Πρωτοσέλιδο Αυγή: Ο λαός στο πλευρό της κυβέρνησης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
21/6 _
Η ΑΥΓΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12323 ο ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 · ΤΙΜΗ: 3 €
 Ξ” Μπα: Η κυβερνηση Έ η
Η γενοκτονια των Δρυενιων ΕΝ Ο' 'ΠΙΣ , ο' ι"Μγρ°φΒ
και οι μεταγενεστερε5 Με Με ΣΥ ΝΑΟΥ κο' Π °Υ""9ῇπε"°"“· η _ εῆῆ"ν'κ6
Πω5ενοεανΘρωΠ05 ΜΜ= “συνκεντρωνετσι·· ων· γ τι
Μονο 
ο ήαοε στο ηήευρο
τηε κυβερνησηε
ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡ|ΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
μετατρέπεται σε κεφαήο·Ο .Με 
Η ΜΡ ένα· ενα
Μο Μ»
ΔιΑΔΗ@ τον ΑΛΕΞ" ιτιηι>Α ΕΠ|ΒΡΑΒΕΥΣΗ τη: ΑιΑηΡΑιιιΑτεντικιιτ
Με τΑκτικιιτ χΑηΑιιτ ΑιΑοοΡΑ ΑιτιΑτν τνι>ιιΑ 47,5%
ΤΗ): ΑΦΜ” κΑι ΝΑ. ιο,5%, ΑΛΛΑ κΑι πιηι>Α - ΣΑΜΑΡΑ
ΣΤΗΝ ι°θίίΝή! ΑντΑκοιιεκιι ΑντΑΡετκειΑ ιιΑ εε. κΑι ενοσ
θεήουμε να Μ
ΜΜΜ" ΚΠΠΜΒ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στον ΣΥΡΙΖΑ, τον πρωθυπουργό και στη δυναμική διαπραγμακω .Μ β 53 τευτική στήση της κυΒερνησης καταγραφεί η δημοσκοπηση της ΡυδΙίτ Ιωαε που
δημοσιεύουμε στο σημερινό συλλο της «Αυγής» και διενεργήθηκε στην πιο
δυσκολη ρήση της διαπραγματευσης (ΙΙ - 17 Ιουνίου).
Η κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα γίνεται ακομα τησ σαφής στην εκτίμηση
Ε"ὁμεν" μήφουκαι στη δημοοιλία/ καταλληλότητα, οπουτοκυθερνὡν κόμμα και οσπμερινος
πρωθυπουργός καταγρήοουν καωδη -υπερδιπλήσια- διαρορή απήτη ΝΔ., με 47.5%
πόση... εναντι 19,5%. και τον κ. Αντ. Σαμαρή, με δ2% εναντι 20%.
το α χ" ί" ο· εξελίξεις των τελευταίων μηνών και η στήση των ΜΜΜ στη διαπραγμάτευση
ρ αφήνουν επίσης εντσνοτο σημήδιτουςστπνκοινήγνωμη. καθωςη ΕυρωπσίκήἙνωση.
Με Βεν|Ζἑῇο" το κοινο νομισμα, αλλή και οι προθεθλημενοι Ευρωπαίοι πολιτικοί και αξιωΟ Γ Μπουτάρης Μρωωἀω ματουκοι αντιμετωπίζονται με αυξανόμενη αρνητική διαθεση.
την προταση του δήμου για ' 18' 19· 2ο
προσωρινή παρακαμψή του
σταθμού Βενιζέλου και
λειτουργία του ως ανοικτού
μουσείου · 49 , ,
Τα ρισκα πιο «οικονομικηε
διακυβέρνηση» 
ι Ολι α χικὁ πολτό ΠρωτοΜθμια ΜΑΜ τον ἑΥηο αίρεση
Τ ὁ , ι Υ ρ ς ς φροντίδα για οήουε ΜΒΜ Η· Ωω
0 "φ μ"°ρε| ἴ Τον ΝΙΚΟΥ ΑΦΜ· ωυε ΜΜΜ "έσω" "8 η" Ε"
σο· : . , ' 
να ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ των μετριοΠαθών δεν Η «ΑΜ» της κυριακης Ι σ Ρ°χ°|, μ
 υπαρχουν μετριοπαθείς. Σκοὐζουν για ἶβία παρουσιαζει σήμερα το Το παιδιά πρώτη σ"Μ°"
Πρόταση των κατοίκων σε ι ως Αριστἶρ“ς» Κω «Ε:ἔροΜθεΜΞ μια!” τελικό σχέδιο β Προτεραιότητα μας, λέει Ψ" ων °Υ°Μ
συνεργασία με τον καθηγητή ! ΣΒ;ἔἑἶΞἔΞΞ1ΞΞἐ;:Ι“ἔἔἔσ τής κυβέρνησης " ή δήμαρχος του Ροαεπιοε °μ°ῇὁγων
στο ΑΡιστο[έλεΨ ΠονεΠΙωΠμ'ο ! Πίσω από τις Πλατες της τρόικας και των · 17 στη Μαδρίτη Μ" · 18-19
Θε0ἶΧΟΥΠ Πθυλ©Π γ]ἔ _ νεοφιλελεύθερων πολιτικών δυναμεων.
"Ο “ΠΜ Μην η της € ι 'κι' τ ι ι ι ν η ι Μ το ο· τι οι 
ΜΜλΠςΠσνοΜς ·21 “Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ"ΠΕΜΜ2 4 ΠΟΣΟ κι. ο . .. ι ί <Ε ΡΩΠι“ ι ε Οι., ·ΕΝθεΜΑΤΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα