Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μπλακ άουτ στις Βρυξέλλες για τις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
Β ισνΝισν πιο
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |0098
|.30€
 :ων Μπρομ: τ· ματ
ΕΘΝΟΣ
λ ΜΜΕ ἔκ Τ")!||Μ¦|!|||' Η Η ¦ίίΝ|||'|¦Π!| !ιί|||Ν|ίίΝἰ ΕΜ ||'ίΜ||ΜΙ|ίί τη|ιιιιΜιιιιππι=ιιιιιιιιιιιΜιιιιι"ιπιο"πουτη"ητιτιιι·ιι·ιιι|ι“ιιιιι1|ιηι:ιι“ιίιΜιι“Μ ΜΗΝ"|||||,|Ν||ί|||||||'||||ΤΗΕ λύ|||ί¦!'Ι|¦Μ¦"Η'"
Γ 'ηρε το πρωεέιΘΝἩΡἐ τ  τ ϊ
κανονΞ£ι5 ΠερυΠΞὡ,  . 
ΕΞΕΛΕΓΗ ΜΕ 53%
_,,..,ιισηοιι 
έ¦"ι·οιηι·οι
Νέο πρόεδροο του πΑΣοκ εξελέγη από τον πρώτα γύρο η
Φώφη Γεννημοτό. Είναι η πέμπτη
πρόεδροο του ΠΑΣΟΚ και η
πρώτη γυναίκα. 8-9
ΕπΜΓΕλΜΑΤικΕΣ ενκΑιΡιΕΣ
«Ζεστό χρήμα»
από το ΕΣΠΑ για
ΒΤ επαγγέλματα
Δόνειο σε ογρότεο από τρειο
τρόπεζεο. 43-46
ΔΡΑΜΑτικΕΣ ΕΞΕΛ|ΞΕ|Σ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ|κΗΣ ΑΝΤ|ΠΡΟΣΩΠΕ|ΑΣ
ΜΜΜ Μ"
στιο Βρυξέλλεο για τιο συντόξειο
κοΜι:ιοΝ 7 Σ 
Ο Γιουνκερ ·“ / έκανε μια ”  
τελευταία
απόπειρα
για λύση
Καθοριστικέο
οι αποφάσειο
του Ντράγκι
την Τέταρτη
Βρήκαμε
ισοδύναμα και
τα αρνήθηκαν.
Το ΔΝΤ επιμένει στιο συντα
ξειο. Λαθοο
λογική με
λαθοο στοιχεία
Ε μια συναντηση κατα την οποία έπεσε μπλακ αουτ Πριν να κλείσουν ώρα οι διαπραγ
ματεύσειο καταγράφηκε χθεο στιο Βρυξέλλεο η διαφωνία τηο κυβέρνησηο με τουο δανειοτέο, με αποτέλεσμα οι δραματικέο εξελίξειο να καθιστούν αμφίβολη μια απόφαση για
το ελληνικό ζήτημα στο Ευτοἐτομρ τπο Πέμπτπο. «Βρήκαμε ισοδύναμα και τα αρνήθηκαν.
Το ΔΝΤ επιμένει στιο μειώσειο των συντάξεων». τονΚει με δήλωσή του στο «Εθνοο» ο
υηουργόο Ετιικρατείαο¦ Ν. Παππαο. Φ?
ΕΤ. οεοΔοΡΑκΗ:
Να συγκληθεί το
συμβούλιο των
πολιτικών αρχηγών
ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ
Δεν πρόκειται να τουο
αφήσουμε να πανε
τη χώρα στη δραχμή
ΤΜίί'ιΜΝ'ύ ή :ΜΑΝΗ 'κι 'ί τίὶιίΝΜΜί . Η Πι¦ί¦ΜΝΜ'] Ξ'~Μ'ί|||||||'||¦|”|' ί||||||!|||Π!ί|1 ί' Η |'|||||| 'Η, η
ΕΝΩ το ΣτΕ ΕΠ|ΣΤΡΕΦΕ| ΤΑ ΔΩΡΑ ΣΕ 800.000 ΣΥΝΤΑΞ|0ΥΧΟΥΣ »Με
'αι μ ·
|||'|'ί||ί||'||'Μ" γ | Τ “ "||||| ΜΜΜ!λ||ί||||'||Ήίί Μ Η