Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
=οεοε“εν»·“οτεΜετ ΗΜΕΡΗΣ|Α Π0Λ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|κΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8868 - ΕΤΟΣ 3Ίο - Τ|ΜΗ Ί ευρώ · ΤΡ|ῖΗ Ί? '0ΥΝ'0Υ 20Ί5
Β.ἑΝἩ η
Ω Π Ρ|
-._Ά κκ.: _
λ Ι! ' ?
. ο ΙΧ Ι ' °
' έ Δ 7η
ΜΕΤΡΑ 3,6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2ΟΊ5
Το κέντρο
τουκόσμου   Η 
Η Ελλάδα να Βρίσκεται στο
χείλος του γκρεμού και στπ Ι Ι
Χώρα μας να προχωρούν όλα
όπως πριν με αντεγκλιίοεις μεταξύ των κομμάτων, με διαφωνίες εντός του ίδιου κόμματος, εν προκειμένω του ΣΥΠΖΑ, όπου οι διαφορετικές τασεις που υπαρχουν φαίνονται
και εντός τπς κυΒέρνπσπς πλέον με πολύ εμφατικό τρόπο
και με πολύ γκρίνια.
Ωστόσο π παγκόσμια ανπσυ·
κία για το τι μέλλει γενέσθαι
είναι έκδπλπ. Μόλιστα ο ιστότοπος του ΟιιοΜίοπ αποφασι·
σε να προχωρήσει και σε :ωντανιί μεταδοοπ τπς ενπμέρωστις των Ελλήνων δπμοσιογρόφων από τον ΓαΒριιἱλ Σακελλαρίδπ. Αν και δεν αρχισε από
τα πρώτα λεπτα του οτἰείἱπε,
σύντομα προκώρπσε στην εωντανιί σύνδεσπ και μαλιστα
χωρίς υπότιτλους στα αγγλικό.
Αυτό αλλά και το γεγονός ότι
Νέα ο το
ιστορικό κίνημα
Σελ.3
, Η' έ| νεοἱι;και με
"Μπέζ Λ
εδώ και πολύ καιρό οι εδώ Ι ¦ ' Ι ¦ '9 η
ε:: Εῇ Π Μες 
ρίως καταδεικνύει ότι π Ελλαδα Βρίσκεται πιο πολύ από κό
 φορα στο κέντρο του τ η ν Ε Β  ὰ 6 α Ν" ΜΜ=%:ΐ
Ο λογικός