Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στο νήμα με τρία σενάρια - φωτιά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΟΔΗΓΟΣ ΠΑ ΟΛΑ
Σῇμερο το
2ο Μι)
η' ε· · _ :Ε "Η
.'/  ' ϊ' Π ·¦· · Π :·-`·:. . Ἡ
¦ Ι'·^'- ' γ. | · ^'- '
 ῖ. '. ·:. '39. Ε -¦ ι | - " ·
........ _ Μ `α_ η γ ..“......ι . `"'.. .....“.. Ε ...........................“...α.......“..“....“...
"Ρ ύ ἴ |Ἑ·"- __ σ
20 |0ΥΝ|0Υ 20'5
Δρ. ΜΜΜ: ιοιο3
|.30€
Με ονο Μι τιεΗοΔικα 3.50€
κι: ?1 ετ σε τι; 
- α ¦> -~,-ι - τ· · . ι·. ·:¦ κ· ·>- τι “Ή τν .τ Α 
Ί ο! έ' Μ· τ. Η Η ι·_ ι ΠΝ 'η
ι Ο ¦ _ ι ' 3 - Αι
. _ι ¦. ι, ι. ¦ _ ¦ _ ω κ ι ι
έ_ · ι.. Κ_;:· “ μ ι_; - / τι Σ ·_:ι ι
μ -_ . ..
ΠΥΡΕΤΟΣ ΠΑΡΑΣκι-ιΝιΑκοΝ Δ|ΑΒΟγΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡ|Ν ΑΠΟ ΤΗ «ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ»
Ταξιδιωτικοί Οδηγοί
με τρίο σενάριο - φωτιά
/#|¦|7%ιΠ Ύ
ΣΑΜΑΡΑΣ · ΣΗΜ|ῖΗΣ
Στο τροΠέζι
6χ[ ¦  Παράταση για .. Μον98ρομ05
ῦ^ :ἔ^Ώτΐἴ 4, θ ή 9 μήνε8 ο ειιιτευἐη
ω“Ψω “ με σκλτιρόι συμφωνι05
χ Β· Μο: · .................................... ..
ο · ετ Ο ¦
2 '428 τόμ08 μ ρ Ι Απο εκτ
. 7 2 '
ο κἑἴἶ"χ Τ0νήμοβρίσκονιοι ΕΚΠ] ΚτΠ
Χολολἱμο Πλέον ο' δΙ°ΠΡ°γ- ρευστοτΠτο
μαιεύοει8τΠε κυβέρνΠ- ιο .Πε
σιτε με του8 εισίρουε, γ Ι
ενώ επικρατεί Πυρετόε τροΠεζε8
Παρασκηνισκών δια- .................................... ..
βουλεύσεων σε όλα το _ <0 Π ωθυΠου 68
€ΠίΠεδα¦ με στόχο εΠί' γ! ·' ' -   
τευξΠ συμΦωνί°8 ω" Ν Β Ρ ο Μ Πρόεδρο Πούτιν
έκτακτη Σύνοδο Κορυ- στη συνάντησή ΤΟΕΒ
φή8 Με ΕυρωζὡνΠ8, τη χθε8 στον Αγίο
Δευτέρα. Μή. τ3 Πετρουτιολτι.
2.417 ΘΕΣΗΣ Στι-ιΝ '(0|ΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣιΑ ΕβΞΕΡ8Μἑὲ^
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
°|Κ°Ν0Μ|ΚΟ ΠΑΝΕ"|ΣΤΗΜ|°
θΕΣΣΑΑ°Ν|κΗ
Ἀίφτινγκ' στι8 Αγώνε8
ξεχασμενεε ρητορικΠ8
Η Μ Μ στην Ελλάδα γειτονιε8 ΕΙΠΩ φΟΓ[Πῖε8
Πορεμβοοει5 στο δυτικό Οι μεγάλα οτιγμέ8 του μουσείου κοι Ποθιοομένε5 ονομετρήοει8
κέντρο ΤΠ3 τιόλη5. Μ9 η ιιογκόομιο ονογνὡριοη. 2242-43 ειτιχειριιμοτολογίο8. :524 33