Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Ευρώ θα μείνει
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι ΜΜΜ
~   Ν  .
ΜΠΕ ΤΜ. ΑΠΕ9πωΕ
Χ ΜΜδ - η    γ 
ει· Τ 'Π Ο· ι και ΤΑιΝιΕΣ ΣΤΑ κΑΝΑΑιΑ
ονΕ5 σιτε] “ΜΠΕ
ΑΠ Με Μαι ιι ΜΜΜ Π+_
- _ '
Κυριακὴ 2Τ 'ουνἱοΗ 7^" ”` ῦ -- ν Με Κασπώ· Α . Μ. 539
€4,25 | μ μ φ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Υ Τ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΟΑΡΡΑΑΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΚΑΑΠΗΣ
Μέ · · 'Ἡ ΕΑΝ οι ΔΑΝΕιΣΤΕΣ
· · ΔΩΣΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Τ Η π κΑι ΠΑ Το χΡΕοΣ
Ε .ε ι _Τ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
(Ο' '°ῖ"°ὶε8 Περὶ  Μ 
Κίνα8 και Ρωσὶα8
ειναι ααιειεε»
ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΩΣΤΟΣ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ
- Να μου Πουν τώρα τι θα κανουμε
με τὸσ0υ8 λαθρομεταναστε8 στα νασια
- ΥΠαρΧ81 σΧὲδιο Προστασὶα8 για ΑΤΜ,
ιραΠεΖε8, δΠμὸσιεε υΠΙ1ρεσὶε8 ο ΣΕΑ. 26-28
και Πρεσβεἱε8 σε ΠερἱΠιωσΠ ανωμαλἱα8
Ο ΤΜΑ °“^·°“°
ιι ΒανΤα,
οΑνδρὲα8 και
Τα  $ σελίδα" Ο ' Στο τρΟΠὲΖιτωνΒρυἔελλὡννὲα μέτρα 7,5 δισ. κ' ΑΝ Γ|ΝΕι Η «ΣΤΡΑΒΗ» ; · Σελ η"
ευρώ σταδιεΤὶα 2015-2016, αυξὴσει8 εισφορών Ἡ ο^ ΣγΜ ΒΕ' Ἡ ΣΗ Μ ΜΝ Ε'
Η «κὸιαανιι» υΠὲρΕΟΠΥΥσεκύριε8καιεΠικουρικὲ8συνταξει8, ΑΝ «ΚΑΕ|ΣΟΥΝ» χΡΕοκοΠιΑ ΣΤΗΝ
Αναστοσἱο όλοιοιστροΠωΠΚοἱσΜ“εΠω058 .πλω οι ΤΡΑΠΕΖΕΣ κΑοΗΜΕΡιΝοΤΠΤΑ
και οι τΙΤλεσταρ ΣΥΡΙΖΑ
ΔΥΟ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ Τ|·| ΜΥΤ|·| ΤΟΥ ΜΑΞ|ΜΟΥ
κγκ^0φορε| Ε ΛΕΥθΕΡοΣ ΛΝΛΜ ΕΣ Α Μ ΛΣ Περὶεργε8 ρυθμισει8 Προωθοὑν ΒαρουφακΠ8 και Δρὶτσα8 - Οσμὴ εξυΠΠρὲΤΠσΠ8 ὑΠοΠτων συμφερὸντων για «φρουΤακια» και ΟΛΠ
_ _ ΣΕΑ. και
“ἱιἱ·ιὶι.!ιι!ἑΤ]ΝΜ'
ψ; Τρ. ·¦ ι. Τ· ι: -. =^·-.·Μ ι κι ·
ΤΕ ΥΕΑ ΠΡΠΠΡιιΜΝΤΕ ΤΕ Α3 ΑΝΕΒΑ
ΘΑ ΠΕΠΗ