Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
 ΣανπΕΡ ΑπαιταΣΕ·:
. ο σπμεία ποα δίνουν από Ι,85 έως 3,35. *Β
Βροζ1λἰο-Βενεςοοέλο,Κολομβίο-0£ρου το 2 τιοιχνιδιο της τελευτοιος αγωνιστικος. 5 ειδικό στοιχήματα με αποδόσεις από 4.00 έως 8,00.
ο προιόοεις¦ που  πληρώνουν. με οπμείο¦ ημιχρονο-τελικο κοι γκολ. 6 επωογες με συνοῆο τερμοτων Που τιῆοοωνουν οπο 1.70 εως 2,10.
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΣΤΟΙΧΗΜΑΤ|κΗ
& ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
κγΡιΑκΗ 21 'ΟΥΝ|ΟΥ 2015 · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2458 · Τ'ΜΗ 130€
· Η μίο ιιμότοοιι οφομούοε συμβολοιο...  '
800.000 ευρώ. γιού τον ορνιι0ιικε 
· Τι επικολἑοτοκε γιο το μέλλον
του στον Πονο0ονοϊκό, ολλό
κοι γιο τον Μαρούσι
ο  ·Ανέκδοτοιιιοιορίο με γ  ο /
τον... Λέοκοτ β _
Μι Επίθεση διεθνή ιιοδοοφοιριοιή σε Μμοοιογροφο! 00000 Ποιοι κοροδοκοιιν γιο τον οιιοκιιιοή του
"---  ΜΜ|'Κ0ΥΝ'|Ε Ποίρνει... κεφολιο στον Εθνική · Ποιον κάνει φωτ Σελ 3.20
0ι σκέψεις του Μορινόκπ
γιο τον ολική οντεπίΒεοο!
Τρέλο των οιιο6ὡν γιο τον
Βουλγορο, του κοι τον... Ρονολνιίνιο γ ο
 5 Τι«ιιοίζει»με τονΆλεξ  “ ·
οι: οῆιιιιιιιιιιιο ιιιιι ΗΜ γιτι τον στο"