Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
..·._;
.:_.·ο···_:"
:..······._ἴ
:...······._·`|
'·.·οο··οο.¦”
.····"Ο'····..
ΝοΟ"""""Δ
ι····'·"·""'
τι···········'·
_:···ο·ο··ο···Ι
."···ο····".
'~α ο"
-_` ······ Ι
ο ··οοο··',,'
~.:······:¦·
- · 0 · · · Α
Περίοδος Β' /| Αριθμος φυλλου 292 · Σαββατο 20 ιουνίου 20Ι5
' ι ' μ
Ο ΦΜΑΠ! ΚΥΚΛΟ! ΤΗ! ἰΡΕΒ'ω'||Μ
ΤΜ ο απο αυτ»  
αν κ ,_.`ἑΜ:·τΝ
Στ" «ΜΧ|°» κα'  _,›_, 
να ῳ8Ψες
"| 'ω
οιετα·ροι(ιὡωΕ5Μ;)
τ·ςοφειῆέςφοςΔΝΤκα·ΕκΤ. Μ
τικ ΜνεντινΐιςΜ
χ Μαυρες οι επιπτώσεις τι χμ
¦_ 7' τ
Ι¦ 'Ε ε` εὑΝ ' ' - Ξ ·
__ 6 στα τη απο" ΠΠΠιιων. . τα 1015
4 το Χ  =
πΑΠε:ικο κι·Αχ · ΑΝΘΡΩΠ|Π|Κ|·| ΚΠΣ"
Ιδοὺ τι θα συμβεἰ ν
την επομενη της ρηξη9
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ · ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΔΙΠΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ|Η ΚΑΙ θΙὶΕΧΙΤ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΩΝ · ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
α Μια Μα χωρίς συμφωνία θα ανα· ένας Πιθανώς μέσω της «γέφυρας» της υιοθέτΠσΠς ενος 6ιΠῆου
Μ Μιώς χωρος Μο αυτον Που νομίσματος. Το Πρωτο στ85Π τοετ θα αφορα το ΜΜΜ
εΠοΡτΑΖ
έχουμε Μαι. "ο «σοκ» Που θα Μ συστημα και το ενὁαομενο Μιμης Περιοριστικὡν μέτρων
κ . οικονομια και κοινωνία θα είναι Μ ΜΜΜ > στις συνσΠῆσγές, καθως οι εκροἑς καταθέσεων έχουν ήδη
Μωβ απο την καταστροφή Που Μ Μ. ΠροκσΠέσει τεραστιο ΠροΒῆΠμστσ. Το τρωω ως αγορας Ε Ι
ΜΜΜ Η σνυΠορξίσ έστω και μιας υΠοτυΠὡὁους ΠαρατοσΠς της θα είναι σΠοΠυτο' σε μια συγκυρία Που Π χώρο θα Βρεθεί  7'
στο «ΚΜ «ΤΩ δανεισκΠς σύμβασης θα οὁΠγΠσα σε έξοδο αΠο το ευρω. χωρίς συμμαχους και γεωΠοΠπικΠ σσΠίὁο. ο' ετα"
Παιχνίδι των “ω Ι'
. ο , ¦ οι Αθαναιοι
ΕΜ» και· “τι η 9 Ι Η 7
---  ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Α - οΜοΛοΓΑΨ ο
ι .Ό Υἰζ8;
και οι ΜΠῆιοι
 ' Ο Περίφττμω Πτώμα
((Μ» γω των ΛΘΠνυίων και
στον ΣΥΡΜΑ .
ΟιαιοὁοίαιςρΠεΠςκοιτσ ό 
τρωω του Μ. ΙΜ.
των ΜΠλτων -τ)ιτω< σώζεται τ1τττ5 τον Θουκυδίϋττ-. στον τη ὁτ:υτερυτ
(ΙνιΙὁρ()ὐΟ(τν ΠΙΝ Προς ιΠΥ
ττ¦›υΠχοΪ›μΠυΠ τους αυτν
ΛΗΠντΠκΠ Συ τ ταχύα. Πα
ΤΜ= Ι Η
Μ Μας
έχουν αρχισει
να Μουν οι
του· Μ! 
ΜΒ Ζ | . · 2 |
σ  __μ:Ί_ > ΑποτομΠ ανοδο9 στα Μα ρτ€τΠτα, καθω9 οι επενδυτεα αρχισαν
λ / Η > Α | ” _ Φ ς '
οΜΜΠΠ|Ε$ να προεξοφ ουν το (Παπ πωλετ89 σε Παρτστ ρανκφστρτΠ
ντ(ιρτ›ντττς οττ< σχέσεις
τους με τα Σττττμτττ¦ τυπικτυ αυτώ· ειδικα τα τ_τττγμΠ
ξτ“Χωμτστίτ τ1ττμττυίυ. Ἡτ
ττκυτέμωΗτ·ν ετυΧ£1ρΠμυτυ
και οι ΠυντττρμΠί έρχονται
και “κυυμυτί›νυυν-› (τριΠτυ με τα Που Πυμβυίνυυν
αυτ διυιτρττγμτ]τευσυ τικ
· τει 24735 κυβέρνΠυυς μι: τυυ< εταίΜ" Η α" μυυς και αυτ ΜΜΜ Που
Μ τ'Ιττδεικνυετ Η τ·)α.ΠνικΠ
Μ Σοκ Μι ΔΕοΣ ΣΤΗΝ ΜΗΝΑ
> Χαθηκαν ΙΟ δισ. ευρώ σε μόλτ9 6 συνεδριασετ9. . ΜΗ
Πλευρά, Φώς] και τα γεω
ττΠλτττκυμίσκττ. ατε/χα Ξ
_ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕιΡΑιΩΣ
Τοκλαμπ8ξουαἱαςΜφΜτου
 Τσλὁμπι τουπρώηνυπσυργοὑ `
Ξ τουΓΑΠγτα Μ στηνΑσἱα.
"ΜΗΝ ΜΜΜ . ,
8 Μετοχές υῳΠΠσυ ρίσκου Που κοστίζουν μοΠις μερικα ΑΜΒ 
σεντς. με στοχο τ1Ποὁοσείς Που Θα ζΠΠευυν το Πίττα οΠίρε. καυτό Μι   Η Μ τω στην Ελλάδα
Π ΣΕΧ 3037