Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
και· Κανονική
230140 2015.
ΧΡ” ηΝ8ῖ!1γρυφη
"κ" · του Πυυλ'
ωκω.ηαντσε.ητ
ἩΔ Ι . -ὶ έ   ΔΕ" ση
κ1Ν“8ἑΠὲ“ Ι “ . ΜΜΜ
η" . τ
ΖΑΜΠ- υυ ΑυυυοΕυ
”Μεσα" και σ Ζσνατας . .
Ι Πασταση ικανη να
για την επιθεση  .ν ~ . Δ ,|| κρατῆσειτσν Σλσῦκα
4 7 . στον Πειραια
καταθετει σημερα
σ Ολυμπιακός και
τελειώνει τα θεμα
|' ΜΝ |' Κ ΚΜ
Ε Μ "Η Η" Ε υ λ
Ο Ντανστσν
ανακοίνωσε στην ΚΑΕ
ότι καει Εφες και σ
θρῦλσς κινειται αλλού
για τον Βασικὁ τον
σέντερ
ΗΕΞοἑΜοΣ" “
Κ“ΑΙἔ9ἶΝΕΤΟ! |
β Στα%ὁὶἶ
 · ¦ ΜΜΜ·
υ ά χ  8018 ΡΜ, '
' - »η :μ Ω
η ν 6
Χ - Ἐκ Δ '
τον 8080 - ΒΔ η Και επισημα ο Ολυμπιακός στην
χ η ' υ η) · Ω Α1 Γών · Η έκτακτη ΓΣ.
Ἡ ' η δ' “ υ του Ερασιτέχνη αποφασισα· Χθες
ή _ 4. ν τη - _ Σ ' ΙΙ ο ομόφωνα τη ΜὡΜ
με το Ελληνικό ο ΦαΒορἱ
μα εδρα το Κερατσινι
»τ αυτια 
 υυυυυ·
"Ουτε εγώ. ουτεουυλλυγος ἔ Μ! χ Κυ!στουυὁυυπυυφΜτυυυυμιυζύυεΓεωυγυΙο|
έχουμε ΠΡόΒλΠΝΠ ΝΕΠ Ί ' ' Ρ η “ ΜυωΝ μυμυ¦ηΡς ·ΠυυβυΒμ·υηΠ““ Τ ° 'Η 
ὁ|κυστικό·Εχω ΜΜΜ 7  τ ; ' # υε|'υυηυυυ£6ρυ·Βυε)ηςΕΜελευΜη ρ .
δώσω συνέντευξη με ' η η η' η '“ ," ΜΜΜυεΒυενΙζυ·Πυυυυυἰυ '
Τυυου ΜΒΜ) κυυω”.ἔ Η! ν ΙυυΣ.κυκκυληηυυυεὁυίυυητυυ|.Σ.
ΞΕκυυΑΡυι 0 "ΜΗΝΟΣ “ΙΜ% ΕΜΕ|Σ ΣΤΟ 0"ΑΜΡ|0Ν$ ΜΜΜ. :το ΚΕΝΟ οι ΦΑΚΕΜ| ΤΟΥ ΠΜ"