Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΜΟΤΟΕ ΟΠ., ΟΛΠ, ΔΕΗ, ΚΑΡΕΛΙΑ Ο 24-25
ΕΦ0Ρ|Α · 4  ΤΡΑΠΕΖΕΣ · ιο _ Ε|Ζ|·|ΤΠΕΠΕΖ · Π
Οι καταθέσεις ΠροΒλΙιματικα Μέτοχοι με το...
στο μικροσκόΠιο 2 στα 5 δανεια χέρι στον τσέιττι
Γ Τ .ΟΟΠ1
Τώρα οι· 'Με
@ο στις οθόνες σας!
Μόνο στο
ο ΕΠΕΜνΣΕιΣ ΗΒΟ ω
ωνννν.ευτο2σεγ.9τ
εΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 'Ετος Μο · Αρ.Φὐλλω900· Τ9-Ζ3|οννἰον ΖΩΗ · €'
ΕθΝ||(Π ΤΡΑΠΕΖΑ · Ζ. Η ΤΕΝ||(Π ΕΝΠ0Ρ|0Υ · Τ ΕΥΡΩΖΥΝΒΟΥΛ0| · Μ ΝΕΧΑΝ$ · Η
Χ.Α.=ΣκΜο;Μ <
_.`_ :<“ `- -' 5
Ρ -, τ
`ι  7
. χ τι
η 7Ρ·': ΕΔΕ
κ ' ή -' Η'
. - ' Ρ
α ΐ `
ΧΑ) !
· Κορυφώνεται η αγωνία για τη ρα Η ι
· Οριστική λύση - συμφωνία τώ α ζητα η φ·
ε” κτ
ί ” .  .Ψ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΑ.8-9
το ετιεΝΔΥτικο ιΞι=·ι·ΑΛιΞιοΤΜ