Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
·οεο8πω@οωπετ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΜΧ©Σ ΤΗΣ ΜἔΡἩΣΗἔ ΣΒ ©Σ Τ©ῖΜΜ_ 
ι   τ ΜΜΜ οι
ΛΗ ΦΩΝ Μι '
Σελ. 8
ΕυΡΟ$ΤΑΤ
_ Η μ ___ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ ΕΣΤΩ ΚΔ' ΜΕ ΚΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝ|Α ΘΕ^Ε| ΤΟ 56,2ῦο
Σήμα εμπιστοσύνης
Πρωτόκολλο Συνεργασίας υιτε- Ο
γράφπ μεταξύ του Υπουργείου Οικονομι|ας, Υποδομών. Ναυτιλίας Ο
και Τουρισμού (Τομέας Τουρισμου) αφενός. και. αφετέρου, τπς
Ανεξάρτπτπς Αρκής "Συνήγορος
του Καταναλωτή” και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας. με σκοπό μιν ενίσχυσή τπς
αποτελεσματικότερπς προστασίας
των δικαιωμάτων των εκατομμυρίων καταναλωτώναουριστών. Ελλήνων και αλλοδαπών και ιι ενδυνάμωσπ τής εμπιστοσύνπς τους
Ξ'ἔἔἐΞ':ἐ:%ἙἩΧ%ἔΩ 7 ΑΠΟ Αγριο ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΛΛΑΔΑ
Μειώθηκε η
απασχόληση στην
Ελλάδα το ο' τρίμηνο
να, τους κανονες τπς κρπστής επι
κειρπματικοτπτας. _
Στο πλαίσιο αυτό προθλἐπεται Η ~ - Τ' · ` '· _
από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ι , - . < - <· = τι _ .
μια σειρά από κοινές δράσεις των 4 τ
συμΒαλλόμενων μερών, μεταξύ των 
οποίων:
Η προώθπσπ δράσεων για τπν ευρυτερπ και καλύτερή δυνατή ενήμερωσπ των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους στον τομέα του τουρισμού.
Η “ΜΑΜ προγράμματος αν·
ΒράΒευσπς προμήθευτών που
εφαρμο:ουν καλές επικειρπμαακἐς πρακτικές και που προάγουν
ατν εξωδικασακή επίλυσή των δια
φα “ν τους με καταναλωτές. . Η
. Σ χε“ειι.ρασῖας 
 @Η αἐμ¦.ν@ιἔ@ Ε ς η ·
Β · Ρ Ι ·
στες εἔἶδικασακτἔ ειτι”λυσπς των   
καταν ωτικων ιαφορων που ι Π Ά   η'
εφαρμό:ουν ο Συνήγορος του Κα
ΠΑ· ο
ταναλωτή και το Ευρωπαϊκό κε ` “ Με·
ντρο Καταναλωτή Ελλάδος. ἔ `
Ο λογικάς