Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Η Ζωή ταπείνωσε τον Στουρνάρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0188 οι ΜΜΜ για τω Μτατἀεεκ και τω αποσπΜει8 στο ΜΜΜ ·:
ΗΘΞΗΜΑΣ
ΦΠΑ «δολοφὸν08»
γω ων ΜμῷωοἩ
"Ἡ.("ΠΜῆ'ΜΜ.β ΠΛΗΝ" ΜΒΜ!! ΠΕΠΜΝΙ"ΜΜ ΖΩΗ ΑΡ.ΦΜ '327 .
ΜΜΜΜΜκΜ
-ηωΜΜ.οΜΜ
ΜΜΜΜω
"ΜΜΜΜ μ·
Μ" Η" ΕΠ
Κὁβουν τη δεύτερΠ
Μαξη(ἑωε 'ΡΜ¦'|Μ 'Μ
720 ευΡω)σΠ8 ' ΜΕ ||'|||Ρ"Ϊ""
αγ01188 θυγ“ΪεΡε8 ' Βτιθτιἰτ·ει το ρΙ“η;μτἑ _ 
ΏΜΜ.ΜΜ . Ί . , . α η φ...η.¦|.κ;Ι.`¦-¦-.ε=.·“¦¦“μ
ΜΜμΌ _Ξ“μΠρΠ¦δΙ9ΡΙ8!“ :Ι Μ·ΜΜΜΜΜ Ο ᾶῇ£θ1›Μϋ:ρ:'ΦΨὐ
η ¦ _ η Γ  ΥΠουλο ΧτὐτΠτμο ΠΜ τον διοικΙττὴ
' ¦ 'η -_ ; . ~ ' τΠ8ΤρσΠὲΖΠ8τΠ8 Ελλὐδο8
τ, ,   τ  ' “ γ με έκθεσΠ που θομΠοροὑσενο
 ΔΔ    :Ρ  '_ εὶΧεγρὰψει ακύμα καιΠτρὸικα
Κλειστό σύνορα,   ~«0Χτ»Νο Β κομμὲνΠ η Μύλο ·  "“ Ψ φα των δικ9στὡν
για τον Γ ΣτιρρΠ! ~ ' στΠ ΒικτΙ!
Κα 50000 ευρώ Μετα·
για να Με· ψωῳος ο
ηΜνπρωω ως ΒΚ)
τ· Ί ' ά
ω η Φὡ ·ωὴἐΞωγ ο!
17ΧρονΠ στη Ρὁδο 
!'ωωΜοἴΜΜΜοκω
Με ο Ἡιμπορ στη· ΑΒΕ, ανατοἱνωσ8 ΜΜὡτα ο ΜΜΜ 
«Μέντιουμ» βἰοσε ἱ   ἔ  “
γο την ωΜωΜςΜ
. Μα Μπωλῇ ροο Μορψης. ·22