Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
 τη Μη:  ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
λ' ΦΥΛΛΟΥ 8872 - ετα: 3Ίο · ΠΜ" Ί ευρώ - ΤΡ|ΤΗ 23 |°ΥΝ|0Υ 2θΊ5
:ΩΚΕ4Με Θ
__-ῖ·| κ::ῖ#
 ελΜΗΤ© ε
Με· 3
;;ιι *·ῦἱ¦9ί!ΞΙ'Ρ
τι ._¦“_μω“Μι“Μω·
`·'·ιίιἔἴ"ΞἶΞὶ'
“φωτό
κοινοβούλιο με από
Μ ταρω
Σελ. 8
Ι Ι Ι
..αισιοδοξίας  η   
Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας δανειστών αναμένουν στην ηλει- _ Ι Ι Ι
οψηφία τους οι διαηραγματευ- Ε  | | |
συμμετείχαν σε δημοσκόπηση ω ω
του Βειιιετε.
Οι 12 αηό τους 18 Μια” Σεῆ 2
εκτίμησαν ότι θα υπάρξει συμτρεις αηό αυτούς να αναφέρουν
ότι είναι "ηολύ ηιθανό", ενώ κανείς δεν είηε ότι είναι "αρκετό
αηίθανο".
Ελλάδα κινείται και είναι σε σε
ση, ηροιίθεται, να θρει μια λύση
για να αηοφόγει το οποία", είηε
ένας διαηραγματευτιίς.
τραηεεικοό κλόδου και των συναφών ντιηρεσιών το ελληνικό
χρηματιστήριο ηραγματοηοίησε
χθες εντυηωσιακη εηιστροφιί
οι εηενδυτές "ηροεξοφλούν" θεΜε κατόληξη στις διαηραγματεόσεις μεταξύ της Ελλαδας και
των θεσμών, ενώ αντίστοιχο είομολόγων.
Για άλλη μια φορό λοιηόν,
αποδεικνύεται ότι ακόμα και
στο "όρωμα" των καλών ειδησε
Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Ο Ο
τες στις αγορές χρήματος, ηου
φωνία αυτή την εΒδομόδα, με
"Η νέα ηρόταση δείχνει ότι η
Ετσι με αιχμή τις μετοχές του
σε υψηλότερα εηίιιεδα, καθώς
ναι το κλίμα και στην αγορά
ων η ψυχολογία κτυηόει ταθόνι.
Ο λογικός