Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Μύλος (ξανά) με το μετρό!Recognized text:
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣ|ΠΡΑΣε  -  ΕΠΕΣΑΝ ΥΠ0|'ΡΑΦΕΣ
ί·ί Ελλαδα μπορεί “  Από το 20ί9
να αναζητήσει ἐς  οελλΠνορωσικό8
κι αλλού ασφαλή ·>  . ί αγωγόε φυσικού
λιμόνια _. ·.`ἐ; τ- φ - 'ο αερίου
σελ. 3 · ί “ σελ. ίί
| 2318 .39 90 49
ΜΜΜ μας 1¦;τΜ'ω<
ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΟ |ΟΥΝίΟΥ ΖΟί5 η ί ΕΥΡΩ
ι π 11 ιι`ι;. ιη· /:ωΙι; Μάι· ε “ · ι ' μ Δ/π γάμπα" /“· μ ι' '171' - Δ` “ ι ~/“.ιο “
η' ξ τ Ξ. .1
._Ξ._ί ._] ._ι ω _ / ._ί._ι__“__ _;_¦ τί γ .5:4
·Γ·Α νκΙ··οΠοΜ· 'ΙΕΑ"υ^ΕΩι η. ινΑνΜ“
κοιΝΒμικεΣ νΠιιΡεἰιἔἶ
Ι Στο πλευρό
ΠΡΑη 'ί .
Παιδιων με καρκινο
ι:ι σελ. ιο
ο. ωθεί ίΒίἐί_ί!;ίέ;:Ή ΠόσΠ θυσία, λέει ο Πρόεδροε του κο5 θεσσαλονίκΠ5, ΓιόννΠ5 ΜπουτόρΠ5, Προτείνει την
ΤΕΕ/ΤΜ Πόρι5 ΜΠίλλια5ί Ταυτόχρονα, εξαπολύει δριμύ- Προ5 το Παρόν ΠαρόκαμψΠ του σταθμού Βενιζέλου
τατΠ επίθεσΠ στον αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού, Νίκο και τη συνέχισΠ των εργασιών για τΠν ολοκλΠ- _ . Ι .
ΞυδόκΠ, ο οποίοε κατό την Πρόσφατη επίσκεψή του στΠ ρωσΠ του μετρό, έω5 ότου ξεκαθαρίσει το ζίι- ··- 4 ί κ |
θεσσαλονίκΠ «έριξε στο τραπέζι» ΠρότασΠ Περί κατόργΠ- τΠμα τΠ5 δυνατότΠτα5 για μΠ αΠόσΠασΠ των “ . ΣυμφωνΠσε Ο
σΠ5 του συγκεκριμένου σταθμού. ΤΠν ίδια ώρα, ο δόμαρ- αρχαιοτΠτων... Π σελ. 8-9 ¦ ί Ώ Πορτογόλ05 Ελ|ο Πίνω
· ο σελ. 26
. ι;ιιμιι11:ι:μ: Ι  ίιἐῖιζἶ:3ἰίῖΙ ΠΜ ΜΜΜ
ΕπιθεσΠ στΠν κυβερνΠσΠ ί-ί Ελλαδα ανηκει στην Ευρωπη ο Τούντορ, αφεντικό
για τι5 καθυστερΠσει5 στο ΕΣΠΑ ι:ι σελ.ι2 και αυτοε ειναι ο δρομοετΠ5 ι:ι το.” ο Αρνεσεν
Ο αελ.25
τζ#¦ῦ τί
=|;ιοΠιίβ ιιΜΕΡιΔΑιΠΜιτΡοΣΠΣ
Πιότο φαγητό! ενώ το μεροκαματό της το Μέ' ω γ ΔΗΜ! Η Ι
' ' κρατούσαν οι ιδιοκτητες των καταστη ματων|
 Προκειμένου να τους ξέΠληρωσει 6.000
Ι Ι ευρω για το ταξίδι από την κίνα στην Πισω
Κινέζα κλειδωμένη “ελ 16
Ι . _ .
σε Π α ι ·· =
Σὲ. “ ρ ε ἑ
Α Η κοπέλα εργαζόταν όλη μέρα για ένα ' _; 
Σπουδές στην Κύπρο
Ισ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου σας Προσκαλεί σε
Ημερίδα Ενημέρωσης για να γνωρίσετε από κοντα το ΠανειΠστημιο
κύπρου¦τοΤεχνολογικό Παγωμιο Κύπρου,τοΠανωσιημιο Ρωσσια.
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιο Κύπρου, το Πανεπστὴμιο λευκωσίας και το
| Πανεπιστημιο Πεωιολις
Αναμένονται ί30.ΟΟΟ| ΜΜΜ”
αιτησει5 για 79.000 θεσει5 Σαββατο¦ 20 |ουνίου, Ξενοδοχείο Είοατο Μοτο
Πωλ· 'ο Απότκ5τοωτόγωμαεωςπς9τοΜδυ
Ενημερωθείτε για τους Μας σπουδών. τι( διαδικασίες εισδοχηο
τις υποτροφίες και γενικότερα για τη Μια] ζωη στην Κύπρο.
ΜΟΒ Ἑ00Π05 εΠ|λΟΥή5 των αααε@ΜΜ.ρον.σ.ω357Π8Μί6
εΠικουρικων γιατρων Παελ. ισ Μ·Μ9“ΜΜΜο
Γ . ¦ κ . _ τ ι
με. £Ἡ_|ΤΎ/χῆ/¦Ιν7 ς) σποτ/ως, εῇ¦/ΙἔΤ› το" Κυπρου