Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
15-06-2015
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ ,
(1918-1974)
ΑΔΩΝίΣ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Αναγκαία στροφή
πρός τόν ρεαλισμό
ΓράφειὁΕύθ.ΠΠέτρου _
Ἀπὸ τήν ήμέρα πού ανέλαβε τα καθήκοντά της ή νέα
ελληνική Κυβέρνησις, οί προσδοκίες τών 'Ελλήνων
από αὐτήν περιορίζονταν σέ ένα θέμα, τήν απαιτουμένη
στροφή πρός τόν ρεαλισμό. Είναι ίσως ένα πολιτικό παράδοξο, αλλά στήν 'Ελλάδα σπανίως οἱ ψηφοφόροι έπιλέγουν
ένα κόμμα έπί τή βάσει τῶν προεκλογικών του έξαγγελιών.
Συνήθως τό κριτήριο τής ψήφου είναι ή απόρριψις κάποιου
άλλου κόμματος, στα δέ προγράμματα πού ανακοινώνονται σὐδείς αποδίδει ίδιαιτέρα σημασία, θεωρώντας ότι
ούτως ή άλλως αὐτά δεν θα τηρηθούν.
Αύτό ίσχυε περισσότερο από κάθε άλλη φορά στίς τελευταίες έκλογές. Πέρα από έναν στενό πυρήνα ψηφοφόρων (τό παλαιό 4% προφανώς) όλοι οί ὐπὸλοιποι, δηλώνοντας τήν πρόθεσή τους να ψηφίσουν ΣΥΡίΖΑ, καθιστσύσαν
σαφές ότι δέν ανέμεναν ούτε νά <<σχίση τα μνημόνιο» ούτε
να βάλει τήν Εὐρώπη «να χορεύη στόν δικό του ρυθμό».
Ακούγονταν μάλιστα καί αφορισμοί τού τύπου «ὁ ΣΥΡίΖΑ
θα είναι τό νέα ΠΑΣΟΚ» κάτι πού δεικνύει παθογένειες τίς
οποίες ακόμη δέν έχουμε ξεπεράσει. Στήν λαϊκή συνείδηση τό ΠΑΣΟΚ είναι συνώνυμο πρός τήν διαφθορά, αλλά καί
τήν κομματική φαυλοκρατία καί τόν ώφελιμισμό. Νά ὐπσθέσουμε ότι μιά πιό σύγχρονη έκφανση τών χαρακτηριστικών αὐτῶν ανεμένετο από τόν ΣΥΡίΖΑ;
Τό γεγονός δέ ότι από τήν πρώτη κιόλας στιγμή άρχισε
μιά καθολική συζήτησις γιά τήν αναμενομένη στροφή τής
Κυβερνήσεως πρός τόν ρεαλισμό (άν καί συνήθως αὐτό
αποδίδεται μέ μίαν απρεπεστέρα έκφραση) αποδεικνύει
πόσο έντονη ήταν αὐτή ή προσδοκία.
Καί φαίνεται ότι τήν ίδια προσδοκία είχαν καί οἱ ήγέτες
τής Ευρώπης. ,Ενδεχομένως καί οί έν Αθήναις πρεσβείες
τους θά τούς ένημέρωναν ότι τό γενικό κλίμα στήν 'Ελλάδα διεμόρφωνε τήν είκόνα ότι δέν θα ύπαρξουν μεγάλες
αλλαγές. Ανέμεναν λοιπόν προφανώς, ότι εύρισκόμενος
απέναντι στήν σκληρή πραγματικότητα, ὁ κ. Τσίπρας θά
εύρισκε τήν αίτιολόγηση για μίαν αλλαγή πορείας. Μιά
στροφή πρός τόν ρεαλισμό."Ετσι έξηγείται καί τό γεγονός
ότι ή πρώτη συμφωνία τού παρελθόντος Φεβρουαρίου διετυπώθη τόσο αόριστα, ώστε ή μέν έλληνική Κυβέρνησις νά
αναμένη τήν αποδέσμευση χρηματοδοτήσεων, οἱ δέ
Εὐρωπαϊσι εταίροι τήν έναρξη κάποιων μεταρρυθμίσεων.
Τέσσερεις μήνες μετά, ή κατάστασις διολισθαίνει έπικινδύνως. Ἡ Κυβέρνησις έρμηνεύει τήν λαϊκή έντολή κατά
τό δοκούν καί προβάλλει έπιλεκτικώς, μόνον όσα εύρήματα τών δημοσκοπήσεων έξυπηρετσύν τήν άκαμπτη πολιτική της. Παραβλέπει τό γεγονός ότι κορυφαία από τίς προεκλογικές δεσμεύσεις της ήταν ότι δέν θά διακινδυνεύσει
Ν τό.εὐρωπαϊκό;μέλλρν#τής χώρας καί τήν παραμονή της στα
κοινό νόμισμαΪΚάτι πού έπαναβεβαιώνεται σέ κάθε νέα
δημοσκόπηση. Απεναντίας αποδεικνύεται ότι ελαχιστοι
μόνον στηρίζουν τήν λογική τών ρήξεων καί τών <<κόκκινων
γραμμών» στίς ὁπσίες πεισματικά προσκολλημένη παραμένει ή Κυβέρνησις αγνοώντας τήν σχετική λαϊκή εντολή.
Είναι καί αὐτὸς ένας λόγος γιά τόν ὁποῖο ή έπίτευξις
ου μφωνίας γίνεται όλο καί πιό δύσκολη. "Οπως καί πάλι
έχει έπισημανθή, στούς μήνες πού πέρασαν ή ελληνική
Κυβέρνησις έχει χασει παντελώς τήν αξιοπιστία της. Δέν
μπορεί νά πείση ότι έχει τήν είλικρινή πρόθεση νά συμβιβασθή καί να έφαρμόση ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα
πού θά βγαλη τήν χώρα από τα τέλμα.
Αντ' αὐτού οί έκπρόσωπσί της επιμένουν σέ μιά ρητο
Συντροφος Ἀλέξής
ή Πρωθυπουργός;
Πρό δεκαημέρου, όταν ό Πρωθυπουργός ζήτησε τήν
σύγκληση τής Βουλής για να τήν ένη μερώσει έπί τής πορείας τών διαπραγματεύσεων, όσοι νουνεχεῖς πολίτες παρηκολούθησαν τήν συζήτηση «πάγωσαν». Διότι διεπίστωσαν ότι ό κ. Τσίπρας είχε βγάλει τὸ καπέλο τού Πρωθυπουργού καί μιλούσε ώς «σύντροφος Ἀλέξης». Παρ° ότι
διετήρησε χαμηλούς τόνους, έξεστὸμισε απειλές πρός
τούς δανειστές καί αφησε να έννοηθεῖ πώς αν έκεῖνοι δέν
όποχωρούσαν σέ αὐτά πού ή Κυβέρνησις όνομαζει «κόκκινες γραμμές», δέν θά ύπεγράφετο συμφωνία. Καί προειδοποίησε γιά τίς συνέπειες πού οι εἶχε αὐτό για τό μέλλον τής Εύρώπης. Κοινώς, απείλησε τούς Εύρωπαίους μέ
γενική καταστροφή, δηλαδή περίπου ό,τι κάνει καί ὁ
αρχηγός τών ΑΝΕΛ, όταν όμιλεῖ γιά «Κούγια».
'Η ὁμιλία έκείνη τού κ. Τσίπρα εἶχε αμεσες, λίαν δυσάρεστες έπιπτώσεις. Τήν ἑπομένη τὸ πρωΐ ό πρόεδρος τής
Εύρωπαῖκής °Επιτροπής αρνήθηκε νά έχει τηλεφωνική
έπικοινωνία μαζί του καί από τίς Βρυξέλλες απεστάλη τό
πρώτο τελεσίγραφο πρός τήν χώρα μας.Ἡ δέχεσθε τίς
προτάσεις τών Θεσμών ώς βάση διαπραγματεύσεων καί
στέλνετε αμέσως τίς αντιπροτάσεις σας, ή ή συζήτησις
σταματάει έδώ. Στήν συνέχεια ή έλληνική πλευρά απέστειλε τίς αντιπροτάοεις της καί έτσι ὁ κ. Τσίπρας συναντήθηκε τήν Τετάρτη στίς Βρυξέλλες μέ τήν κ. Μέρκελ καί
τόν κ. 'Ολλάντ, παρόντος καί τού κ. Γιούνκερ, ὁπότε τό
κλίμα αποκατεστάθη. Στήν συνέχεια όμως, μέ αφορμή καί
τήν αποστασιοποίηση τοῦ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τα τι όσα συμφωνήθηκαν στίς Βρυξέλλες, ή έλληνική
Κυβέρνησις άρχισε πάλι τούς λεονταρισμούς. 'Οπότε φθάσαμε στό νέο τελεσίγραφο τών Θεσμών τής παρελθούσης
Παρασκευής, τό όπσῖο ανάγκασε τόν Πρωθυπουργό νά
στείλει αρον-αρον κυβερνητικό κλιμάκιο στίς Βρυξέλλες
για τήν συνέχιση τών συζητήσεων, οἱ όποίες όμως διεκόπησαν χθές τό βράδυ, χωρίς πάλι νά έπέλθει συμφωνία.
. Ανεξαρτήτως τής ακαμψία τών δανειστών, ή συμπεριφορά τής έλληνικής κυβερνήσεως δέν βοηθεί στήν
έξεύρεση λύσεως. Εἶναι βέβαιο ότι τελευταίως έχουν
σκλη ρύνει τήν στάση τους καί οἱ ξένοι, αλλά αὐτὸ συμβαίνει σέ απαντηση τής δικής μας αρνητικήςκαί έκβιαστικής στάἑεώς έπἴτέααέρεις`ή8ήμῆνες.'Παραπάνω
τού Σύριζα έχει διαπεράσει στήν κοινή γνώμη τήν ἐντύπωση ότι για τήν σημερινή κακοδαιμονία τής έλληνικής οίκονομίας εύθύνεται αποκλειστικώς ή Τρὸίκα
καί τό Μνημόνιο, τό ὁποῖο έκείνη έπέβαλε στήν χώρα
μας. °Ενώ δέν πρόκειται περί αὐτοῦ. Ἡ Ἑλλάς έφθασε
στα πρόθυρα τής πτωχεύσεως έπειδή ύπερχρεώθηκε τό
ἑλληνικὸ δημόσιο, χωρίς παράλληλα νά αναδιοργάνωθεῖ, νά περιορισθεί καί νά μειώσει τίς αντιπαραγωγικές
δαπάνες του. Αύτή ήταν ή αἰτία τής ούσιαστικής πτωχεύσεως τό 2010 καί τής προσφυγής στόν Εύρωπαῖκὸ Μηχανισμό Στηρίξεως καί τὸ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
' ή    
Στήν συνέχεια, ή έλληνική οίκονομία εἱσήλθε σέ πρωτοόπως~ Μάσκα Μεση, ότι ἐπειδὴ μας ἑπἐβαΜν τήν λαθος' ·
πολιτική οἱ δανειστές, Με διότι έμεῖς αρνηθήκαμε νά προχωρήσουμε σέ δραστική συρρίκνωση τού δημοσίου. Καί
έτσι αὐτὸ παρέμεινε ή γενεσιουργός αἱτία τού προβλήματος
τής οίκσνομίας καί κατεδίκασε τόν ίδιωτικὸ τομέα τής οίκονομίας σέ όφεση."Εχει έγκύρως αναλογισθεί ότι για κάθε μία
άχρηστη θέση πού διατηρώται στόν δημόσιο τομέα, χάνονται δύο ή καί τρείς θέσεις έργασιαςί στόν ἱδιωτικὸ τομέα. Καί
έν προκειμένω αὐτό έγινε. 'Η ανεργία τινάχθηκε στό 1,2 έκατομμύριο ατόμων, διότι ή Κυβέρνησις Παπανδρέου αρνήθηκε νά προχωρήσει σέ απολύσεις στό δημόσιο, ένώ καί ή Κυβέρνησις Σαμαρα ήταν αρνητική σέ τέτοιες κινήσεις. Κάικος
έτσι γονάτισε ὁ ἰδιωτικὸς τομέας τής οίκονο μίας. 'Επειδή διατηρήθηκε τό Μέρογκο δημοσιο' , μέτεραστιοί κόστοςπού έπιβαρύνει τόν ίδιωτικὸ τομέα καί μέ δαιδαλωδ' εις διαδικασίες
οἱ ὁποῖες παρεμποδίζουν τήν ίδιωτική πρωτοβουλία νά δημιουργεί Μουτ” ο καί θέσεις έργασιαςί .
Σὲ όλα αὐτά, ή θέσω τοῦ Σύριζα είναι αναχρονιστική. 'Η
έκλογική του πελατεία συνίσταται σέ μεγάλο βαθμό σέ
πρώην αποδώς τού ΠΑΣΟΚ, νοσταλγσύς τοῦ κρατικιστικοῦ
μοντέλου πού έφερε τήν καταστροφή στήνἙλλαδα Καί βεως τήν ίδια πολιτική ύποστη ρίξουν καί οί περισσότεροι
«σύντροφσυ› στόν Σύριζα, οἱ ὁποῖοι είναι γέννημα θρέμμα
τών διαφόρων συνδικαλιστικών καί αλλων κινημάτων πού
περιστρέφονται γύρω από τό κράτος καί αντιμαχονται τήν
ίδιωτική πρωτοβουλία. °Επομένως ή πίεσις τήν όποία ύφίσταται ὁ κ. Τσίπρας από τούς «συντρόφους» του στόν Σύριζα
είναι αφόρητη. Τόν προτρέπουν να γυρίσει τό ρολόϊ πίσω
καί να ακυρώσει ό,τι θετικό έγινε ή κατεβλήθη προσπάθεια
να γίνει στόν τόπο μας τήν τελευταία πενταετία, τα τό πρόσχημα ότι αὐτὸ ήταν προϊόν τού «κατάπτυστου» μνημονίου.
Γι' αὐτὸ καί ὁ κ. Τσίπρας δέν προχώρησε σέ συμφωνία μέ
τούς δανειστές έπί πέντε μήνες. Διότι είναι δέσμιος τής πολιτικής πού έχει διακηρύξει ὁ ώιος, όχι ώς όπεύθυνος Πρωθυπουργός, αλλά ώς «σύντροφος Αλέξης»!
"Ομωςτὸ τελευταίο πενταμηνο ὁ κ. Τσίπρας έχει αποκτήσει νέες έμπειρίες."Εχει καθήσει έπί πολλές ώρες στό
Πιο τραπέζι μέ τούς Εὐρωπαίους ήγέτες καί έχει ακούσει
τίς θέσεις τους."Εχει προφανώς καταλάβει πώς μπορεί να
έπανεκκινηθεῖ ή οίκονομία καί πώς, αν ὁ ίδιος έμμείνει
στίς ακραίες θέσεις τού Σύριζα, αύτή θα καταρρεύσει όριαπό. Καί έχει έν τέλει συνειδητοποιήσει ποια είναι ή
διαφορά μεταξύ ἑνὸς Εὐρωπαίου Πρωθυπουργού καί ἑνὸς
αριστερού «έπαναστάτη», ό όπσῖος προσπαθεί να πετύχει
τούς στόχους του μέσω τής οἱκονομικής καί κοινωνικής
καταστροφής. 'Επομένως στό έρώτημα «σύντροφος Ἀλέξης ή ύπεύθυνος Πρωθυπουργός», λογικα δέν θα έπρεπε
να ύπάρχει δίλημμα για τόν κ. Τσίπρα. :απο όφείλει νά
τό αποδείξει έγκαίρως καί έμπρακτα.
Ἀδιέξοδο έκ νέου
στίς Βρυξέλλες
ρική που απορρίπτει τούς εὐρωπαϊκοὐς κανόνες, στρέφε- ί 80 ~
ται έχθρικά κατά τών επενδύσεων καί προαναγγέλλει ] ,ΕΝΝ|Ξ ;:?ήἶ%:ωἘ;;οἔἔ
<<ανάπτυξη μέσω δημοσίων έπενδύσεων». Πολιτικές δηλα- ΜΜΜ κΜλφΜ ,ταρώ
δή οί όπσίες έχουν αποτύχει διεθνώς. Ακόμη καί στήν Ε)ΔΗΣΟΥ^Ξ σημα μαζ¦ωΜβΜςά
Ελλάδα ή κρίσις έν πολλοίς όφείλεται στήν τακτική τής πολώΜΚά Μ Τά Τσέχικα 6,,
κρατικώς έλεγχομένης οίκονομίας καί τής <<αναπτύξεως>› Ι ,Ερ|ΕρΓΑ έχε@δω Μωβ· ,
μέσω δημοσίων επενδύσεων. __°__
Π ,, 8 Ι Ι" _ Ι ΠΑύτόθάπεῖκουράγιο!'Ο
ίσως γι' αυτὸΙουδεις λογικος ανθρωπος μπρρουσε να , ΥΜΜ Ιο3Μή Μη 91·
πιστευση οτι στον 2ίο αιωνα θα εμφανιζόταν ένα κόμμα ο ἈπόρρηΤο¦ Μωυυ καί Ό ΤζώΡΤζ ΜΜΜ Μή Μήν
πού θα ήθελε να έφαρμόαη των παρωχημένο μοντέλο ΜΜθάιατότουοίπολῳΜ Λά<υδένάρησανσύτεπίνήλΜα
που οδηγούν σε σιγουρη αποτυχια. Μαι τού ήθοιτοιοι7 Σέρ Κρί- ΜΜπρσβλήΜο-ὁ Τζώρτζ
"Ετσι όδηγηθήκαμε στήν παρούσα φάση όπου πλέον ΜΜΜ( ὁὁ"ῦΜΜ ΜΒ πρωην μποξέρ Μ ΜΜ5
δέν ὁ _ . . . . . ¦ Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε Μ ΜΜ- νά σταθούν
μιλούμε για διαπραγμάτευση, αλλά για <<τελευταια ς
εύκαιρία» Τό μήνυμα αὐτό ήταν σαφέστατο τήν περασμέ- ώ: ἀῇωμαω α πληροφορία” Φπόᾶο "ήν ὰ) ω”, Του; Πω
. ί . . . . . . . .. ” Μάης” Αεροπσρ' ίαςμε- τρωκανκαίέγινανοίιπόήλινη εβδομαδα. Και διετυπωθη τοσο απο τις Βρυξέλλες οσο η; ί ,
. . . . . . . . . . . ταρω και' σέείδικές έπχειρή- κιωμένοι Μωι στόν κόσμο.
και απο την Ουασιγκτων. Με τετοια σαφηνεια που δεν ,
. . . - , -.. . . σέςΑνκαίήτανγνωστήήπρο- Παρόνπςστόνγάμοστήνἀνααφηνειπεριθωρια παρερμηνειων. Αρκειη ελληνικη Κυβερ- .
. . . . ¦ . . . . . Μπυσχώημέτόνήγέτη τολκήΑγγλίαήταντάπωδιώ
νησις να ξεπέραση τις ιδεσληψιες της και να κανη επιτε- - Η ΜΙ, Τίτο Βάχβ ω ΜόνΙα Μ Τά δωΜουά
λους τήν πολυαναμενομένη στροφή πρός τόν ρεαλισμό. η; ί, ο: . '
στα γιωριζαν ότι αυτή ανάγε τους Νά ζήσουν!
Διότι φαίνεται πώς άλλο περιθώριο δέν σε έχη.
Σε ναυάγιο κατέληξαν οἱ
διαπραγματεύσεις στίς
Βρυξέλλες για τό ἑλληνικὸ
ζήτημα, αφού επήλθε σοβαρή ρήξις μεταξύ τών δύο
πλευρών. 'Η ελληνική Κυβέρνησις ὐποστηρίζει ότι τα
πρόβλημα έγκειται στούς
θεσμούς πού επιμένουν σε
περικοπές. Άλλωστε, λίγες
ώρες πρίν λήξουν άδοξα οί
διαπραγματεύσεις, ή Κυβέρνησις σέ «Ποπ ρερετ»
πού είχε έκδώσει ύπεστήριζε ότι ή 'ίδια έχει πράξει όσα
χρειάζονται για νά επιτευχθεί συμφωνία, αλλά τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
έπιμένει νά ζητεί περικοπές
συντάξεων. Συγκεκριμένως
ζητεί περικοπές ύψους ί%
τού ΑΕΠ, δηλαδή ί,8 δίς
εὐρώ ετησίως καί ί% από
τήν αύξηση τού ΦΠΑ.
Μετά τήν λήξη τών συνομιλιών, τα ίδια επανέλαβε
ὁ αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Γ. Δραγασάκης,
ύπογραμμίζοντας ότι ή
ελληνική πλευρα κατέθεσε
έγκαίρως τίς προτάσεις της
τήν ίη 'ίουνίου, πού καλύπτουν πλήρως τό δημοσιονομικό κενό καί τά πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά
καί συμπληρωματικές προτάσεις πού ανοίγουν τόν
δρόμο για συμφωνία.
“ Σιι8ινι:ιἐιω Ξ
.μ ..-..,.....”.. ._-...-....Μ¦-- ε--γ.--..._α_.“ς, α.. .....ῇψα,..-.ραη-Μ”ε....-.”α”".η--“”Μ“--.Με ..-Μα -.ο
Στό Ευτο ο
| οιάποκΜἔεἔ 'Εχω όλα καί απόμακρο τήν ἐντύΟί δη μοσιονομικές αποκλίσεις Μ ω ΜΒ δέν ἑνδίαφέΜ γιά μέ4 δίς ένα» αλλα,κ“ί Οι ἔΏΦ0: να. Νοιώθω έτσι μια όρφάνια, σάν να
ρετικες θεσεις για το χρέος θα - .
βρεθούν στα επίκεντρο τού εως” Τό παιδί ω πρωτο γόνο πω Τό
Ευτοςτοιιρ στό Λουξεμβούργο.
. ανέχεται βαρνγκωιιώνταε ή μητρνιὰ ή
ΜΒΜ 2 όποία αγαπάει καί στολίζει μόνο τίς διΣέ αδιέξοδο Ι κό της Μ καί αφήνει τά κουρέλια γιά
οἱ δία"ρ9γμ"°"°εβ τήν Σταχτοπούτα. Νοιώθω δηλαδή
Νέα έμπλοκή στίς διαπραγμα- ~ ΠΜ]
τεύσεις μέ τούς δανειστές. σάν νά μήν εἶμαι "έλα Τα οικο αΞ'
Ἡμιτελείς κατά τήν Κομμισ- σὰν νά μή σκΟΤίζΠαί κανεί5 γιά μένα,
σιόν οί έλληνικές αντιπροτα- σὰν νά μήν Μὰρχω γι' αὐτούς, σάν νὰ
σεις."Οχι σέ έκλογές ή δημο- . . .
ψήφισμα από τόν κ. Τσίπρα. μή μέ ΜΜωΜζΜ ο” καν Μ βά
Σελίς 8 ρος, ούτε κάν ώς ένὸχληση.
| «ΜΝΉΜΗ» Βέβαια από αρκετό καιρό έχω αντι
γ'ἀ Τήν Βρ"“"ω ληφθεί' ότι βασικό ένδιαφέρον τών πολι
Ση μαντικοίσἱκονομικοίπαράγοντες τού Λονδίνου καταρτίζουν
σχέδια εξόδου από τήν χώρα σέ
περίι·πωση ΒιεΧίι. Αὐξάνονται οί
εὐρωσκετπικιστές έντός τού
Συντηρητικού κόμματος. ,
Σελίς 4
11111111 Η'
θ Πίίύθῖθίίϊ3
πκώντήςχώραςΜςείναιπώςθάαποκτήσουν τήν ἐξουσία. Καί όταν τήν
αποκτήσουν, πώς θα τήν αποκτήσουν
ξανά καί ξανά. 'Ο,ιι κάνουν δέν τό κάνουν γιά τόν λαό αλλά για τὸν ἑαυτὸν
τους. 'Αν συμπίπτει τό προσωιτικό τους
συμφέρον μέ τὸ συμφέρον τού λαού είναι
θέμα τύχης. Βέβαια όλοι οί πολττικοί δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να βελτιώσουν τίς συνθήκες διαβιώοεως τού λαού.
'Οτι αγωνίζονται για τό καλό μας. 'Οτι
Ι Σιγά μήν κλάψουν
σκοπός τους είναι να λύσουν όλα Τα
προβλήματά Με, νὰ Με ἑξασΦαλίσονν
άνετη καί ανέφελη ζωή χωρίς αγωνίες.
'Οτι απαιτουν μαζί μέ τούς αυτι/Μ,
τούς αστακούς καί τούς άφραγκους.
'Αν ήταν αλήθεια ότι πράγματι
είναι στενοχωρημένοι έπειδή μας αγαπούν καί μᾶς σκέπτονται θα μας είχαν
ύποβάλει σ° αὐτό τό μαρτύριο τής
σταγόνα τής ανασφάλειας έπί τέσσερεις μήνες τώρα; Πολλά είδη βασανιστηρίων έχουν έφεύρει στὸ πέρασμα
τών αίώνων όσοι έχουν ἐξουσία. Από
τόν Μεσαίωνα καί τήν "Ιερά 'Εξέταση
μέχρι τούς Τζιχαντιστές έχουν ύποστεῖ άνθρωποι βασανισμούς είτε μέ
τήν φωτιά, είτε μέ τόν πνιγμό στό νερό, είτε μέ τά καρφιά πού έμπηγαν οί
δήμισι στα σώμα τους, εἴτε μέ τόν διαμελισμό από δυό αμαξες πού έτρεχαν
σέ αντίθετες κατευθύνσεις, είτε μέ αργό
πριόνισμα τών μελών. 'Ολα αὐτά τά
μέσα βασανισμού όμως είναι βραχείας
διαρκείας. Τό θύμα έκπνέει μέσα σέ μερικές ώρες. Βασανισμός διαρκείας τεσσάρων μηνών όμως αποτελεί ἑλληνική
εύρεσιτεχνία!
Πώς νά πιστέψω ότι ένδιαφέρεται
ή κυβέρνηση για μένα όταν ξυπνάω
κάθε πρωί καί φοβαμαι νά βάλω τό
ραδιόφωνο ή να ανοίξω τήν τηλεόραση έπειδή δέν ξέρω ποιά θά είναι ή
καινούργια κακή είδηση πού θα ακούσω; Πώς νά δεχθώ ότι ό κ. Σκουρλέτης
στενοχωρεῖται έπειδή δέν ξέρω αν θα
πληρωθώ στό τέλος τού μηνός ή όχι;
Πώς να φαντασθώ ότι ό κ. Λαφαζάνης
δακρύζει από συγκίνηση έπειδή αν
κουρέψουν τό μικρό απόθεμα πού έχω
τοποθετήσει στήν Τράπεζα δέν θά
έχω χρήματα γιά να πληρώσω τόν
λογαριασμό τής ΔΕΗ; Πώς νά σκεφθώ
ότι ὁ κ. Βούτσης έχει χάσει τόν ύπνο
του έπειδή τὸν απασχολούν τά προβλήματἀ μου;
Ούτε πού ένδιαφέρθηκε κανείς από
όλους αὐτούς καί τούς αλλους για τήν
κατάσταση στήν όποία έχουν περιέλθει
Τα νεύρα μου μέ τήν τετράμηνη αὐτή
αγωνία πού παραλύει κάθε σκέψη γιά
τό σήμερα καί τό αύριο. Ούτε πού λογάριασε κανείς τους τόν κίνδυνο από
τήν ύπέρταση πού έχει προκαλέσει ή
ανασφάλεια καί ή έκκρεμότης στα χάος.
Σιγά μήν έχουν βάλει όμαδικά Τα κλάματα όσοι κάθονται γύρω από έκεῖνο
τό τραπέζι πού μοιάζει μέ σαράνταπο
"δαρούσα έπειδή ένδιαφέρονται για τήν
ύγεία μου. 'Υποκρισία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
--- ο ΚΟΣΜΟΣ
Αύριο
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀνατσλή ἡλίου 6.02' - Δύσις 8.49"
Νέα Σελήνη
ι Τύχωνσς ἐπισκ. Ἀμαθσύντος Κύπρου.:
Συνταρακτικά στοιχεία
για τήν Γραφειοκρατία
τοῦ :Μαν Χ. Παπανδρόπουλου*
Νέα φοροκαταιγίδα έχει ήδη προβάλει στόν ορίζοντα, αλλά
για μίαν ακόμη φορά θα έχει αποτέλεσμα μηδέν. Ίδού γιατί.
'Η έγχώρια γραφειοκρατία, ή πιό δαπανηρή τής¦ΕΕ καί
τών χωρών-μελών τού 'Οργανισμού Οἱκονομικής Συνεργασίας καί Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ), όχι μόνον δέν ύποχωρεί στήν
'Ελλάδα αλλά σήμερα έδραιώνεται για καλά στίς αρθρώσεις
της εξουσίας καί προετοιμάζει τα χειρότερα για τήν χώρα.
Μέ ή χωρίς συμφωνία, μέ ή χωρίς έπίση μη πτώχευση, ή γραφειοκρατία έχει κερδίσει τό παιχνίδι άνευ αγώνος.
Τὸ κόστος της, πρίν αρχίσει να πέφτει τό ΑΕΠ μας, αντιπροσώπευε περί τό 7,θ% τού τελευταίου. Σήμερα, τό ποσσστό αὐτό -πσύ δέν μειώθηκε τα πέντε τελευταία χρόνια
τής κρίση.ς- πλησιάζει τό ι2%, καθ' όσον έπεσε τό Ακαθά
, ριστο 'Εγχώριο Προϊόν. Τήν ίδια στιγμή, οί μισθοί καί οί
συντάξεις τού Δημοσίου, από ως δισεκατ. εὐρώ τό 2002
(χρονιά πού μπήκαμε στήν εὐρωζώνη), σήμερα όδεύουν
προς τα 28 δισεκατ. εὐρώ, δηλαδή ύπερδιπλασιάστηκαν.
'Οταν δέ οί εταίροι-δανειστές μας κάνουν τόν κόπο να
μας έπιση μάνουν τόν παραλογισμό τής κατάστασης αὐτῆς,
ή απάντηση είναι ένας καταιγισμός ύβρεων καί έθνικι-,
στικών παραλη ρη μάτων. ,
'Αν όμως παει κανείς πίσω από τίς ύβρεις, θά.διαπιστώσει μέ φρίκη ποιές είναι οἱ διαστασεις ένας πολυτιλὸκαμσυ
κράτους, αδίστακτου καί διεφθαρμένου, τό όποίο δέν
όρρωδεί μπροστά σέ τίποτα - καί το ὁποῖο σήμερα έχει
απόλυτο σύμμαχό του μία πολιτική έξουσία πού όνειρεύεται τήν Σοβιετική "Ενωση τής λενινιστικής Νέας Οἰκονόμικής Πολιτικής (ΝΕΠ). Οί αριθμοίπού επιβεβαιώνουν αὐτή ,
τήν γραφειοκρατική φρίκη είναι αμείλικτοι.
· ΤΘ: Τόσες είναι οί σφραγίδες πού έχει έπάνω τό χαρτί τής
έγκρισης παροχής ρεύματος από όλες τίς σχετικές καί...
άσχετες ὐπηρεσίες τού άθλιου αύτού κράτους.
ή ί5.000: Είναι οί ὐπουργικές αποφάσεις των τελευταίων
40 ετών (ί κάθε 3 ώρες).
· 4.000: Είναι οί Νόμοι πού ψηφίστηκαν τα τελευταία 40
χρόνια (ί καινούργιος Νόμος κάθε 3,5 ήμέρες).
· 40: Τόσα χρόνια χρειάστηκαν για να ανακαλύψουμε ότι
καλύπτουμε νοσήλιαγιά`δάγκώμάαπό .καγκουρό
· 8: Τόσα χρόνια χρειάζονται για τήν συγκρότηση ένας πειθαρχικού συμβουλίου. _
· ί0: Τόσα7χρόνια απαιτούνται για να εκδοθεί ή τελική κρίση για έναν πειθαρχικά ὐπὸλογο δη μόσισ ὐπάλληλο έως
τήν έκδοση απόφασης από τό Συμβούλιο τής Επικρατείας.
· 2,5: Τόσα χρόνια χρειάστηκε ή Οσοε-Οοίε ΗΒΟ γιά νά πάρει στά χέρια της τίς άδειες από τα ΥΠΕΚΑ καί το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο, πρίν τελικά αποχωρήσει από τήν
έπένδυση πού σχεδίαζε.
· ιο: Τόσα ή καί περισσότερα χρόνια χρειαζονται ώστε να
αποκτήσουν οἱ επενδυτές τίς απαιτούμενες άδειες από τὸ
Τέρας τής 'Ελληνικής Γραφειοκρατίας.
· Τί: Τόσα ύπουργεία έμπλέκονται στήν αδειοδότηση έπιχειρήσεων (Ανάπτυξης καί Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης καί Τροφίμων, Οἱκσνομικών, Δημοσίας
Τάξης καί Προστασίας τού Πολίτη, 'Υποδομών, Μεταφορών καί Δικτύων, Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Εσωτερικών,
Διοικητικής Μεταρρύθμισης καί Τουρισμού, Ενέργειας,
Περιβάλλοντος καί Κλιματικής Αλλαγής).
· 205: Τόσα είναι τα νέα νομοθετήματα πού έχουν καταγραφεί σχετικα μέ τίς αδειοδοτήσεις έπιχειρήσεων (88 Νόμοι, 82 Προεδρικά Διατάγματα, 82 ύπουργικές αποφάσεις`
καί 31 εγκύκλιοι).
· 0,8%: Τὸ ποσοστό δαπάνης για'Ερευνα καί`Αναπτυξη έπί
τού ΑΕΠ, τό χαμηλότερο στήν Εὐρωπαϊκή"'Ενωση.
· ιο έως 20: Τόσες είναι οί ήμέρες πού απαιτούνται γιά μία έξαγωγή ελληνικών προϊόντων (στήν 'ίσπανία απαιτούνται ιο. ..),
'Η συνέχεια στήν τελευταία σελίδα
Ἡ Ἑρτία,κάθε Μι
στην πορτα σας έ
Μέ ένα τηλεφώνημα
στό 210 322 πιο