Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ξαφνικός θάνατος για τις πρόωρες συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
` ΑΡΓΕΝΤ|ΝΗ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΛΗ
ΒΡΑΖ|Λ|Λ-κΟΛΟΜΒ|Α)
 81 2]
ΠΝΓ Η
ΚΑΤΑΛΥΤ|·|Σ Τ|Λ ΤΗΝ ΕΞΕΛ|Ξ|·| ΤΩΝ Δ|ΛΤ|ΡΛΤΜΛΤΕΥΣΕΩΝ ΤΟ ΛΣΦΛΛ|ΣΤ|ΚΟ
Ξαφνι ι(όε ΜΜΜ
για τι8 ηρόρε5 συντήξει5
Ο' ΑΠΑ|Τ|·|ΣΕ|Σ ΤΩΝ ΔΑΝΕ|ΣΤΩΝ 1 κι η = ΤΑ ΧΑΡΑΤΣ|Α ΤΟΥ ΤΣ|ΠΡΑ ΣΤΑ κΑτκΕ^Α
› Ζητούν να κλεί- › Πρόταση - σοκ _ _ Η” Φοροεηιδρομή στις οι Δρ^χΜ|κω η" Σγρ|ΖΑ
/ σουν αηό τις 30 και για καταβολή εηιχειρήσεις με ΕΝ" ο ΤΣ|"ρΑΣ
Οι οτι
τα ΑΝΑΜιΝτΜ“ΜΠΜ ΜΜΜ Μέ
ΠΡΟΚἡρυξΠ για 3.610 ΠροσλήΨ€ἶΣω
στα υηουργεια Πολιτισμού - 'ΜΜΜ
ΝΕΑ ΠΡοκΗΥΞΗ
ή  η
|ουνίου τα «Παραθυ- σύνταξης αναλογης των αύξηση συντελεστή ΣγΝ^ΝῖΜΜ ΣΗΜΕΡΑ
ρα» συνταξιοδότησης εισφορών τους, ενώ στο 29% αηό 26% Με ΒΕ0ΔΩΡ^κ" ΦΩΦΗ
με σταδιακή αύξηση η βασική των 360€ θα και έκτακτη εισφορα ΚΔ' ΜΒΜ
ορίων στα 67 καταβόλλεται στα 67 ΤΖΟ/ο 
;ζζΞ”_ ζ: ΣΕΛ. 8-9
 _ ο -Ξ;;_¦;ε εε: :1;_“_;;Ξ;ε: ΣΕΛ.7 ο στα::μεσαο.::::;Ξ;;; 
ΝΤΡΛΤΝ|: ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΛ ΝΑ' Ν ΣΕΝΛΡ|Λ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΡΜΛΝ|Λ ΠΑ
ΤΟΥΡ|ΣΜΟ
Αιτήσεις για 3.218 θέσεις σε
δήμους, υη. Οικονομικών, ΔΕΗ
ΕΝΤΟΝΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ Ν|ΝΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ
 `  16;ωε5ΕῇΜετ“
Τα γαι ουρια θα εχουν έφυγαν στο εξωτερ|κό
δεν θα εηιστρέψουν
και αριθμό κυκῆοφορίας   
.ο τ;“ΞεἐΞἔέ;; Τα ψὐΧοῆὸγ|κά η 
ῦ τι  τεστ αφοηΠίζουν#
' Ϊ Ο Ηικροσκόηιο 1 στους ¦ 
ῦΜἔβἔΞ αστυνομικούς ως '
ΜἰξἑξΜ;ώβω σε 800
γιατρούς και νοσοκομεία
9"Ϊ7ΤΤ Ο 8“ῖἶ6" "ΤΝ"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα