Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Το μετέωρο βήμα της διαπραγμάτευσηςRecognized text:
ΜΜΜ ΔΩΡ0Δ0Κ|Λ οΕΣΣλλοΝτκΗ κΕΝτΡτκΗ ΜΑΚΕΔ0Ν|Λ 
Ερευνε5 Στο φω5 υττοθεοο Εντοττίστοκε Αρχίζουν  
ντο νεο χρομοττομου φορτηγό σήμερο   
κοττοσμοτο 800 γτοτρὡν ορο με 72 ψεκοομοί  ο
Πετρελαίου φορμοκευττκή ετοτρίο! μετονοστε8 γτο το κουνουτνο “Μό
σελ. 10 σελ. 10 σελ. Η σελ. 12 Ξ Ω
νννννν.εσε|ἰοἱο·οεοτ Ο! Μ.
ΦΔννεΜοφόρ
ΤΡ|Τ|·| 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 3 Ι ΕΥΡΩ
' έ ΣΗ] ζΠίίἶὶ [ΪΠ ΡΗΞΗ ΐ]τ[ 
Ι Ι ο 3
ο μ ρ ο " μ Δ|κ0γρσφίσ για
«χρυσή» 6·υγρυφή
φορο-προστίμων
το5 διοττρογμοτευοο5 
ΒΕΡ0|Α
"Μ Η ρῇξΠ ΟὁΠγεί σε κΟἘΟΟἙρΟφῇ Πτωωςἐ τ-τΕςτ@τλ με οντολλογή κοτογορτὡν χοτ διορροὡν, Μέτρα 56 δω· ^Π0τ8'Ο σε Ι
| | | | ξέοοοοε χτε5, στον ουόοχο το5 ουοτυχομένο5 Προοοοθετο5 ευ ώ" πω" ΧρΠμΟτΟΠΟστΟλΠ
το ΜΜΜ: Συνεννοοοο ιτερο οττο τουτοτοτε5 Αθήνο5 χοτ δονετοτὡν νο υΠερβουν το οδτέξοὁο στο δτοΠρογ- ρ .ω λ Ι
η κυβερνηση με εκ] €
Ο ε Ι | μοτευοο σου έληξε με δρομοττκό τρόττο οροχτέ5 το βράδυ στο '
κκε' ΣημερΟ δ|ΟλωΟγἙΟ| Ο' ΟΨΟΠΟτεΒ| | Βρυξέλλε5, ολο χοτ με το δυο ολευρέ5 νο οφήνουν ονοτχτό καταπερρτψσν
Μοτο Η οιοττρογροτευοο ετνοτ εθνικο υττοθεοο ένο <<Πορόθυρο» γιο συμφωνω Με του Ιουνίου. οτδσνετστές
"Ε"Τ8°"Ε "ΕΠ-Β ΖΠἶΟύμενΟ Ο ρεΟλ'Ομό5 ;να::τ::ἔτ:τ::ε; ;οοὲοΞ;ὅτοτοΞῳ:;τε€: Θο χονω οτι μου ονολογεί
Π σελ. 3. 5. ΡΒ. '8
Λπστε8 σε.βροε;Μκτῳρ
' ' ο. «Εμφρογμο»
 _ στο ΕΚΑΒ ορο το
 ω Π ρ - Υ· τ: ο του οοθενοφόρο
Πυελ.|2
ΜοντκΗ ΔΗΜΑΣ" 
Η Κροττκή Ορχήστρα θεσσαλονίκο5 ϊ 
οττ5... φυλοκέ5 Δτοβοτών! “Η __ 
Η σελ.23 Δ' ·-^
|·| «ΜΜΜ» Ερχοντοτ Σοββίὁο5
 βόζετ...σκουυσ κοτΑρνεοεν χοτ
 χ στο θερρυ°τκ6 0Π0φοσίζουνγυ
' Π σελ." ΠροΠονοτο Π σελ. το