Πρωτοσέλιδο Αυγή: Ξορκίζουν το κακό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.αν8ἰ.ετ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ·ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12320
 . “ κ ,Η καγκελάριος είναι σε συνεχή επαφή . .
> για με άλλους Ευρωπαίους ηγετες για την Ελλάδα  . _ .
Πολιτική λύση για βιώσιμη και κοινωνικά αποδεκτή συμφωνία
Μ:1,5£
«πρωτοβουλία Γιούνκερ»
ϊ ·Παρό το σκηνικό ρήξης και αδιεξόδου
στις σχέσεις Ελλάδας - δανειστῶν και την κινδυνολογία που αναπτύσσεται τις τελευταίες
ημέρες για τις συνέπειες ενός «ατυχήματος»
Στη Μόσχα
για τη Χώρα μας. στο πάρα πέντε της δια_ πραγμάτευσης οι θεσμοί. πρωτίστως οι ευ- |
ὶ ρωπαϊκοί. σπεύδουν να αναγνωρίσουν ότι ο Αλ_ Τσιπρας
δ δεν υπάρχει «ΡΙειι Β» στις διαβουλεύσεις ού- ¦
τε για την Ελλαδα ούτε γιατην ευρωπαϊκή και για τον αΥωΥΟ
6 6 6 6 διεθνή οικονομία γενικότερα .ΜηΜ χΜρΙσε χθες ο μώ
Η αναγνώριση του «κινδύνου» συνιστά τη
σος υπουργός Ενέργειας Αλ. Νόβακ την
Μοοκοβισί: Ντομηρόβσκιε: Σαπέν: βόσπ συζήτΠσπς γιατιιο«έντιμπσυμφωνἰΦ- ΠθΞ;2ἶσὁυποἙσῇς σου 2;
Αν και αυτή τπ στιγμή έχει σχεδόν προεξσ- τρο ° Που Ρ Πέπσι ο | ς
Οι θεσμοί είναι έτοιμοι Υπάρχει νευρικότητα Μια αποτυχία θα @ωθεί ότι δεν θωΠἀρεε| λύω στο ωμῳινό Τσίπρας ΜΜςψΜΜωΜ_
να συζητήσουν σε ορισμένε5 χωρε5 ήταν σοβαρότατή ΕΜΨωΡ' στο ΠΜΜΉο "Μωπω Μιάου ενός σχεδίου συμφωνίας ΕλενΜκὰ μέτρο Με ΕΕ. Φιλί!! για την Ελλύδα αλλά πυρετώδεις διεργασίες για συνεννόηση και =ἐἶἑἐΞἑἄΐο$ἔἘἑΐ=ἔ
που δεν θα πλήττουν εργαζόμαστε για να ετιίσηε πολύ βαριά σύγκλιση των δύο πλευρών έως τις 301ουνι- ως μασ" συνέχεια του αγωγού ραπ
τα ευάλωτα καταλήξουμε σε για το ευρωπαι'κό οι). οΠόϊε ολοκλΠΡώνετοι τοΠικἀ Π Προθε· κού φυσικού αερίου πωπω οποιοι
συμφωνω αέ6|ο σμία. Μέχρι τότε ο πολιτικός Χρόνος. όπως
“Μ ιι
λένε. είναι άπειρος. Για όλα.
Μ. ο. 7
 ΜΜΜ είχα πάντα...
ΝεόνοουκωωοοοβοΜωΜΜΜΜο.οπΜω Π Ι ·
ΜΜΜ μια ΜΜΜ έκθεση όπου .Μ από σου δεν λένε ούτε οι θεσμοί· ότι Παραιτουμαι αρΧες
ιιΜΜνοΜ·όμο κοιΜΜΜΜαΜΜΜΜΠον Ιουλίου, όπως
ΜεόΜΜοΜΜμόνοωεονόωόοιοΜΜιὡΜΜΜ , ¦
ολλό Μ" ΜΝ στο δημιουργία ενόε ασιατικού πλαισίου απο κινήσει· και ω ΗΧΟ υπΟσΧεθει
οιΜό περιθώριο Με ελληνικό· ΜΜΜ. Μ 05 Μ 1ο
,Δ ' η ` · Δ' ' Ζ β
Η | ΜΜΜ : ς ^“ε“°“Ε“
κοπρος ωρ`_ΠωἩυ ί κατά 1,' διο.
   του έ- ό '
> < · - - ο - κατω Μωσμοὐ Ζήτω ο Τσιπρας!
| ΜΜΜΨ^°“"^°' οι ευρωπαϊκοί φοροήογικοί παράδεισο· ΡΞοοτἔτΠτσς(ΕΜ)Κσ· Ζήτω μια νέα
ι τ 1.1 ισ. ε ' απ
ἔ γ.Ξ$ἴ;ι:ἶἴΞ Σ;:Ξἑΐἄ: σ ω σ ώΧ°° φ° των  σισε χθες τό)ἔ›Μῖ?κἀό 
μένη σε μια παγκόσμια Κωδικοποιπ- .  Σύμφωνο με οποΚολυΜ ομεοικονΜ έθεσα στο Λουξεμβούργο Συμβούλιο ως Ευρω· ο
Μγλώ°ωΚω καλούμαστε εμείς· οι (όπουδενέκει ούτε ένακατάστημα) έχει στήσειτις περισσότερες θυγατρικές Π0ῖΚἡς Κεντρικής ΤΜ·  ΜΜΜ Μπούς οιε@μεοί3£ε
άνθρωποι ως ΜΜΜς πω- - βιτρίνα ο αμερικανικός κολοσσός των σούπερ - μάρκετ πωπω 22 α- πεζός. Πλέον το όριο   Μ
νωνως.ν° τι" ωοΚωδιΚοΜώωῳε νάμεσα σε συνολικά 78 που διαθέτει σε φορολογικούς παραδείσους ανά του ΕΜ ανέρχεται στο    
τον κόσμο. Σύμφωνα με την έκθεση. οι 20 ιδρύθηκαν μόλις απ' το 2009 84.1 δισ. ευρώ. 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ Με ΣΕΛΙΔΑ 2 _ κι έπειτα. ενώ πέντε συστήθηκαν εντός του 2015! ΕΛ. 17 ΕΛ. 13  “ ῦ ' ” ' “ " `“ ' ' ή 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα