Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί γ Δ γ. ι ι
ο 2 “
Η _ 1..Β-.ω- σε
Εκὁοταε: ΚωνοτονσνοεΜατοαε 2ι ιουνίου 201 5 · Αρ.Φυῆῆου9ι 5 ·  Ι  7 ιδιοκτησια:`ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤιΚΗ ΑΕΒΕΤ
ΚΛΕ|ΔΩΣΤΕΤΗΝ ιιι>οοι>ιι
Με θα κερδίσετε μεχρι και ι 2 χρονια
Οι εξυιινε5 χριισει5 των τιῆασματικὡν ετων ·- Τι ισχυει για τον εξαγορα στον ιδιωτικα και στο δημοσιο τομέα
Σεῆ. ι4-ι 5
 “ _“ε^   “__ . Ν.Δ.
ι ΒρΑΒειο   _ .- · ,
ι Στο Πρὁσω"0 “ Οι τιρωτοΒουῆιε5
ι του Κώστα Ματσιι Σαμαρα γω ,
γ "μῇθ"κε εθνικη συνεννοασα
 | γ ' Οι συναντοοεθῇιινικοετουρισμοε οε¦5μεΚορο_|
 ι Ἡ ΒρἔΒε¦οΚ μονῆιι και Σημιτη
θα Με ιΘθ
Ηοεριτ8'ιτγ Σεπ-9
3: Οθνθ'ΟρΘΓ _
8Μ;3με ιιιΛονκ ττιι«σικ»
και τι οεὁ ο ι
Γ· του ιἔχυρἔτε- “Ο κ· Τσ'Προ5
Ξ Οουξεγοὁο- ιιροτασσει το
Ν χειοκου ομι- τ ·
Ρ Ηου στην Εῆ- κομματικο συμφερον
Ξ β(ἔ5ρὲιἔΠ5ι5 εναντι του εθνικου»
ι τα ΜΜΜ
ι - Με)  ω ι θέ οικοΝοΜογ,
Ξ ΜΝΗΜΗ' Ξ'χΜΑ :<:=εΜτοιιι   ΒουῇεΜ5ΝΔΚοτονηε“ισιημσνικῇ Ητεῆευταια ευκαιρια “ '
ἶ ερευνα συνοντθ Τεῆευταια ευκαιρια για ταν παραμονή ατε χωρα8 μα8 στον Ευρὡιια ειναι τι έκτακτα | Μ ι ι
4 ῇ κ Σανσόο8 Κορυφαε αυριο το θρα6υ στα Βρυεέῆῆε8. θα έχει ιιροαγαθει τι συνεδριατην "ο ΜΚ" σα του Ευι·οει·ουρ. που θα έχει διαμορφώσει τον τεῆικα συμφωνια αναμεσα στην ,
Προγμοτ| κὁτ"το ΜΜΜ και στουε εταιρουε και θανειστέ5 μασ. Η τιῆειονοτατα των Εῆῆανων ειιι6ιω- “Δ εν Πιστευω
κει να υπαρξει μια συμφωνια. έστω επώδυνα. Παρα μια νέα -και τιροφανὡ8 οριστι- Β ε
«κοθοοιωο¦5 κα- συγκρουἘα με τουσ υαοῆοιιιουε ι 8τα5 ΕυρωΖὡνα5 αουθα ανοιξειτο6ρὁμο για σε κο εβνΠΟε'5
ε _ το αιιευκταιο ιεχιτ Η αποφαση ειναι πιο κυθέρνασα5 και του κ. Αῆέεα Τσιιι α. Μια ι ι
ἙἈΒἱἑΟἔἔἰΠδἔ αροτρασα Που θα καθαρισει το μέῆῆον ατε ΜΜΜ για φαω 6εκαετιε8“. ρ εν' κη5 εν0Ππο5»
στο ΒυΖαντιο ι8οε Μ·4  . _: ` ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- Βου Οιων05)», Ξ . _# 7 ΤΣ'ΟΔΡΑΣ,
“ το νεο Μαιο τιιε θγ ρ^ Β ζ - ”η εκαροσωαοε
ΞΒΞ,Ἡῇἑέἑ$ Το Πιο κρισιμο καῆοκαιρι του “εεαστερου» “  [ἔἩωω
μ Μ Ι 8 Το Πρωτα; Πονοθανοι'κου μετα τον ΜΜΟ του τιτῆου Σ Ί ΙΟ
ο  · Το Προφιῆ του Μορκο ΣιῆΒο μου ονοῆομΒονει τον ΟῆυμΠιοκο Η