Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Μπαλάκι" οι ευθύνες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήειΓτεΠιΡοτ11ήετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτή 16 Ιουνίου 2015 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ' ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:91ο·Αριθμόςφύλλου:25.800
Γιάνης Βαρουφάκης
υπουργός οικονομικών
τι  “  Η Προκόπης Παυλόπουλος
ΕΝ|ΣΧΥθΗΚΕ "ΜΜΜ ως Δ“ιΙ0κΜυρς
|·|Α|'|ΑΣΧ0Α|·|Σ|·| Στο ΛιΑΝΕηποΡιο
σήμερα στη Ν
' ΑΝι.ΣΑηΑΕΑΕ:
ι ιιι>ΝΕΝ
~ ΔΕΝ ΕιΝΑι
Δ πΑ κΑΝΕΝΑΝ >29
Κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ
για 10 πράσινα πλοία
Περίπου 500 εκατ. ευρώ, από κοινοτικά ταμεία,
διεκδικεί το ελληνικό πρόγραμμα ΡοεείαοηΝεα που
στοχεύει στον εφοδιασμό με υγροηοιημένο φυσικό
αέριο (Μό) τουλαχιστον δέκα πλοίων σε πρώτη
φάση, κυρίως της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων
(5ηοιτ εεε) και της ακτοπλοίας. >16
Τι συζητεί ο όμιλος θοσάγ'ε
με τον Κύπριο συνέταιρσ
Κρίσιμες διεργασίες, καθοριστικές για το καθεστώς
δραστηριοποίησης του ομίλου εστίασης της νίνειτίε
(σήματα θοοαγ'ε και Ε|οςαίο) στην κυπριακή αγορα,
λαμβάνουν χώρα τα τελευταία 24ωρα. >19
Ερευνες για νέα κοιτάσματα
στον Κόλπο της Καβάλας
Ερευνες για την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων
πετρελαίου στον Κόλπο της Καβάλας, πέρα από τις
ποσότητες που έχουν ήδη ανακαλυφθεί, και σε
μεγαλύτερα βάθη ξεκινα η Εηει·8εεη Οί' που εκμεταλλεύεται τα υφιστάμενα αποθέματα. >18
Σαουδική Αραβία: Ανοιγμα
της αγοράς σε ξένους επενδυτές
Ανοιξε χθες τις πύλες της στους ξένους επενδυτές η
αγορά μετοχών της Σαουδικής Αραβίας, ακριβώς
έναν χρόνο μετά την παρουσίαση των σχετικών
σχεδίων από τη μεγαλύτερη οικονομία της Μέσης
Ανατολής. >26
Ρ. ΚΑΠΝΑ": ΥΠΑΡΧΕ|
“ΚΑΘΑΡ|·| ΛΥΣΗ»
|'|Α Τ|·| ΝΕ|ΩΣ|·|
ΤΟΥ ΕΑΑ|·|Ν||(0Υ
ΧΡΕ0ΥΣ >15
[κυβέρνηση - θεσμού Η μία Πλευ ρά Περιμένει αΠό τήν άλλή το αναγκαίο βήμα Προσέγγισής
«ΜΠαλάκι» οι ευθύνες
Η «ακτινογραφία» τής νέας Πρότασής Που κατέθεσε ή Ελλάδα
Βαθιές μΠαλιές ανταλλάσσουν κυβέρνήσή και θεσμοί στή διαΠραγμάτευσή, ρισκάροντας το αδιέξοδο να εξελιχθεί σε ανε1ήθύμήτο «ατύχήμα». Και
σι δύο Πλευ ρές εΠιμένσυν Πώς «ή μΠάλα βρίσκεται στο γήΠεδσ του ανΠΠάλου», Περιμένοντας αΠό μιν άλλή Πλευρά να κάνει το αναγκαίο βήμα Πρσσέγγισής ώστε να κλείσει ή συμφωνία.
Το Ποσό των 9,5 δισ. ευρώ Πρσσεγγίζει
ή αΠόδσσή των μέτρων για τή διετία
2015-2016, τα οΠοία Πρότεινε ή ελλήνική κυβέρνήσή στους δανειστές και
αΠορρίφθήκαν ως ανεΠαρκή. Σύμφωνα με Πιν ανανεωμένή Πρότασή τής
ελλήνιιαἰς Πλευ ράς, ΠερίΠσυ 5,5 δισ.
ευρώ εκτιμάται ότι θα Προέλθουν αΠό
αυξήσεις των φορολογικών εΠι βα ρύνσεων σε μεγάλες εΠιΧει ρήσεις και φυσικά ΠρόσωΠα και λιγότερο αΠό ΠερικοΠές αμυντικών και συνταξιοδοτικών
δαΠανών. ΕΠιΠλέον, 4 δισ. ευρώ ΠερίΠσυ μΠορσύν να εισή ραχθούν αΠό τήν
εφαρμογή διοικητικών μέτρων για μιν
αντιμέτώΠισή Πις φοροδιαφυγής και
του λαθρεμΠσρίσυ και Πι Χορήγήσή
αδειών για τή λειτου ργία ΠιλεοΠτικών
[ομόλογα]
ΕΠιστρέφσυν
οι ανήσυΧίες
μετάδσσής
τής κρίσής
Παρά τις εΠανειλήμμένες διαβεβαιώσεις Ευ ρωΠαίών αξιωματούΧων ότι σι αγορές τής Ευρωζώνής είναι σήμερα Περισσότερο θωρακισμένες σε σχέσή
με τρία Χρόνια Πριν, όταν ή κρίσή χρέους είΧε φθάσει στο αΠόγειό τής, οι ανήσυΧίες για μετάδσσή Πις ελλήνικής κρίσής
Χρέους έχουν εΠιστρέψει. Με
τις διαΠραγματεύσεις μεταξύ
τής Αθήνας και των Πιστωτών
τής να βρίσκονται σε αδιέξοδο,
σι εΠενδυτές έχουν αΠοσταστοΠοιήθεί αΠό τα ομόλογα τής Πε
|·| σιόφαση για την Ελλάδα πρέπει να ληφθεί από τους εκλεγμένους πολΕτικούς και όχι από
κεντρικούς τραπεζπες, δήλωσε χθες ενώπιον της Ευρωβουλής ο Μάριο Ντράγκι, ο οποίος,
όταν ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις ενδεχόμενης εξόδου της χώρας από το ευρώ, μίλησε για
«αχαρτογράφητα ύδατα». Ο κ. Ντράγκι υποστήριξε ότι χραάζεται μια συμφωνία που θα οδηγήσα σε ανάκαμψη, με κοινωνική δικαιοσύνη και θα είναι δημοσιονομικά εφικτή και βιώσιμη.
σταθμών και μήχανήμάτών Πλεκτρσνικών Παιχνιδιών. Η «Ν» Παρουσιάζει
τήν ανάλυσή των μέτρων και τις εΠιΧειρήσεις Που θίγει ή τυχόν υλοΠοίήσή τής Πρότασής. >3, 4 - 5
ριφέρειας τής Ευ ρωζώνής, έν μέσω ανήσυΧιών για τις Πιθανές
εΠιΠτώσεις Που θα μΠορούσε
να έχει μία στάσή Πλήρωμών
του ελλήνικού Χρέους. >17
[εγκύκλιος Α. Παρδα] Τι ζήτεί το Γενικό Λογιστή ρισ του Κράτους αΠό υΠου ργεία και φορείς
Με αστε ρίσκσυς ο Πρού Πολογισμός 2016
Κατάρτιοή του κρατικού ΠρσύΠολογισμσύ του 2016 με... αστερίσκους ζήτεί αΠό τα υΠου ργεία και τους φορείς
Γενικής Κυ βέρνήσής ο αναΠλ. υΠουργός Οικονομικών Δήμήτρής Μάρδας,
καθώς οι στόχοι θα αναΠροσαρμοστούν
όταν σλοκλήρωθεί ή διαΠραγμάτευσή
με τους θεσμούς και Προσδιοριστούν
σι νέοι στόχοι των Πρώτογενών Πλεονασμάτων. Στή σχετική εγκύκλιο καλσύνται υΠου ργεία και φορείς να καταρτίσσυν τους ΠρούΠσλσγισμούς για
τσ εΠόμενσ έτος, σύμφωνα με τους στόΧους και τα συνολικά όρια δαΠανών,
όΠώς είχαν Προβλεφθεί στο ΜεσοΠρόθεσμσ Πλαίσιο Δήμοσισνσμικής
ΣτραΠιγτκής (ΜΠΔΣ) 2015-2018. >6
ή [επενδύσεις]
«Μαγνήτής»
ήκατανάλωσή
στην Κίνα
#1 Π' Ε Η" 'ί
'. Μ. , . .ς μ '
Τις μεγαλύτερες απωλειες απο
την αρχή του ετους μεταξύ των
βασικών διεθνών αγορών 
παρουσιάζει ο Γενικός Δείκτης
του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
συνεπεία των αρνητικών
πολιτικών εξώιξεων, απώλειες
οι οποίες με βάση και το
χθεσινό κλείσιμο ξεπερνούν το
10,5% (ί θ,θ4%). >ί 7
Η συνεχής αύξήσή των διακριτικών δαΠανών των Κινέζων
Πολιτών ενθαρρύνει τα σχέδια
ελλήνικών ε1ήΧει ρήσεων με εξαγωγική δραστήριότήτα και το
ΜΒΜ Που έχουν Παρουσία στήν
τσΠική αγορά. >14

Τελευταία νέα από την εφημερίδα