Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΤ Μ]©ἶ @Π©ῇἐΜῶἩΜἩ   @ΠΜ 
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 51ο · ΑΡ. ΦγΛ. 11.647 ΔΕΥΤΕΡΑ 15 |ΟΥΝ|ΟΥ 2015 κο' σΤο ἱΠτεΓΠθτ ΜΝ.ΜΞΜΗεΞ.9Τ
ΑΔΕ|ΑΣΑΝ ΤΑ ΤΑΜ Ε|Α ΤΩΝ ΠΑΝ ΕΠ|Σ|ἩΜ |ΩΝ
505 εκπέμπουν
ο· ΠρυΤανε·ς
Το ΑΕΙ δεν έχουν λάβει ούτε ευρώ για το 2015
Τ ἐ“- ε-“““ε+-ε “  
ΠΑΣΟΚ
Νέα πρόεδρος
η Φώφη ΓεννημαΤα
ΣΕΛ. 3
Δ ° ελουι<έΤοΚ|νδυνευουνΤο Ανὡ- ΠροβλέΠονΤοΤ γ|ο Το 2015. ΠορόΤ| έχουν
ΑΠ©©©ΠΠΤ©@Μ ΤοΤο ΕκΠοιδευΤΠςό |δρυμοΤο Πορέλθε| έξ' μήνες.
Τ@ Π©λ@ῳ Τηςχὡρος. κοθὡς. όΠως Προ- Ο' Πρόεδρο' Των ΤΕ' σΤη συνοδό Τους.
σ ε|δοΠοίησον ο' ΠρυΤόνε|ςοΤην Που δ|εξηχθη Την Παρασκευη. οΠέρρΤΜ©μ©©ΧΞδΠ© έκΤοκΤη συνοδό. Που ΠρογμοΤοΠοΤηθηκε ψον Το Προσχέδ|ο Του Πολυνομοσχεδίου
Δ η .χ Δ ° Το ΣόββοΤο σΤην Αθηνο. είνα' οδυνοΤον νο Του υΠουργείου Πο|δείος. Το οΠοίο δίδεΤ©@  Π@λΤ@ συνεχίσουν Τη λε|Τουργίο Τους. Τοι Τ|ς ημέρες ουΤές Προς διαβούλευση.
©Π Π@©Ξ©©©Π Κ' ουΤό όχ| μόνο γ|οΤίέχεΤ με|ωθείδροσΤΤ- Ασκούν δρΤμείο κρ|ΤΠ<η σΤον υΠουργό
Π κό η κροΤΠ<η εΠΤχορηγηση. αλλά κο' εΠε|- κο' ζηΤουν Την όμεση μεΤονομοσίο-ονοΗ (ων  δη δεν έχουν λόβεΤ ουΤε ένο ευρώ οΠό όσο βόθμΤση Των ΤδρυμόΤων. ΣΕΛ. 8
τα) |·Ἀ  ·ἔ·“Ξ< Ό” ”ζω -- Η
@Μπορω  ΠΜ  @λη@ΤεΤεςΜ σέλα
8Ρ0ΒΤ8 ΗΡΑΚΛΗΣ
ο Σαββίδης ^"οΕ^ .
- Τα ΜΠα Τολιν·
αΠοΦοσ·ζε· γ .  .
. ΟΤ ΠρωΤοθληΤες ΚυΠρου φλερΤορουν με Τον
γ|α Τ°υἩορ ΑργενΤ|νό σΤόΠερ. η Παραμονή Του οΠσίσυ
Ο μεγολομέΤοχος Της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν εϊνο| ευκολη υΠόθεση. ΣΕΛ. 13
. . δέχΤηκε Την ε|σηγηση
ΕΠ||(|νδυν0 κα' συχνα Του Ἀρνεσεν γ|ο Την Πρόσληψη Εθ Ν' κΗ
Του ΚροόΤη ΠροΠονηΤη κο'
κολείΤο| νο δώσω Την έγκρ|ση Του.
Παρανομο Το εμΠόρ·ο
εξωΤ·κὡν ζώων Σελ. 12
'Ενα χρονο μεΤα
Τέλη |ουνίου Του 2014 η ΕθνΠ<ή έχονε σΤο ΠένολΤ| Την οκΤόδο Του ΜουνΤΤολ κο' Το ΣόββοΤο
ΣΕΛ. 10. 31 Δ ἶ· Ό· μ ο ' έ Δ " ' -"Η .
Τ     Ι εξευΤελ|ζόΤον σΤο Νησ|ό Φερόε. ΣΕΛ. 16. 25