Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στα άκρα κυβέρνηση - δανειστές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
3 ΤΕΤΑΡΤΗ
ξ ΤΤ ιονπιογ Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0'00
ι.3οε
Με ΚΥΜΑ" ΚΑΙ
κγΝμι·ετικο ονο;2.50€
ΜΗΧΑΝοι·ΡλΦικο ΔΕΑΤ|Ο
Οι έξυπνεε κινήσειε
για εισαγωγή
σε ΑΕ' και ΤΕ'
Σε ελεύθερη πτώση οι βάσει8 στα
σχολέ8 τπε Περιφέρεια5. πού μειώ·
νεται ο ανταγωνισμόε. 44-45
ΑΕ": ΣΕ 88 ΑΜΠ θ'
Α"Α"ΡΑΤύ| ΜΠΑΡΜΠΑ'
Στο φωε οικισμόε. αγγεία και
εργαλεία. 36-37
ΤΗΝ κνΡιΑκι-ι ΜΕ Το 5!  , · τ ·¦ 7
και ιι
€θΝΟΣ
- Κ ι Ξ¦3τιΜί11' 'ι τι"'.ζ¦ί Η" “ΜΝ ΓΠ !ίΝ`ἩιΝΜΜΝΙί'ΑΜΜΑΝ[Η]ἱ|ΙΗιί||Μ'ίἑι|ἐΜί||ὲί|'ἱ|!Ι!|||τΜ“||'ΑΝΗΜΑ"ί|ΝΗΣΙ""Η"|||ἱ|||||ί|||ί||||||||Η'ΜΜΜ"|||||||||ί||Ϊ|¦¦||||Ν||'|Ι|!||ί||Π'Ι||||||||Ι||||ἰ||ί|'ι||||'|||||||ι'|ί!|ί||'||||||||ί!|ίι¦|ιἱΐ'"
ι >_.| , 'Η  Β
Ξ 4% .¦>:- 'Η
εΛΛιιΝικΗτΑιΝιλ ί. 
Α'ΠΡΟΒΟΛΗΣ “τ ί
“Μπεκάτοε5ἐὁτηνὸομἴΧλη
σε.. · . ··
.Ι . . _| · ζἡ_ ·
| .χ Ξ   ` _' ε !“ '
ν ι Σ Σ 4 ~ . δ ;ῖ“?~  ·“ 
ἐκ με - - Δ.
ο. < ι ¦ ·
_ γ / κ· .,
ΝΕΑ ΔΡΑΜΑτικΗ ΤΡΟΠΗ ΜΕ ΑΠΕ|ΛΕΣ ΠΑ θΗΕΧ|Τ κΑι ΟΑΡ|ΤΑΕ €ΟΝΤΗΟΕ
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣ|"|ΡΑΣ
ΣΤΑ ΑΚΡΑ
κυβέρνηση - δανειστέε
Θέλουν να
ταΠεινὡσουν
του8 Ελληνε8
κνΒεΡκιιτικο
ΣΤΕΛΕΧΟΣ
Δεν Πρόκειται
να φτάσουμε
σε συμφωνία
ι·ιονκκει>
Δεν ζητήσαμε μείωση συντάξεων
και αύξηση του
ΦΠΑ σε φάρμακα
και ηλεκτρικό
ήπιων
Θετικό Που ο
κ. Γιούνκερ διαφοροΠοιείται αΠό
το κείμενο Που
μα8 Παραδόθηκε
Τι συζήτησε ο πρωθυπουργόε
με Σταύρο. Φώφη και Ντόρα
Στο επίκεντρο η Πορεία των διαπραγματεύσεων
1· [Η ΝΝ' ~ τ .ι "ώ Α Μ ί'.
ή' 'ΑΑ ϊ” Μ Η Μ Η!ίί!ΜΜ'ί ιιιιπιιιιιιιιΜ Η Μ Η! τ .
Σε δραματικούε τόνουε η ομιλία του πρωθυπουργού στην κο του ΣΥΡΜΑ. Στην ασφυκτικό γεμάτη αίθουσα
τη5 Γερουσίαε δεν έλειψαν και τα... χαριτωμένα στιγμιότυπα. 0 υπουργόε Οικονομικών παρακολούθησε την
ομιλία του κ. Τσίπρα από «τα πατώματα». σε στάση οκλαδόν. στέλνονταε μηνύματα με το κινητό του...
ΤΑ ΑΚΡΑ έχει οδηγηθεί η διαπραγμάτευση μεταξύ τη8 κυβέρνηση8
και των δανειστών. Ο Πρωθυπουργόε Αλ. ΤσίΠρα8 χθε8 στην ΚΟ του
ΣΥΡΙΖΑ μίλησε με σκληρά λόγια για τιε Προτάσειε των εταίρων, ενώ ο Ζ.-Κ.
Γιούνκερ έκανε λόγο για διαστρέβλωση των θέσεών του. 4·9
ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ
ΑΜΕΣΩΣ ΣΕ
ΣΥΜΒ|ΒΑΣΜΟ
Ξαφνικά συνάντηση
Σαμαρά με Καραμανλή
Π|θΑΝΟΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ κΑι ΜΕ ΣΗΜ'ΤΗ
ηη ιι .ν ι ~