΟΣΟ Η ΠΕΡ|ΠΤΟΕΗ ΤΟΥ, ΑΦΟΥ
ΧΘΕΣ ΕΚΑΝΕ ΔΥΝΑΤΟ «ΜΠΑΣΙΜΟ» Η ΜΑΑΑΓΑ
|Μεννπιιειιιι·εινιν,ιιε Με" σε |νιιννιν ιινι ΜΜΜ, ειιιιιεε ψα©μλἐν"ημἑΞρῖ:Ξ;ῇ
ιιιν ιεπενιιιιν νεων νιΙιιν ΜιιειΙιιε ιειιειιενῇιιιι νων δεν γω τη θέση Μ Με.),
νιιεννννε νε τον ιιιινιιινει περνει ιι Σπινννννιι ιιιιι νε εξετάζει ιμετσεν όλων
ιιενιιΒει ιιι νεων" νιιιενειιιιιιι πωπω" Με ιν ΜΜΜ σοβαρο η Αεκ
Υιιέγραψε ο ΜΑΝ( κΔΡΤΕΡ Που δηλώνει ήδη τρελαμένοε:
«Πωσ με τινι· ΔΗ(
ιιιιι Με οι" στο ΜΚΑ»