Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ακροβασία χωρίς δίχτυ ασφαλείας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΡΥθΜ|ΣΗ :030
ΡἔΜ¦Μ ιι%οωΡοι
 απανω
ΠΟ|Ο| ΠΡΟΛΑΒΑ|ΝΟΥΝ
, ε ·_ η _.. με _,-· _ -_ _ ε ,ι ¦ ι με ___. ' /__ _ι _ _ ι_ | ι _ '·¦ _ -_ η . κ .Ρ Μ
κι ι 'η ·γΓ__¦._`_'..`-|ι·›! ι Ξ” . .ν _μ_ |_,“.;ι_|;' .-//.γ γ' |-η¦'›_, /“_Π η. Ο .Αν - ·ι
| Ά _ |. | . _ η ¦ Λ' _' “ιη  μ ¦ .¦ Ἡ ι ι κ η ζ η ι ¦ ¦ ι |
 ι η.  , ¦ ι . κκ ι ι ιι >_ ν γ ι κι 
χι. ε   ι μ ι¦'_- ,_ . “Η  μη -.-ι  ..μι κ· ιι¦;.-¦ ·_`¦¦μ_·-ι¦_κι ι :ιι Λ ι ΜΔμ._)~
»44-45
ΚΛ'ΜΑκΩΝΕΤΑ| Η ΑΝΤ|ΠΑΡΑθΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ · ΔΑΝΕ|ΣΤΩΝ · ΠΑΡΑΜΕΝΕ' ΤΟ ΑΔ|ΕΞΟΔΟ
ΑΠΟΒΑΣΗ!
χωρίε δίχΤυ ασφαλεία5
Χωρίς ελπίδεε το σημερινό Ειικοακοιιρ. Σενάρια για έκτακτη Σύνοδο
Κορυφής. Σε ρόλο ειρηνοποιου ο Αυστριακός καγκελόριοε
ιιιιιι + 
ΠρωΤοφανεί5
εηιΘεσει8 κατα
Στουρναρα
καιΠουνκερ
κήρυξε και Τον...
Πόλεμο σε Γαλλία
και Γερμανία »9
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΤΟΣ 8 ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
5 Δραμαιικη εκκληση Κινησειε Σαμαρα για ζ ¦
τΗΝκγηΑκΗπΤο ΤΝ  ε για συμφωνια φιλοευρωΠαϊκο μετωΠο Σ
||||||'|||||||||'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'||||||Ι|||||||||||||||Ι|||||||||'|||||||||||||||Ι||||||Ι||'|||||||||||||||Ι||||||'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'||'||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||Ι|||||||||||||||Ι|||||||||||||||||||||||||Ι|||||||||'||||||||||||||| Εζ`4·Β ||||
Λ|ΜΝΗ κΑΡΛΑ
Στον αέρα
μια οικία
3.700 ετών
Ενιυηωοιακή μετακίνηση
αρχαιοιηιων ιη5 Εποχη5
του Χαλκού. που βρέθηκαν
αιην κοηη Ταμιευιηρα.
32- 33