Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Παγώνει για 2016 η αποκατάσταση των συντάξεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
χΕΑΩΝο- Βία Τα ι
ειαΠιἶιΑοι“ι=ιιΣΤοΑΕΡο
7 Με ΤΟΥΣ ΦΡΑΝκο ΝΕΡΟ Ν|ΝΤΖΑΚ|Α
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Θ Ι  ν 
ΜΜΜ" 
Τ| ΣΧΕΔ|ΔΖΕ| ΤΟ οικοΝοΜικο ΕΠ|ΤΕΛΕ|Ο
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ
|'|αγώνει για 2016
η αΠσκατασταση συντάξεων
ΠΑΤΡ|ΑΡΧΕ|Ο
ιΕΡΩΣΦΔΥΜ9Ν ;
`__ .. .. Αμα
Ο ; τ 1113::
η σ::;;.ι:τ>:::
«ΔΕΝ ΜΠοι>ο ΝΑ
ΒΓΑΖο ΠΑΝΤΑ
ΑΑΓο ΑΠο
Το κΑΠιΞΑο»
ΑΠΟ ΕΚΤ
ΣΤ|Σ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
> ΜΕΤΑΤιοιΞΤΑι για › Με 0Μ0Λ0ΓΑ › ΣΤΑ 2 ΔιΣ.ε ο λογα- ΒΑ' ΣΕΝΑΡ|Ο
τον εΠόμενο |ούνιο η θα Πληρωθούν ριασμός της δικαστικής ΕΞΑΜΗΝΗΣ
σταδιακή εΠιοτροφη όσοι είχαν αΠόφασης, ενώ αν συνυΠο- ›_ἑ
των ΠερικοΠών στους Προσφύγει για λογιοτούν και τα Δώρα 
συνταξιούχους, Που θα διεκδίκηση και το Ποσό εκτινόσσεται 
γίνει σε Πολλές δόσεις αναδρομικών στα 4,3 δισ.€ ΣΕ^'Δ^ ·“
τεΑεΣιτΡΑΦο
τονΣκ
«Συμφωνία
ι-ι ιι-ιΜ:μ4.ωμ : 'ΗΤ ι Λι!!
<<ΚΛΠΕ^Π>> 2,47, ΣΤΑ ΦΟΡΟ/ΤΜ ΚΔ ΠΡΟΣΤ|ΜΜΤ 
ΜυΤιληνη
Δ ο-Χίος
Φούρνοι
Με ι: Μόῆις 8 7 εισακτέοι
(Εύδηλος) (Η . .
7 σε Στρατιωτικες Σχοῆες
ς 5; Αν. κηόύκος :3 ζ. '.ζ
Τιμόνι) Ειπα
Ψ- Δονούσα
Τ ' Η
Ο ΤΣ|Γ|ΡΑΣ Μ|Λ|·|ΣΕ
Γ|Α «ΝΕΛ ^|ΜΑΝ|Α»,
Ο' Μαι Φ
Π  ' ε;; ,ΕΕἱΞιἴζ;ζζζΞ“ 
ζ Η ανοδος της Ακροδεξιἀς ΑΓΟΡΑ 0~Μ0Λ0|'ΩΝ
τρομάζει την ΕυρὡΠη Υι·ιἑγραψαν το Προσύμφωνο για τον αγωγό,
Ξ Η |_ ωστε χωρίς... ι·ιροκαταΒοῆές
7 Αμοργός
(Αιγιάλη)
Ϊ ι ' =Ἡι.Χ
Μ    › ΡΕΠοι·ΤΑΖ ι ΕΕ. ι -_ _

Τελευταία νέα από την εφημερίδα