Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το εκκρεμές της Μεγάλης Δευτέρας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"κι” . Ξ
ο Α5τΕκ_ιχ ΚΔ' Η ΜιΜΑ Ξ
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ |
ιΑΞιΔιΩιικοι οΔι-ι το·
Μ ΙΜ,
/!'Ζ//4Μ ΟΖ Ν
ΤΗΣ ΚΥΡ|ΑΚΗΣ 2]/ΠΞ/]Ξ
 έ ΣΥΜΦΩΝ|Αή ΠΕΡ|ΠΕΤΕ|Α
ιιιιΕιιιει1ιιιιιογιιΛιιιιΛ , . ο Ι
ΜΜΜ' 
'Με Ι κ Το εκκρεμέ5
Με Μεγάλης Δευτέρα5
. . ΜΗ ΟυνΟδοέ _ ' ι Αθήνα και Βρυξέλλε8
; ~ - ι Με ήρθε . “ ο· - κοσιολογούν τα μέτρα,
:οι μια: Με Πολου( _ “ Β . τη συμμετοχή του ΔΝΤ
ΜΟΜ “Η ' ο Σ Π ¦ και τη διαρκεια
~ του Προγραμμαιο8
Ν ΜΠΩτελεοιγραφων και
φραοϊικὡν εΠιθέσεων, κυβέρνηση και δανειστέ8 δίνουν
ραντεβού αύριο οιι8 Βρυξέλλε8
με τον χρόνο να μετρα Πλέον
αντίοϊροφα. » 4-8, ιε-ιε
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΑΔ|ΑΝΟΗΤΗ Η ΜΗ ΣΥΜΦΠΝ|Α
ρε 'Μι ΜΜΜ ΜΗΝ ΜΝΉΜΗ 'ΜΗΝΗΜΑ ΜΝΗΜΗ! ι|ἰΝΙι'|Ι!ι|ἐἑ . ΜΗΝ! ιιιιιιιιιιιιιΗιιιιιΝΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜΝΜιι|ιιιι|Ι=ΜιιιΜΗΝΗιιΜΜΜιιιιιιιιιιιΣΜι·ιιιιιιιιΜη'ΗιιιΜΝ"ιιιΜΜΜ||ι=ιιιιιιιιιΝιιιΗιιι·ι“=ιιιιιιι2ιιΜι'¦ιιι·|ιΜιΜΜιΗΝιΝιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιΜι
κ δ Η . :_ : ' -· έ θ “ . _ -.
' υ _ μ Μ' ' ο ΓΙΑΛΟΣ ΕΜΠΕ|ΡοΓΝΩΜοΝΑΣ Σ
 ΡΜ" ΜΑΜ
ΜΑΝ ιιιιιιιιι·
›; .ι “πιο ωω8 ντοκουμέντα
¦ 3. ωΠ1ΠΤΠ9ΔδΟ|ΠΠΚΠ5 32·33
_ 9 “#08 ·
· , Ο διόοιιμ05 Βρετονόε δημοσιογρόφοε -τιου γνωρΖειτην
«Αρσβικ" ελληνική κρίση- μιλύει στο "Εθνοε". · ο » ι·-ι7
' άνοιξη» ............................................................ .. ρ Ξ ____________ η
στη Μύκονο μο.ΣΑΝιο: ποΙεοΝοΣ· | ·
 Γν“Μέι<<ι<=““έλε8» Η Εθνική Ξ»“·“ 
του Λονδίνου και του έ Ι ν
Παρισιού κανουν πε· μΠ0ρε| να
μπούΤο οιο Νοοίτων Ξ ο
Ανέμων. »84·8¦ ΠνοσΤΠθεί