Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website Website







Recognized text:
24-06-20 ί5
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
Αχιλλέα Α. κγΡογ
(1918-1950)
κγΡοΣ Α. κγΡοΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κ. κγΡοΥ
(1974-1997)
Ἡ Κοινωνική Ἀσφαλιση
_ Γράφει ὁΙἶ Κ. Στεφανάκης* ι·
|. Εστί καιρός τού σπείρειν -Εστί καιρός τού θερίζειν. Αύτή είναι ή κεντρική βάση παντός ύγιούς συστήματος. Ἡ κοινωνική άσφάλιση είναι ανταποδοτική. Δέν
ύπάρχει θερισμός χωρίς σπορά. Τό αύτονόητσ σ' εμας
στρέβλωσε ή κομματική κραιπαλη.
Πενήντα χρόνια μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο απονεμήθηκε <<σύνταξη» στούς αγωνιστές τής αντίστασης
(ί). Είναι σαφής ή έπιδίωξη αίσχρής έξαγορας ψήφων.
Ούτως ή αλλως: χωρίς είσπραξη οίασδήπστε είσφορας
τό σύστημα έπιβαρύνθηκε μέ ίσόβιες παροχές (ί). Βιώσαμε καί έδῶ τήν νοοτροπία τού <<Τσσβόλα δώσ' τα
όλα». Βουλιάξαμε τα σίκονσμικά τού κράτους (ί).
||. Ό κ. Μάνος Ματσαγγανης (Πίεσοεπιείεεςεπίε.όΙοςεροι.ςι) παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για τήν βαριά
ασφαλιστική μας παθογένεια. Επισημαίνει:
ί. Τό 82% τών δημοσίων υπαλλήλων βγαίνει στήν
σύνταξη σέ ηλικία χαμηλώτερη τῶν 55 ἐτῶν. Αύτό. σήμερα. μετά από πέντε χρόνια ύποτιθέμενης λιτότητας
καί περισυλλογής (ί).
 'Η μέση σύνταξη γήρατος τῶν κατω τών 55 έτών είναι
κατά 45% ύψηλότερη εκείνης τῶν ανω τῶν 70 έτών οι!).
 Δαπανούμε (καί) σήμερα ί25 εκατομμύρια ανα μήνα γιά συντάξεις σέ ήλικίες κάτω τῶν 55 ετών (ί!!).
'Ο κ. ΜατΟαγγάνης αύτοχαρακιηρίζεται μενσεβίκος. δηλαδή μετριοπαθής αριστερός. Κλείνει τήν είκόνα τού διάτρητου συστήματος μέ αναφορα στό καθεστώς τῶν έπικουρικῶν συντάξεων. Λογικά έπικσυρική σύνταξη σημαίνει πρόσθετες είσφορές πρός μεγαλύτερη τελικά συνταξιοδοτική
απολαβή. 'Εν τούτοις. έκ τής έρευνάς του ὁ κ.~Ματσαγγανης
καταλήγει ότι έν γένει οί έπικουρικές συντάξεις έπιδοτούνται. από τό κράτος. μέχρι καί κατά ποσοστό 40-5Ο% (ί).
Τέτοιες ανισσρροπίες έδωσαν λαβή στόν πρωθυπουργό κ. Καπί. ό όποίος δημοσίως δήλωσε πώς αδυνατεί να φορτώσει στόν ,ιταλό έργαζόμενσ τίς παθογένειες τού έλληνικού ασφαλιστικού συστήματος.
|||. Τό συμπέρασμα τού κ. Ματσαγγάνη αλλα καί κάθε
απρσκατάληπτσυ είναι πηγαίο. Οἱ ύποδείξεις τής <<Τρόίκα» (ήδη <<θεσμών») είναι προφανῶς ύπέρ τῶν πτωχών.
τῶν ανέργων καί τῶν νέων (κατά συντριπτικό ποσοστό
ανέργων). Ἡ <<Τρόϊκα». αρχήθεν έχει είσηγηθεί τό κοινωνικό-ασφαλιστικό να καταστεί ανταποδοτικό. Άν
αύτό συμβεί. θ' απελευθερωθούν πόροι. Θα μειωθούν
οἱ φόροι. Θα ύπάρξει αναπτυξη. Θ, άνακσπεί ή διεύρυνση τής ανεργίας. Τότε. δημιουργούνται προύποθέσεις
προσλήψεων. Κατά τελικό. λοιπόν. συμπέρασμα ή πολιτική τῶν Σύριζα-Ἀνέλ. έπιδιώκουσα τήν διαιώνιση τού
παθογόνου 8τετιιε Οσο. αντιστρατεύεται τα συ μφέροντα
κυρίως τών πτωχῶν. ανέργων καί νέων (ί).
Ιν. Τό έλληνικό δημόσιο χρέος δεν ύπήρξε προϊόν
ατυχήματος. Είναι αμιγώς προϊόν κομματικής σπατάλης.
'Αρα δέν θα έχει νόημα οἰοσδήποτε περιορισμός του.
Αύτό. δηλαδή. έαν δέν αντιμετωπισθσύν πρώτα οί αἰτίες
πού τό προκαλούν. "Οσο οί διαχειρίσεις μας θα είναι
έλλειμματικές. θα δημιουργείται πρόσθετο - νέο χρέος.
'Επομένως σωστά οἱ εταίροι μας έπιμένουν ότι προηγείται ὁ έξορθολογισμός. Μόνο δέ έαν αύτός έπιτευχθεί. τίθεται (καί) ζήτημα ελαφρυνσης τού χρέους.
Τό πρόβλημα είναι δικό μας. Δέν δέχονται να τό
έγκσλπωθούν οἱ εταίροι. χρηματοδοτώντας διαρκώς
έλλειμματικές διαχειρίσεις μας. Δέν θα τούς πείσουμε
παριστάνοντας τούς βομβιστές τής εύρωπα'ίκής ενότητας. Ἡ διαρκής έπίκληση κινδύνου έκ τής αποχώρησής
μας. μας έκθέτει. Οἱ απειλές αναδεικνύουν κίνδυνο σέ
βαρος μας. Είναι στοιχειώδες. Ούδείς. ποτέ. συμφιλιώνεται μέ βομβιστή του. Καί αν πρός στιγμήν αποχωρήσει. αναζητεί. παντα. εύκαιρία απαλλαγής όριστικής.
Σέ κάθε περίτπωση. οἱ <<Σύριζα - Ἀνέλ>> έχουν πλήξει
τό κύρος τής χώρας βαρύτατο. Αμφισβητούν ό.τι νομίμως συμφώνησε ή κυβέρνηση Σαμαρα. Παρέπεται
αύτόματος ό συνειρμός. Εκεί ακριβῶς έπικεντρώνεται
ή βλαβη τού κύρους μας. "Ολοι σκέπτονται πώς (καί)
.επόμενη ἑλληνική κυβέρνηση. κατά μίμηση. θ' αμφισβητήσει καί τίς δεσμεύσεις τῶν <<Σύριζα - Ἀνέλ». Ἡ
'Ελλάς κυριολεκτικά τίθεται στό στόχαστρο.
ν. 'Η εἰκόνα αύτή έδωσε λαβή στόν Αντικαγκελάριο
8. (ΜΜΜ να δηλώσει αναφορικα πρός ένδεχόμενο ΟτεΧίι ότι: <<Καλύτερα ένας αποχωρισμός μέ τρόμο. παρά
, ένας τρόμος χωρίς τέλος».
*Μ.ἔΙωίεΙαΜΙααἔτ
«Εὐρω
ή «Συριζα-φόρου;
Ποιός απαγορεύειτήν νέα“όμοβροντἰα ι 
Στήν 'Ελλάδα ύπαρχει μία μεγαλη παρεξήγησις. 'Η
πλειονότης τής κοινής γνώμης είναι πεπεισμένη ότι οί
αλλεπάλληλοι φόροι πού έπεβλήθησαν τήν τελευταία πενταετία ήταν προϊόν τῶν έπιταγῶν τής Τ ρόίκα. Καί κατ' έπέκτασιν. ότι ή νέα ὁμσβροντία φόρων τήν ὁποία φαίνεται ότι
θα συμφωνήσει ή σημερινή Κυβέρνησις μέ τούς δανειστές
ήταν καί αύτή προσπαιτούμενσ για να έαναρχίσει ή διακοπείσα χρη ματοδότη σις τής χώρας. Μέ αλλα λόγια. πιστεύουν οἱ πολίτες ότι αύτό πού μας έπιβαλλεται καί θα
κληθσύμε να πληρώσουμε είναι «εύρω-φόροι». δηλαδή τό
τίμημα γιὰ την παραμονή της χώρας μας στήν Εὐρωζώνιι"Ομως ή αλήθεια είναι τελείως διαφορετική.
Τό πρῶτο φορολογικό μπαράζ τής τελευταίας πενταετίας
θεσπίσθηκε στίς αρχές τού 2010. από τήν τότε Κυβέρνηση
Παπανδρέου. προτού έμπλακούν στήνἙλλαδα οἱ δανειστές.
Τό ΠΑΣΟΚ. πού είχε ανέλθει τότε στήν ἐξουσία μέ τό σύνθημα «λεφτα ΜΜΜ. έπέβαλε αμέσως αναδρομικούς φόρους καί είσφορές έπί τῶν έπιχειρη ματικών κερδών. τῶν
είσοδηματων καί τής ακινήτου περιουσίας. Καί ὁ λόγος πού
τό έπραξε ήταν ένας καί μοναδικός: Να μήν αγγίξει τήν
«ἰερή αγελάδα» τού δημοσίου. °Ενθυμούμεθα τόν τότε Πρωθυπουργό να δίδει συνέντευξη στό ΒΒΟ καί να έρωταται
από τόν παγκοσμίου φήμης σχολιάσω διερΙιειι 8ιιςίιετ. πῶς
θεωρεί οτι θα μειωθούν τα τεραστια δημοσιονομικά έλλείμματα χωρίς απολύσεις στό δημόσιο. Καί να απαντα στόν
έμβρόντητο συνομιλητή του ότι «ύπαρχουν αλλοι τρόποι».
Ποιοί ήταν αύτοί; Μα. προφανῶς. φόροι!
"Οταν ὁ τότε ύπουργός Οἱκονσμικῶν Γ. Παπακωνσταντίνου έφερε στήν Βουλή πρός ψήφιση τό πρῶτο φορολογικό
νομοσχέδιο τού ΠΑΣΟΚ. αρχικώς δέν περιείχετο σέ αύτό
αύξησις τού ανώτατου φορολογικού συντελεστού. ὁ ὁποῖος
ήταν ήδη αρκετα ύψηλός (40% σύν έκτακτη είσφορα)."Ομως
στήν Βουλή έγινε έπαναστασις από βουλευτές τού ΠΑΣΟΚ.
ανάλογη μέ αύτήν πού γίνεται σήμερα από βουλευτές τού
Σύριζα."Ηθελαν παση θυσία να αύξηθεί ὁ ανώτατος συντελεστής. ὁ ὁποῖος ση μειωτέον ίσχυε καί για τα μερίσματα
από κέρδη έπιχειρήσεων. αφού ή φορολόγησίς τους ένοποιήθηκε τότε μέ τήν κλίμακα τού φόρου είσοδήματος. μέ τό
σκεπτικό «να πληρώσουν οἱ πλούσιοι» καί «να μή χασει τό
ΠΑΣΟΚ τήν σοσιαλιστική του φυσιογνωμία». Κυρίως τό
δεύτερο τούς ένδιέφερε.°Ως γνήσιοι λαϊκιστές. ήθελαν να
έμφανίζονται ώς δήθεν προστάτες τῶν πτωχῶν.
"Ολοι αὐτοί οἱ παραλσγσι φόροι. τούς ὁποίους έπέβαλε
τότε ή Κυβέρνησις Παπανδρέου. εἶχαν ώς αποτέλεσμα να
κλονισθεί ή έμπιστοσύνη καί να διαλυθεί ή οἱκονομία. Ἡ
Τρόίκα ζητούσε να μειωθούν τα έλλείμματα κατα τα 2/3
από περικοπές στόν δημόσιο τομέα καί μόνον κατα τό 1/3
από φόρους."Ομως ή Κυβέρνησις τού ΠΑΣΟΚ. στό όνομα
τής δήθεν «κοινωνικής δικαιοσύνης». έκανε τό αντίθετο.
'Η μείωση τού δημοσιονομικού έλλείμματος έπιδιώχθηκε
κατα μόλις 1/3 μέ περικοπές δαπανών καί κατα 2/3 από
αύξηση τῶν φόρων."Ετσι. οἱ είσπρακτικοί στόχοι πού ἑτέθησαν τότε..ούδέποτε πραγματοποιήθησαν. Καί τό αποτέλεσμα πλέον ήταν να έπιβληθούν νέοι φόροι. αύτή τήν φορα όντως κατ' έπιταγήν τής Τρόίκα. για να είσπραχθούν τα
έσοδα πού εἶχε έγγραψει ή Κυβέρνησις στόν Προϋπολογισμό αλλα δέν μπορούσε να πραγματοποιήσει.
Θυμηθείτε τί είχε γίνει μέ τόν φόρο ακινήτων. Ἡ Κυβέρνησις τής Νέας Δημοκρατίας εἶχε αφήσει πίσω της ένα
λογικό τέλος ακινήτων. τό ΕΤΑΚ. τό ὁποῖο απέδιδε στό
κρατος έσοδα τής τάξεως τῶν 500 έκατομμυρίων έτησίως.
Άν ύπήρχε λογική στό ΠΑΣΟΚ. θα μπορούσαν να διπλασιασουν τό έν λόγω τέλος (από 1 τοῖς χιλίοις σέ 2 τοῖς χιλίοις έπί τής·αντικειμενικής αξίας). ώστε να διπλασιασθεί καί
τό αντίστοιχο έσοδο τού δημοσίου σέ 1 δίς έτησίως. Ἀντ'
αύτού. έπέβαλαν για τό 2009 αναδρομικῶς μία θηριώδη
έκτακτη είσφορα πού έφθανε μέχρι δεκαπλασιασμού τού
ΕΤΑΚ καί από τό 2010 τόν δημευτικό ΦΑΠ. πού έφθανε μέχρις 20πλαο·ιασμού τού ΕΤΑΚ. Ό φόρος ήταν τόσο περίπλοκος καί γραφειοκρατικός. ώστε έπί δύο έτη να μήν καταστεί δυνατή ή εΜραξις ούτε ἑνὸς εύρώ! 'Οπότε ή Τρόίκα
αναγκασε τήν Κυβέρνηση να έπιβαλει τό ΕΕΤΗΔΕ. πού θα
είσπραττετο μέσω τής ΔΕΗ. Άλλα ὁ ΦΑΠ δέν καταργήθηκε καί εἱσπραχθηκε τό 2013.. αναδρομικῶς για τρία έτη. μέ
έξωπραγματικές πλέον αντικειμενικές αξίες. αφού οἱ έμπορικές αξίες είχαν έν τῶ μεταξύ καταρρεύσει.
- Άραγε ποιός εύθύνετο για τήν φορολογική ὁμοβροντία; 'Η Τρόίκα ή ή Κυβέρνησις τού ΠΑΣΟΚ. πού
έπέμεινε. για λόγους κρατισμού. στήν μή περικοπή τῶν
δημοσίων δαπανών; Προφανώς τό ΠΑΣΟΚ. Ἡ Τρόίκα
εἶχε τόν δεύτερο λόγο.
Τό ἴδιο ακριβῶς έπαναλαμβανεται καί σήμερα. Οἱ «θεσμοί». πού ύποτίθεται ότι ύποκατέστησαν τήν Τρόίκα.
έξήτησαν έξ αρχής από τήν νέα Κυβέρνηση μία σειρα μεταρρυθμίσεων τίς ὁποίες αφησε ή μιτελείς ή Κυβέρνησις
Σαμαρα.°Ομως ὁ Σύριζα έθεσε αμέσως «κόκκινες γραμμές»."Οχι αλλαγές στό ασφαλιστικό. όχι αύξήσεις ή μεταταξεις στόν ΦΠΑ. όχι σέ ὁ.τιδήποτε θα μπορούσε να θίξει τούς μισθωτούς καί συνταξιούχους. Καί όλα αὐτά για
να μήν θιγούν κεκτημένα. για τα ὁποία έχουν δώσει
αγῶνες οί συνδικαλιστές. Τί απέμενε λοιπόν; Φόροι!"Ετσι.
ή Κυβέρνησις Τσίπρα πρότεινε στούς θεσμούς αύξήσεις
σέ όλες τίς φορολογίες: Εἰσοδήματος. κερδών. ακινήτου
περιουσίας (δεδομένου ότι διατηρείται ὁ ΒΝΦΙΑ μέ τίς
ώιες αντικειμενικές αξίες ένῶ οἱ τιμές τῶν ακινήτων πέφτουν) καί έν τέλει καί στόν ΦΠΑ. 'Επομένως ή νέα ὁμοβροντία φόρων πού φαίνεται ότι συμφωνείται στίς Βρυξέλλες δέν εἶναι «εύρώ-φόροι». αλλα «συριξο-φόροι».
«Κλειδί» τα χρέος
για τήν συμφωνία
__Ο`ΚΟΣΜΟΣ
τατού ΜίσυΜυθυνσιέ
ΠΜ κι ειπε ...κι «Με.
γκαν» καί θα ἀκολσυθήσε ἀνά
 λογη προκήρυξις για τό ύποβριίχιο «Φλόρτδω›. Ἡ αδήλωστς
ΠΕΡΙΕΡΓΑ ένδιαφέροντσ από Μια πού
Ο ·«Πέφτει» και' τό Μο
Μαι/ΜΜΜ
ρικανικοι7 Ναυτικού Συντόμως
γυναῖΜς θα περιληφθούν στα
πληρώματα καί τῶν ύποβρυχαν Τα ὁποῖα μεχρι σήμερα στελαώνοντω στα αμιγώς ανδρικά
Μηνιαίακι 'Ηδη αουτ προιστρυχθεΪ θέσεις στα δύο πληρώμα
ήδη ι)πηρετοι7ν κρίνεται έντυπωστακή. Άλλωστε στην Ιεραρχία τού αμερικανικού ΝαυπκοιΖ
γυναίκες έχουν φθάσει καί στόν
βαθμό τού ναυάρχου.
Π ΜρκΜί Με όπως
γησ·αν ένα κέξιστνσ τσιρό·το». τό
ὁπσῖσ χορηγεί τίς Μ δόσεις ίνσουλ/νης στούς διαβητικσύς Απομένουν οι' κλινικές δοκιμές. Μακάρι να πετύχουν .
Ενδοκυβερνητική αναταραχή προκάλεσε ή διαφαινόμενη συμφωνία μέ τούς θεσμούς καί όπως όλα δείχνουν
<<κλειδί» για τήν ύπερψήφιση
αύτής θα είναι τό χρέος. Οἱ
πρῶτες ένδείξεις για <<κόκκινες γραμμές» μέσα στήν Κυβέρνηση αύτήν τήν φορά
ήλθαν από τόν πρόεδρο τῶν
ΑΝΕΛ κ. Π. Καμμένσ. ό ὁποῖος
κατέστησε σαφές ότι αποτελείπρσύπόθεση <<όποιαδήποτε συμφωνία να συνδέεται μέ
τό θέμα τού χρέους». Τελικώς. ό κ. Καμμένος αφησε
ταύτην! τ' τ
νά έννοηθεί ότι θα τήν στηρίξει. αν καί έπέμεινε ότι <<παραμένουν οί κόκκινες γραμμές». Στό 'ίδιο πνεύμα. ό βουλευτής Εύβοίας τῶν ΑΝΕΛ κ.
Ν. Μου ραγάνης ζήτησε νομική δέσμευση για να ψηφίσει
τήν συμφωνία. Ανάλογες δηλώσεις έκαναν καί αλλα στελέχη τής συγκυβέρνήσεως.
Αξίζει παντως να ύπενθυμίσουμε ότι προχθές οἱ ΖανΚλωντ Γιούνκερ καί 'Άγγελα
Μέρκελ δήλωσαν ότι τό ζήτημα τσύ χρέους δέν είναι ένα
θέμα πού θα έξετασθεί αμεσα.
 Σημερινά θέματα ^
Βαρη 4 δισ. εύρώ
στα νοικοκυριά
Αντιμέτωπα μέ βάρη 4 δισ.
ευρω θα εύρεθούν τα νοικοκυριά τούς επόμενους 17
ήνες. λόγω έμμεσων καί
άμεσων φόρων.
Σελίς 2
Τριγμοί στόν ΣΥΡΜΑ
για τήν συμφωνία
Ακόμη καί μέ προσφυ ' στίς
κάλπες αν δέν ψηφισ εί η
συμφωνία απειλεί ὁ κυβερνητικός έκπρόσωπος. Άντιδράσεις βουλευτών.
Σελίς θ
|"Εκθεσις τού ΟΗΕ
κατά τού 'Ἀσσαντ
Οί κυβερνητικές δυνάμεις τής
Συριας πραγματοποιούσαν σχε
δόν καθημερινά ρίψεις μέ θερ
μ9βαρικω βόμβες στο Μαι.
κατι που συνιστά έγκλη απολέ
μου. σύμφωνα μέ τόν ΗΕ.
Σελίς έ
ί|ίί| ί' ί
Η ?Τί ί Πιό ?θίίἩ
Μέ τήν αγωνία αύτῶν τῶν ήμερῶν
σχεδόν δέν πήραμε είδηση ότι μέσα
στούς των πρώτους μήνα της ή κυβέρνηση τού Σύριζα μας έκανε όλους πλούσιους!"Οχι όλους ακριβῶς. αλλά όσους
έχουν ωτω καί τριάντα χιλιάδες μεικτό
έιήσισ είσόδημα! Τό ὁποίαν σημαίνει ότι
ένας σημερινός πλούσιος έχει καθαρά κάπου χίλια διακόσια εύρώ μηνιαίως. Σέ
αλλες έποχές μέ ένα τέτοιο είσόδημα κατέτασσαν τόν πολίτη μεταξύ κατώτερης
βαθμίδας τῶν μικρο-μεσαίων καί ύψηλότερης βαθμίδας τῶν σίκονομικῶς αδυνάτων. Καί φαντάσου ότι τότε δέν ύπήρχε
ούτε ΕΝΦίΑ. σύτε ΦόΡο€ αλληλεγγύης.
ούτε είχε πάθει κανείς έμφραγμα από λογαριωνό τῆς ΔΕΗ. 'Η σημερινή μας ἀριστερή -όπως τής αρέσει νά μας τό θυμίζει εἴκοσι ἑπτὰ Με ημερησιως- κυβέρνηση έκανε τό θαύμα της. Αφού δέν ὰει
τήν δυνατότητα να αύξήσει τούς μισθούς καί τίς συντάξεις, αναβάθμισε τούς
μικρο-μεσωσυς σέ πλουσίσυς!
Από τήν ἡμέραι πού μας πωπωσαν ότι ανήκουν στούς πλουσίους καί οί
ῦΕμείς οἱ πλούσιοι!
έχοντες έτήσιο μεικτό εἰσόδημα 30.000
εύρώ, παρατήρησα μιά αλλαγή στήν
ψυχολογία τῶν πολιτών. Είναι λογικό
βέβαια να νοιώθει κανείς «ανεβασμένος»
όταν περπατάει στόν δρόμο ώς πλούσιος, όταν ώς πλούσιος παίρνει τό λεωφορείο γιά να πάει στή δουλειά του.
όταν ώς πλούσιος μετράει πόσα κέρματα
αει στήν τσέπη του για νά δεῖ αν φτάνουν γιά έναν καφέ, όταν τέλος ώς πλούσιος αναζητάει στό σουπερμάρκετ τά
τρόφιμα πού λήγουν καί τά ὰοω σέ
προσφορά. 'Ἀλλον αέρα έχει ὁ πλούσιος
από τόν μικρομεσαίο. '
Μίλησα μέ μερικούς νεόπλοιπους καί
τούς ρώτησα τί σχέδια έχουν γιά τό
μέλλον τώρα πού ανσβαθμίστηκαν σίκο
νομικῶς. «Νά σού πώ», μού είπε. ὁ συνταξιούχος δάσκαλος πού έχει καί κάτι ρίζες έλιές στήν Αχαία καί μένει σέ δικό του
διαμέρισμα στό ίσόγειο. «πρίν γίνω
πλούσιος συνήθιζα κάθε καλοκαίρι να
πηγαίνω στην Αίγινα όπου μέ φιλοξενσύσε για ένα δε<απενθήμερο ένας κουμπάρος πού τού έχω βαφτίσει τό παιδί
καί έχει ἐκεῖ ένα μικρό σπίτι πού κληρονόμησε από τό θείο του. Τώρα πού έγινα πλούσιος όμως. λέω νά πάω καμμιά
κρουαζιέρα σέ έξω·πκά νησιά μέ έκανα τά
θηρία κρουαζιερόπλοια.»
Τοῦ εύχήθηκα καλό ταξίδι καί έθεσα
τό ἴδιο ὲρώτημα στήν μοδίστρα τήν κυρία Τασία πού έχει τήν έπιχείρηση Ψαλίδι. «Εγώ δέν έχω ακόμη αποφασίσει
εάν θά αγοράσω καμμία έπαυλη μέ πισίνα στό δρόμο τού Σουνίου ή στίς Κάννες
γιά νά πηγαίνω καί στό φεστιβάλ τού
κινηματογράφου έπειδή θέλω να δώ
τούς ήθοπσιούς από κοντά.»
Ποτέ άλλοτε δέν είχα δεῖ τόσο χαρούμενη τή θεία Αντιγόνη. «Τώρα πού
πλούτισα μέ ρωτάς αν κάνω σχέδια για
τή ζωή μου; Πάντα μού αρεσε ή πολυτέλεια. Θά αγοράσω, λοιπόν μιά ΡόλςΡόύς καί θα προσλάβω σωφέρ πού θα
περιμένει νυχθημερόν στήν είσοδο τής
πολυκατοικίας. Τέλος τα τηλεφωνήματα
στίς έταιρεῖες τών ταξί. πού μέ αφήνουν
κρεμασμένη για δέκα λεπτά Με ακουστικό μέχρι να μού απαντήσουν καί πού
μού ὁρίζουν αύτές πόση ώρα θά πρέπει
να περιμένω μέχρι νά μού στείλουν ένα
αύτοκίνητο. Άμα Μήσεις νά πάς κάπου
καί νά κάνεις έντύπωση, μή διστάσεις νά
μού ζητήσεις να σού στείλω τό αύτσκίνητσ καί τόν σωφέρ. Τί χρώμα λές νά
παραγγείλω τήν Ρόλς-Ρόυς;»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Αύριο
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.04' - Δύσις 8.52'
Σελήνη 9 ήμερῶν
Ἀπόδοσις τού γενεσίου τού Προδρόμου.
Φεβρωνίας όσιομ. Όρεντίσυ καί τῶν τόν αύτῶ μαρτύρων.
Βουλής πρόμαχοι
τού Χριστόφορου Χ Ματιάτου
Σ τίς αρχές τού ί984. ή Γαλλική Δημοκρατία. τρίτη τόν
αριθμό (ως γνωστόν. βρισκόμαστε ήδη στήν πέμπτη:
καί οἱ δημοκρατίες παρέρχονται. αλλαζουν. μετεξελίσσονται). είχε πάρει έναν κακό δρόμο πού θα όδηγσύσε σε κακό τέλος. Εξωτερικοί κίνδυνοι (ή ανοδος τού φασισμού
καί τού ναζισμού) τήν απειλούσαν. εσωτερικές κρίσεις
(πολιτικές. οίκσνομικές. κοινωνικές) τή συγκλόνιζαν. Σειρα πολιτικοοικονομικῶν σκανδάλων είχε προκαλέσει τήν
αγανάκτηση τής κοινής γνώμης. Τήν αγανάκτηση αύτή
καλλιεργούσαν. ύπέθαλπαν καί έκμεταλλεύονταν ακροδεξιές όργανώσεις έθνικιοτῶν. παλαιών πολεμιστῶν. αντιδραστικών. Τα αίσθήματά τους πρός τό πολίτευμα ήταν
αμφιβόλου νομιμοφροσύνης καί οί προθέσεις τους πρός
αύτό δέν ήταν καλές. Οί όχλοκρατικές έκδηλώσεις πολλαπλασιάζονταν σέ αριθμό. αύξαναν σέ ένταση. Ἡ κυβέρνηση ύποχρεώθηκε σέ παραίτηση μπροστά στήν πίεση
τού δρόμου καί τού πεζοδρομίου. παρ' όλο πού είχε τήν
έμπιστοσύνη τών νομοθετικών σωμάτων.
Τήν διαδέχθηκε μια αλλη. πού θέλησε να αναζητήσει άρι- “
στερα πολιτικά έρείσματα. Για να τα έξασφαλίσει. απέλυσε
τόν γενικό αστυνομικό διευθυντή τών Παρισίων. ανθρωπο
'με πυγμή. μέ κύρος στούς ανδρες του καί έξαιρετικα δημοφιλή σέ μεγάλο μέρος τής κοινής γνώμης. Τόν αντικατέστησε μέ αλλον ε<πσλιτικά όρθό» μέν. δίχως αλλα προσόντα δέ.
Οί ακροδεξιές όργανώσεις αποφασισαν να προχωρήσουν σέ
μαζικές διαδηλώσεις τή μέρα πού ή νέα κυβέρνηση επρόκειτο να έμφανίστεί στή Βουλή (δ Φεβρουαρίου ί984).
Μεγάλες μάζες διαδηλωτών. μερικοί τῶν ὁποίων δέν
ήσαν αοπλοι. κινήθηκαν από τήν πλατεία τής 'Ομονοίας
(Κονκόρντ) πού τήν ημέρα εκείνη διέψευσε τό όνομά της.
για νά διαβούν τόν Σηκουάνα καί να πολιορκήσσυν, μέ όχι
καλές διαθέσεις καί προθέσεις τό Μέγαρο Μπουρμπόν,
στέγη τής Γαλλικής Βουλής. Τα συνθήματα πού κραύγαζαν. έθεταν τούς βουλευτές μπροστα στήν έπιλογή μεταξύ τών φανοστατών καί τού ποταμού.
Ενώ ή Βουλή συνεδρίαζε. σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ
όργανων τής τάξης καί διαδηλωτών λάβαιναν χώρα καθώς οί
δεύτεροι προσπαθούσαν να φθάσουν στίς γέφυρες καί νά
περάσουν στήν αλλη όχθη. Εμφανίστηκαν κάποια ανησυχητικά συμπτώματα. Ἡ ήγεσία τού νέου διευθυντή τής αστυνομίας αποδείχθηκε ανεπαρκής. Οί αστυφύλακες. δυσαρεστημένοι από τήν αποπομπή τού παλαιού αρχηγού τους. ας
πούμε πώς έδειξαν λιγότερο ζήλο από τόν αναμενόμενο.
Στρατιωτικά τμήματα πού ήλθαν ώς ένίσχυση παρουσίασαν
προβλήματα. Τα αποτελούσαν παρισινσί στρατιώτες. απρόθυμοι να καταστείλουν διαδήλωση στήν όποία μετείχαν οἱ
πατέρες τους. Τό βαρος τής αντιμετωπίσεως τών όλοένα πιό
έπιθετικῶν καί έπικινδύνων διαδηλωτών έπεσε στίς δυνάμεις της χωροΦυλακής, κυρίως στή <<δημοκροτική πούρα».
έπίλεκτο τμήμα της. καί είδικότερα στό σύνταγμα ίππικού.
Αύτό. σπαθίζοντας μέ τά πλάγια τής' σπάθης κατά τό δυνατόν. μέ τήν κόψη κάποτε. τούς απώθησε επανειλημμένα.
Εκείνοι προσπαθούσαν να τραυματίσουν τα αλογα με μπαστούνια πού είχαν ξυράφια στίς άκρες.
'Η συνεδριαζσυσα Βουλή αρχισε να αντιλαμβάνεται ότι
τα πραγματα δέν πήγαιναν καλά. όταν ὁ ήχος τών πυροβολισμών έγινε πλησιέστερος καί πυκνότερος. τραυματισμόνοι δέ χωροφύλακες. φρουροί. αστυφύλακες. αρχισαν να
διακομίζονται στό έσωτερικό τού μεγάρσυ. χωρίς εύτυχώς
να προβληθούν αντιρρήσεις. Οί βουλευτές έδωσαν τήν
έμπιστοσύνη τους» στήν κυβέρνηση. αν; αύτό δέν έπέδρασε στήν αμεση προγματικότητσ. Τα πραγματα χειρστέρεψαν. Κακεντρεχείς ή συνετσί δημοσιογράφοι έβαλαν στήν
πόρτα τής αίθουσας Τύπου τού μεγάρου πινακίδα μέ τήν
έπιγραφή: <<Πρός τούς διαδηλωτές: Εδώ δεν ύπάρχσυν
βουλευτές.» °Ο πρόεδρος τής Βουλής λέγεται ότι είχε έξασφαλίσε'ι για τόν ἑαυτό του καπέλλο με τό προσόν να καλύπτει τό πρόσωπο καί ταπεινό πανωφόρι για παραλλαγή.
Μέλη τού σώματος είχαν ήδη αρχίσει να διαρρέουν καί να
απομακρύνονται διακριτικά μέσα στή νύκτα. Κάποιοι επ
αὐτούς είχαν μια δυσάρεστη συνάντηση μέ αστυνομικούς
πού είπώθηκε πώς δέν τούς ανάγνώρισαν. 'Ετοιμόλογος
αρχηγός πολιτικού κόμματος. συλληφθείς από διαδηλωτές.
τούς δήλωσε πώς θα προτιμούσε να τόν πνίξουν στόν ποταμό τής έκλογικής του περιφέρειας καί όχι στόν Σηκουάνα. Ἀπελευθερώθηκε. όμως. από τή χωροφύλακή.
Τό αδειο πλέον μέγαρο. τό κέλυφος αύτό τής έξουσίας.
έξακολούθησαν να τό ύπερασπίζονται μέ τήν 'ίδια προσήλωση καί νομιμοφροσύνη ανδρες καί αλογα τῶν δυνάμεων
τής τάξης. Γύρω στα μεσάνυκτα. ύπή ρξε μια φαση έσχατου
κινδύνου. Οἱ διαδηλωτές ήσαν στα πρόθυρα τής νίκης.
"Ομως, άντισυνταγματαρχης τής χωροφύλακής πήρε τήν
πρωτοβουλία να παραμερίσει τόν απραγο γενικό διευθυντή
τής αστυνομίας καί να όδηγήσει τίς δυνάμεις ασφαλείας σέ
μια γενική αντεπίθεση μέ έπικεφαλής τό ἱππικό τής δημοκρατικής φρουρός. πσύ σάρωσε τούς διαδηλωτές. έσωσε
τήν κατάσταση καί ένδεχομένως τό πολίτευμα. Ἡ κυβέρνηση παραιτήθηκε. Διορίστηκε αλλη. (Τά κενά πληρούνται.
αλλά καί πληρώνονται.) Σήμερα. ή Δημοκρατική Φρουρά
τῶν Παρισίων έξακολουθεί. μέ τίς παραδοσιακές στολές
της. να ασκεί τα καθή κοντα της. εξασφαλίζοντας ασφάλεια
καί έπιση μότητα στίς κορυφές τού κράτους."Οσοι παρακολουθούν τόν κ. Τσίπρα να ανεβοκατεβαίνει τίς σκάλες τού
Μεγάρου τών 'Ηλυσίων. θα έχουν προσέξει τούς φρουρούς
πού απονέμσυν τιμές μέ τήν σπάθη."|σως όμως δέ γνωρίζουν ότι οί πρόεδροι τών νομοθετικών σωμάτων. πηγαίνοντας νά προεδρεύσουν έπιση μως. προπέμπονται μέ τυμπανισμούς τών τυμπανιστών τής φρουράς (να μια ίδέαί).
Πρόσφατα συμβάντα. όσον αφορα συγκεκριμένους χώρους στα κτήριο πού στεγάζει τή νομοθετική μας ἐξουσία.
διατάραξαν τίς σχέσεις τῶν ἐκεῖ φρουρουμένων καί φρουρούντων. Κακώς. Επιβάλλεται ή αρμονία μεταξύ τους. Κανείς δέν ξέρει ποιός μπορεί να χρειαστεί ποιόν. Βεβαίως.
όμως. δέν ένδείκνυται ή επιστροφή στόν άκρατο φιλελευθερισμό πού περιγράφει ό Σουρής: .
<<'Ο"Ελλην δύο δίκαια ασκεί πανελευθέρως.
συνέρχεσθαί τε καί ούρείν είς όποιο θέλει μέρος.»