Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Αγωνία για λύση της τελευταίας στιγμήςRecognized text:
_ ΚΟΖΑΝΗ ·  ” θΕΣΣΜ0Ν||(Η
ή): ·χ Χείροπεδε5  «Στη φωτα» Πακιστανοί
Υ· · σε σρχσίολογο...  κυκλωμσ που < δίσκίνουσσν
_.; «μπουμπουκι» Δ εκλεβε γεωργίκσ λαθρσίσ
ἔἔδἔίίἱΞ?ΒἔζἔσἴἔἔἑᾶἔΜ μ"χ"“|Μϊ“ τσίγσρσ
ΐ “: Π σελ. ισ
ννννννεςε|ίοίοτοεΩτ
ΦΛννεῆ|σφ6ρσς
 Δ Η] ἐν”ίίΪὶ;ἔἐ ί”ζΐίὶμ' ίἐ
Α ω Ι" Η ὐση
Με τελευταία5 στίγμή5
Ντοίσελμπλουμ. Στο Μέγαρο Μαξίμου
ί ΜΒ  η,
Προσοχή: πλαστό
είσπίίρία του ΟΑΣΘ
Π σελ. 8
Εἰ) “ἶ_Ϊζ;;ζΞΪυἶζ]1) 'υἙζζξΣΠ ὶἶ_ζῖῖ3 έστείλε
χτε5 το Ευτοοτουρ, με προείὁοποίήσεί5
πω5 ο χρονοε είνοί οπελπίστίκο λίγοε
καί τελείώνεί, ενώ την ί6ίο ώρα έγίνε
γνωστή η σύγκληση έκτακτπ5 Συνόδου
Κορυφή5 γία τη Δευτέρα, με την πολίτίκή
λυση να είναί η πίο πίθανίί εξέλίξπ.
«Στη συνεδρίαση του Ευτοοτουρ εεε
τονίζουν οτί ακομα καί μετα το τέλοε
'ουνίου υπαρχουν δυνατοτητε5 γία
εξεύρεση λυση5, ωστοσο αναγνωρίζουν την κρίσίμοτητο των δίοβουλευσεων. Η συμφωνία είνοί αρκετο κοντο
καί ονομένετοί μεγαλυτερη προσεγγίση των δυο πλευρών μέσα στο Σοββο
Αναλαμβανεί
ο 'γκόρ Τουντορ
«Ελπίζω σε νέα εποχη»Ι είπε ο 'βαν
Σαββίδης για το επομενο πρωταθλημα
ίίείυυ::;ίσ;ποποία: ΑΜ Με ;:υίυμ:μίηεεπρεπε 
γίνεί στί5,συζπτήσεί5 μεταξυ θεσμών Η κυβερνηση δεν εχεί Με τη συναντηση που είχε χτε5 με
καί Αθήνοε καί δεν υπαρχεί ορατότητα Ι Ι του5 τροπεζίτε5. Ι Ι
γία συμφωνία», υπογραμμίσε ο Γερουν εντολη Ἡ" Μή" Με ο Με. ιν 
Π σελ.24
Ι . . τ ¦ ΗΜΕΡΙΔΑ[ΝΗΜ[ΡΩΣΗΣ
Μεγσλεε Το «εξυπνο χωρισ» Η πρωτη Σπουδές Μην Κύπρο
κατ"στρ0φε8 θα  υΠερ9τλονΠκΠ Τ Υ ί Π Μας κσιΠολ ο κοκ ου σου' σκσλεΙσε
Ι Ι Ι Ο "Ο Η) Π'
"Πο νερ0"0ντ" Μη Θεσσαλονικη ΠτΠσΠ οφ ΗμερίΜῳἔνηνὲΜ< να να ΜσΦἙΜ Κω το @συστήνω
Π σελ.9 Π λ '3 «Μοκεδον|ο» κυπΜ.τσ]ΜοΜΜΜΜ,ωΜΜΜΜ
°ε · τοΒ·ρωπσΜ Πανεπστημτο Κύπρου¦τσ Πανεπστημ·ο Λευκωσίας κοιτα
0 «Ταξιαρχης»Ι ένα Βοείηα 767 - 300 ΕΠ, εφερε πιο κοντα ΜΜΜ ΜΜΟ
Ι Ι τον Καναοα με τη... θεσσαλονίκηΙ όπως είπε και στην ομιλία θεσσαλονίκη:
"λ"θ08 κοσμο"  «5ΚΥ9[θ“θ»' ”Μερος Μο- ΣαββατοΙ 20 Ιουνίου, Ξενοδοχείο Παμε Ρε|οεε
στην αγρυπνία ΜΜΜΜ“Μ
. . Μο Μ. ΜΜΜ τσδσ
για το ΤΜεεσ|οηίΜ ἩΜ$ΜώΜὡωΜΒΦ
ΡΓΜθ Ο Ανορεα5 Τοπίο νεοε προεδροε του Κρατίνου ωΜΜΜωω35ωΜε
¦ ¦ ¦ Μ.ΜΜμοΜκσ
Η Με Μουσείου Συγχρονπ5 Τεχνπ5 Η ω. 27
τ ε τ  Κη- ε -τ, - /.
ΝΑ ¦ῇ¦Μαῳρω() σποτ/ΜΒ .αφ/Ωω η”. ΚυπκΜ